ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, June 11, 2010

Interview with Thailand's special envoy - Laura Rozen - POLITICO.com

Interview with Thailand's special envoy - Laura Rozen - POLITICO.com

No comments:

Post a Comment