ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 3, 2016

อิสลามและประชาธิปไตย อะไรคือปัญหา? Islam and democracy: What's the problem? - UpFront


อิสลามและประชาธิปไตย อะไรคือปัญหา? Islam and democracy: What's the problem? - UpFront

Link: https://youtu.be/tsTFv0-MZOc

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.