ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 3, 2015

ปวงชนหร็อมแหร็ม จุดเทียนชัยถวายสิรินธร... เอิ๊ก ๆ ๆ ๆมวลมหาประชาเลีย มีอยู่แค่หยิบมือ ดูนาทีที่ 16-17 เด๊อ... คริ ๆ

 
ปวงชนหร็อมแหร็ม จุดเทียนชัยถวายสิรินธร... เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ

No comments:

Post a Comment