ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 6, 2020

Official Website of Dr. Snea Thinsan: Forced Disappearance

Official Website of Dr. Snea Thinsan: Forced Disappearance: อันตัวตนแม้นมาตรเพียงธาตุสี่ คงยังมีความหมายก่อนวายร่าง มีสิทธิเสรีภาพขนาบวาง มีผู้คนเคียงข้างอย่างลึกซึ้ง เหตุไฉนใครคิดมีสิทธิพราก ถึ...

No comments:

Post a Comment