ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, October 16, 2015

หลังบ้านภูมิพล สัมภาษณ์เปิดอกเรื่องหลังบ้านของครอบครัวเทวดา

เรื่องเหม็นเย็นนี้ # 13 
Shame # 13 Bhumibol Family
หลังบ้านภูมิพล สัมภาษณ์เปิดอกเรื่องหลังบ้านของครอบครัวเทวดา

No comments:

Post a Comment