ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 27, 2015

ไทยเป็นประเทศเผด็จการเต็มรูป ด้วย ม. 44 (เครดิต คุณจอม เพชรประดับ)Published on Mar 27, 2015
อาจารย์ธนะศักดิ์ สายจำปา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้ ม.44 แทนกฎอัยการศึก เพื่อให้การบริหาร และการปฎิรูปประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วแ­ละราบรื่นมากขึ้นว่า จะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอำนาจเต็มทั้งสามอำนาจคือ บริหาร ตุลาการ และนิติบัญญํติ โดยจะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลย์จากอำนาจใด ๆ แม้จะเป็นผลดีที่จะทำให้การทำงานของ คสช.จะรวดเร็วมากขึ้น แต่ก็ได้ทำให้เสียงคัดค้าน ต่อต้าน หรือเห็นต่างจาก คสช.ลดน้อยลงไปแน่นอน เพราะความเคลื่อนไหวทางโซเชี่ยลมีเดีย ยังกระทำได้อย่างกว้างขวางอยู่เหมือนเดิม แต่จะยิ่งทำให้ กระแสกดดันจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้น เพราะเพียงแค่ กฎอัยการศึก ก็มีการออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกอยู่ตลอดเว­ลา ส่วนอำนาจพิเศษตาม ม.44 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะใช้ปิดสื่อ หรือ ประหารสื่อ หรือคนที่เห็นต่าง หรือกลุ่มประชาชนที่คัดค้านหรือไม่นั้น ไม่อาจจะเดาใจได้ แต่คงเป็นการพูดเล่นมากกว่า คงทำไม่ได้ เพราะแม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะมีอำนาจเต็ม ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลย์ แต่ระบบสังคมยุคใหม่ ประชาชนเองสามารถตรวจสอบถ่วงดุลย์ผู้มีอำน­าจได้อยู่แล้ว

No comments:

Post a Comment