ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 17, 2016

การแทรกแซงราคายาง: เกมปล้นชาติของ ปชป.​กับ ทหารโง่ (ลูกหลานพ่อท่านคล้าย)

ผลประโยชน์บนคราบน้ำตาและความตายของชาวสวนยาง..


การที่รัฐบาลยุทธเหล่นำเงินหมื่นสองพันล้านบาท ไปซื้อยางแผ่นดิบในราคากิโลกรัมละ 45 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน โดยจะมีการตั้งจุดรับซื้อทั่วประเทศฟังดูหากไม่รู้ข้อเท็จจริงอาจจะเคลิ้มแต่เป็นที่รู้ดีกันในพื้นที่ภาคใต้ว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่กษตรกรจะนำยาวแผ่นดิบไปจำหน่ายยังจุดรับซื้อ เพราะในเวลานี้ เกษตรกรไม่ได้ทำยางแผ่นมานานมากแล้ว จึงขายเฉพาะน้ำยางสด ดังนั้น ยางแผ่นดิบจึงอยู่ในมือพ่อค้ายางเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอยู่ในกำมือของบริษัทศรีตรัง(ทุนสนับสนุน ปชป.) ซึ่งเป็นกลุ่มทุนในการผูกออกยางไปตลาดสิงคโปร์ แล้วถามยุทธเหล่ว่า แม้รัฐบาลทหารจะตั้งจุดรับซื้อมากมายเท่าไหร่ก็ตาม แต่คนที่รับประโยชน์เต็มๆก็คือพ่อค้ายาง(แบบ 100 %) ไม่มีทางที่เกษตรกรสวนยางรายย่อยจะสามารถนำยางแผ่นดิบไปขายได้ เพราะไม่มียางแผ่นดิอยู่ในมือ มีแต่น้ำยางสดเท่านั้น และอีกประการที่ตอกย้ำความไม่ชอบมาพากลก็คือ ขณะนี้อยู่ในช่วงยางผลัดใบ จึงไม่มีการกรีดยาง แต่รัฐบาลยุทธเหล่กลับรับซื้อยางแผ่น ยิ่งเป็นการสวนทางต่อข้อเท็จจริง กล่าวคือ ในขณะนี้มีเฉพาะยางแผ่นดิบที่พ่อค้าสต็อคไว้ จากการรับซื้อน้ำยางสดมาผลิตเป็นยางแผ่นในช่วงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมียางแผ่นดิบที่รัฐบาลสต็อคไว้จากการพยุงราคาในหลายรอบที่ผ่านมา
   จึงไม่สามารถกล่าวเป็นอย่างอื่นได้เลยนอกจากต้องฟันธงว่า รัฐบาลทหารสมคบคิดกับ ปชป.และบริษัทส่งออกยาง ในการตักตวงผลประโยชน์บนคราบน้ำตาและความตายของชาวสงนยาง...หรือว่าไม่จริง

เอวัง..ก็มีด้วยประการ..ฉะนี้

..."การแก้ปัญหายางราคาตกต่ำ"...

โดยกำหนดราคารับซื้อ
60 บาท/ก.ก
ดูแล้วนายทุนและคน
พรรคประชาธิปัตย์คง
จะรวยกันทั่วหน้า เพราะ
ก่อนที่รัฐเข้ามาแทรก
แซงราคายางแผ่นดิบ
อยู่ในมือนายทุนราย
ใหญ่กันหมดแล้วรวมทั้ง
กลุ่มสหกรณ์ต่างๆเพราะ
เกษตรจำเป็นต้องขาย
เนื่องจากมีความจำเป็น
ต้องใช้เงินหมุนเวียนมา
เลี้ยงครอบครัวราคายาง
แผ่นดิบจึงถูกพ่อค้าคน
กลางกดราคาซื้อในราคา
ถูกๆเพราะเป็นโอกาสที่
ดีจะได้ต้นทุนในราคาถูก
การที่พ่อค้ารายใหญ่สา
มารถสต๊อกยางได้มาก
เพราะมีเงินทุนหมุนเวียน
จากสถาบันการเงินตั้ง
วงเงินไว้ให้ทั้งO/Dและ
ตั๋วสัญญาใช้เงินร่วม 
100 ล้านบาทแค่เหตุผล
นี้ยางฯก็จะไหลไปอยู่
นายทุนรายใหญ่ส่วน
เกษตรกรรายย่อยที่
มีสวนยางแค่ 5-10
 ไร่ต้องขายยางฯกิน
รายวันประทังชีวิตไป
เรื่อยๆ
...ดังนั้นยางแผ่นดิบ
ที่อยู่ในสต๊อกพ่อค้า
รายใหญ่ก็เอามาขาย
ข้ามจังหวัดกับเครือ
ข่ายพ่อค้าด้วยกัน
ฟาดกำไรเหนาะๆไม่
ต้องดิ้นรนส่งไปขาย
ต่างประเทศ แม้จะมี
มาตรการป้องกันใดๆ
ก็ไม่สามารถปิดช่อง
โหว่ให้นายทุนซิกแซก
ได้ อย่างน้อยลูกจ้าง
ในคอนโทรงต้องเชื่อ
ฟังนายจ้างอยู่ดีและ
ปัญหานี้จะซ้ำรอยเดิม
ที่รัฐมนตรีเกษตรคน
เก่าเอาเงินมาหว่าน
ให้พ่อค้าไปหลายพัน
ล้านบาทต้องขนยาง
ข้ามจังหวัดกันวุ่นวาย
และจะได้เห็นยางสัญ
ชาติจากอีสานที่มีคน
ภาคใต้เป็นนายทุน
ใหญ่ปลูกในภาคอีสาน
ขนขึ้นรถเทรลเลอร์ลง
ไปหาดใหญ่หรือนคร
ศรีฯเพราะราคาแตก
ต่างกันระหว่าง24บาท
ไปขายให้รัฐ45บาท
(ออกข่าวเมื่อเข้านี้)ไม่
ใช่ 60 บาทและยังไม่มี
ข่าวว่าจะช่วยพี่น้องชาว
สวนยางฯอย่างไร และ
เน้นไปที่ภาคใต้เพราะ
อยู่ในม็อบ ก.ปปส.
จำนวนมาก พอจะมอง
เห็นหรือยังว่าใครจะได้
รับผลประโยชน์จากการ
เข้าแทรกแซงราคายาง
60 บาทเผลอๆสังเกตุดู
ดีๆอาจจะมีพ่อค้าเกิด
ใหม่ที่มีเสื้อทับมีสีเขียวๆ
เป็นพ่อค้าสมัครเล่นและ
/หรือมีครอบครัวของคน
มีสีรักอาชีพพ่อค้าซื้อยาง
ในเวลานี้ก็ได้เพราะเกิด
ความรักและห่วงใย
เกษตรชาวสวนยางฯขึ้น
มาเป็นพิเศษในช่วงนี้....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.