ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 15, 2016

กรณีขโมยของสำคัญ จากพระธาตุพนม : อย่าทำให้ผืนแผ่นดินอีสานต้องลุกเป็นไฟ..

อย่าทำให้ผืนแผ่นดินอีสานต้องลุกเป็นไฟ.. 

ในภาพ สรพงษ์​ ชาตรี พร้อมพราห์ม ไปทำอะไรกัน ในวัดพระธาตุฯ ก่อนจะมีข่าวของสำคัญหาย และอะไรหายไปบ้าง???

​พระธาตุพนมสร้างเมื่อครั้งพุทธกาล หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้เพียงแค่ ๘ ปี.... พระมหากัสปะเถระ ถือเป็นพระภิกษุสงฆ์อัครสาวกที่สำคัญรูปหนึ่งที่ได้รับการยกย่องชื่นชมในเรื่องการธุดงค์ และเป็นพระอรหันต์ด้วย ท่านได้แสดงให้พระภิกษุสงฆ์โง่ๆอีกหลายรูปและพุทธบริษัทอีกจำนวนมากในวันนี้ที่ไม่เข้าใจได้เห็น และต้องยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนา ว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของเหล่ากุลบุตรหรือตถาคตทุกรูป ที่ต้องออกมาทำหน้าที่ปกป้องสถาบัน หากพระพุทธศาสนามีภัยอันตรายจากผู้รุกรานเเละทำทำลาย จนทำให้ท่านต้องทำการสังคายนาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากมีการกล่าวจาบจ้วงพระพุทธเจ้าจากพระภิกษุรูปหนึ่ง หลังจากที่ท่านปรินิพพานได้แค่ 7วัน สร้างความสลดหดหู่ใจและคิดถึงภัยของพระพุทธศาสนาในยุคต่อๆไป ในยามที่ไม่มีศาสดาเป็นที่พึ่ง ท่านรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก 

หลังจากเสร็จจากงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เรียกพระสงฆ์ทั้งหมดประชุมหาข้อสรุปเพื่อหาทางปกป้องศาสนาพุทธเอาไว้ในภายภาคหน้า จึงถือเป็นต้นกำเนิดของพระไตรปิฎกเล่มแรกของโลกที่รวบรวมคำสอนเอาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้...

ท่านเลือกที่จะนำพระอุรังคธาตุมาไว้ที่ภูกำพร้า สถาณที่แห่งนี้ก็คือพระธาตุพนมในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุผลที่เชื่อได้ว่าพระมหากัสปะเถระท่านทรงมองเห็นถึงปัญหาการทำลายศาสนาในยุคสมัยกาลต่อไปคือในปัจจุบัน ดินแดนแห่งนี้จะมีภัยรุกรานเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาอย่างหนัก จึงต้องอาศัยบารมีจากชิ้นส่วนพระสรีระที่สำคัญขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า มาช่วยปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้ และช่วยคุ้มครองดูแลสืบทอดสถาบันศาสนาเอาไว้ให้พวกเราชาวศรีโคตรบูรมีที่กรางไหว้ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน...อีสานจึงมีรากฐานประเพณีวัฒนธรรมและรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจนอยู่มาได้ถึงปัจจุบันนี้....คนที่คิดจะโยกย้ายหรือทำลายพระอุรังคธาตุก็คือการทำร้ายพระพุทธเจ้า จึงต้องได้รับผลกรรมหนักหนายิ่งกว่าพระเทวทัตต้องตกมหานรกอเวจีหลายแสนกัลป์..จงหยุดเสียเถิด...

เจริญพร พอจ.สมิง จันทวโร 
กองทัพธรรมไทญ้อ

No comments:

Post a Comment