ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, August 4, 2020

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโลนี่คือบทสวดที่กุมเอาสาระสำคัญสูงสุดทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน

ชาวพุทธที่ไม่เข้าใจหลักสำคัญในบทสวดนี้ ก็อาจจะถือได้ว่า ไม่ได้เข้าถึงความเป็นพุทธที่แท้จริงนั่นเอง
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.