ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 17, 2016

อ่านประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

No comments:

Post a Comment