ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, January 13, 2016

แย่แล้ว เว็บไซต์ศาลไทย ถูกกลุ่ม Anynymous ปิดไป 297 เว็บ

Anonymous shuts down 297 Thai court websites
By Coconuts Bangkok January 13, 2016 / 16:38 ICT

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.