ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 6, 2016

ถ้าเป็นทหารแล้ว เก่งแต่เรื่องเหี้ยๆ ทุกๆด้านขนาดนี้ แล้วจะมีทหารไว้ทำไม

"ทหารมีไว้ทำไม" ฉบับเต็ม 

(เม้นท์กันว่อนเน็ต...)

"ทหารมีไว้ทำไม ฉบับเต็ม
-
1.)บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นรองประธานกรรมการ
-
2.)บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พลอากาศเอก สุปรีชา กมลาศน์ เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย เป็นกรรมการ และ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริเป็นกรรมการอิสระ พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ เป็นกรรมการ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นกรรมการ
-
3.)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง เป็นกรรมการ นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-
4.)บริษัท ไปรษณีย์ไทย พลเอก สาธิต พิธรัตน์เป็นประธานกรรมการ พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์[17] เป็นกรรมการ
-
5.) การไฟฟ้านครหลวง นายกองเอก กฤษฎา บุญราช[18] เป็นประธานกรรมการ พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ พลเอก ธีรชัย นาควานิช และ พลตำรวจโท ไถง ปราศจากศัตรูเป็นกรรมการ
-
6.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และ พลเอก วลิต โรจนภักดี นายกองเอก ชวน ศิรินันท์พร เป็นกรรมการ
-
7.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พันเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ และ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริเป็นกรรมการ
-
8.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพลเอก ดร. ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นประธานกรรมการ นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ
-
9.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นประธานกรรมการ พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์ เป็นกรรมการ
-
10.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ พลตำรวจตรี ดร.สุรเชษฐ์ หักพาล พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
11.) บริษัท ขนส่ง จำกัด พลโท สมชาย ชัยวณิชยา และ พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม เป็นกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวัฒนะ ประธานกรรมการ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เป็นกรรมการ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลและ พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระ
-
12.) การประปาส่วนภูมิภาค พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ และ พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน เป็นกรรมการ
-
13.) การประปานครหลวง พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น และ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศลกรรมการ
-
14.) องค์การเภสัชกรรม พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานกรรมการ
-
15.) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง พลเอก วิลาศ อรุณศรี ประธานกรรมการ
-
16.)สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการ พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ พันโท หนุน ศันสนาคม พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นกรรมการ
-
17.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอำไพประธานคณะกรรมการ
-
18.) สถาบันการบินพลเรือน พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานคณะกรรมการ
-
19.) การรถไฟแห่งประเทศไทย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการฝ่ายทรัพย์สิน
-
20.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นกรรมการ
-
21.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ และ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ
-
22.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ และ พลเอก ปราการ ชลยุทธ เป็นกรรมการ
-
23.) ทีโอที พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ประธานกรรมการ และ พันเอก สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมการ
-
24.) กสท โทรคมนาคม พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
-
25.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พลเอก ชวลิต ชุนประสาน และ พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเองเป็นกรรมการ
-
26.) องค์การคลังสินค้า พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ พันเอก (พิเศษ) ดร. ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
-
27.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ กรรมการ
-
28.) รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานกรรมการ พลเอก ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
-
29.) สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดากรรมการ
-
30.)องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ กรรมการ
-
31.) ธนาคารกรุงไทย พลโท เทียนชัย รับพรกรรมการ
-
32.) การเคหะแห่งชาติ พลเอก สุชาติ หนองบัว และ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นกรรมการ
-
33.) บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ประธานกรรมการ พลเรือโท พิทักษ์ พิบูลทิพย์ รองประธานกรรมการ พลเรือโท พลเดช เจริญพูล พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร พลเรือโท ไพฑูรย์ ประสพสิน พลเรือตรี สิงขร ธีระสินธุ์ และ พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เป็นกรรมการ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ เป็นกรรมการผู้จัดการ
-
34.) การกีฬาแห่งประเทศไทย พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมการ พลโท สุรไกร จัตุมาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
35.) องค์การสะพานปลา พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ เป็นกรรมการ
-
36.)องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นกรรมการ
-
37.) องค์การเภสัชกรรม พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร เป็นประธานกรรมการ พลเรือตรีหญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช เป็นกรรมการ
-
38.) องค์การสวนสัตว์ พลเอก ภัทรินทร์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการ พันเอก ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และ พลตรี ศิริชัย เทศนา เป็นกรรมการ
-
39.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พันเอก ประเสริฐ ชูแสง เป็นกรรมการ
-
40.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ เป็นประธานกรรมการ พลเอก คณิต สาพิทักษ์เป็นรองประธานกรรมการ พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ เป็นกรรมการ
-
41.) องค์การตลาด พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข[19]เป็นกรรมการอื่น
-
42.) การยางแห่งประเทศไทย พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ
-
43.) องค์การจัดการน้ำเสีย พลอากาศเอก ปรีชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการ"

