ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 26, 2015

คมวาทะ ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 26 สิงหาคม 2558

No comments:

Post a Comment