ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 26, 2015

นายกบ้องตื้น... ในโลกนี้มีนายกวุฒิภาวะทางสติปัญญาและอารมณ์แย่กว่านี้ไหม (ประยุทธ์ มาอีกคลิป)

No comments:

Post a Comment