‪#‎มิตรสหายท่านหนึ่ง‬

...

ความเห็นส่วนหนึ่ง...

กูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยถึงได้ขาดทุนอยู่ตลอด ไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันสู้กับชาวบ้านเค้า
-
น้ากูไม่ได้เป็นทหาร แต่เป็นกรรมการคนนึงในบอร์ดนึงข้างบน บอกว่าทหารแม่งเอากรรมการเก่าออกแล้วเข้ามาแทนเต็มไปหมด แล้วเหลือคนทำงานเป็นจริงๆแค่ 1-2 คน (จริงๆมันคงอยากเข้ามาหมด แต่เข้ามาแล้วทำงานกันไม่เป็น เลยเป็นไฟท์บังคับ)
-
ยุบโรงเรียนกับมหาลัยให้หมดสัส เหลือแค่โรงเรียนทหารก็พอ ถ้าเป็นทหารแล้วเก่งทุกด้านขนาดนี้
-
เห็นอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่เป็นทหารล่ะ?
-
อ่ะมา เดี๋ยวเถียงให้ฟัง
-
1.อสมท.ทุกวันนี้รายการดีๆกระจุกอยู่กี่ช่องครับ แล้วรายการประเทืองปัญญามีถึง20รายการมั้ยครับต่อสัปดาห์ ทั้งๆที่เวลาออนแอร์มี24ชม.ใน7วัน
-
2.การบินไทยตอนนี้เป็นไงครับ อาหารอร่อยดีมีมาตรฐาน เครื่องบินเต็มทุกคิวลูกค้าต่อแถวยาวยันสิ้นปีใช่ไหม
-
4.ไปรษณีย์ไทย ส่งรวดเร็วทันใจ พนักงานยิ้มแย้มรักงานบริการ ของหายได้คืนรึเปล่า
-
5.การไฟฟ้า ย่านบางย่านหม้อแปลงระเบิดทุก1เดือน โปรโมชั่นระเบิดครบ10ครั้ง ดับฟรีทั้งเดือน
-
6.รถไฟฟ้า ทุกวันนี้ยิ่งใช้ตั๋วยิ่งขึ้นราคา
-
9.องค์การขนส่งมวลชนฯ มาตรฐานความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
-
10.การทางพิเศษ รถติดบรรลัยหลายเส้นทาง
-
16.สลากกินแบ่ง บังคับได้อยู่2-3เดือน ตอนนี้ใบละ100เหมือนเดิม
-
19.ปตท. ถ้าเทียบเรื่องราคาถือว่าดี แต่ถ้าพูดกันเรื่องคุณภาพยังห่างจาก
-
เจ้าตลาดอย่างปั๊มหอยเหลือง
-
23.ทีโอที โอโหหหห เนตบ้าน smile emoticon
-
31.ธ.กรุงไทย ตู้ปิดบริการสัปดาห์ละ2ครั้ง
-
อีกมากมายที่ยังเป็นปัญหา ไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีทหารหรอกครับ อยู่ที่รัฐฯบริหารเรื่องการควบคุมมาตรฐานอย่างไรต่างหาก
-
หยุดเอาทหารมาอ้าง มีหน้าที่ใดก็ต้องรับผิดรับชอบ ถ้าทำไม่ได้ก็ยอมรับแล้วหาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำ
-
บริษัท ตำส้มและหมูปิ้ง จำกัด 
จ.ส.อ. ภักดี จนทั้งชาติ และภรรยา ประธานกรรมการ
-
Cr. Thai E-NewsNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.