ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 23, 2010

Chiang Mai Universitity, Students call out to STOP the State of Emergency. - CNN iReport

Chiang Mai Universitity, Students call out to STOP the State of Emergency. - CNN iReport

1 comment: