ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, January 3, 2017

อ. ชูพงศ์-คุณอเนก ซานฟราน และดร.เพียงดิน ร่วมรำลึกสองปี พี่วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค 3 มกราคม 2560

อ. ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ร่วมรำลึกสองปี พี่วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค 3 มกราคม 2560 

อเนก ซานฟราน-ดร.เพียงดิน ร่วมรำลึกสองปี พี่วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค 3 มกราคม 2560อ. ชูพงศ์-คุณอเนก ซานฟราน และดร.เพียงดิน ร่วมรำลึกสองปี พี่วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค 3 มกราคม 2560

อ. ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ร่วมรำลึกสองปี พี่วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค 3 มกราคม 2560 

อเนก ซานฟราน-ดร.เพียงดิน ร่วมรำลึกสองปี พี่วู๊ดไซด์ นิวยอร์ค 3 มกราคม 2560