ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 6, 2015

ผลกระทบที่จะตามมา ของการประกาศใช้มาตรา 44 ของเผด็จการทหาร ใต้ระบอบราชาธิปไตยไทย

Thanabook Chiranuvat

การประกาศใช้มาตรา ๔๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปีพ.ศ.๒๕๕๗ เข้าแทนที่ กฏอัยการศึก คาม พ.ร.บ. กฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ผลคือ?

คำว่า "เสรีภาพ", "อิสระภาพ" ในความหมายของไทย และชาติในโลกตะวันตก และเอเชียที่เจริญแล้วในระบอบ ประชาธิปไตย................................................................ ฯ
กับคำว่า " ประชาธิปไตย แบบไทยๆ" มีความหมายที่ต่างกัน และไม่เหมือนกัน คนไทยในระดับผู้ปกครอง จะเข้าใจอย่างไร? คงไม่ต้องเป็นห่วงมากนัก.....................ฯ
เมื่อคำว่า "อิสระภาพ" หรือคำว่า "เสรีภาพ" ที่เป็นอยู่ในประเทศไทย ไม่สอดรับกับ " Bill of Rights" ท้ายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของ สหรัฐอเมริกา ที่ยุโรป และอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ที่เจริญทางประชาธิปไตยแล้ว ยึดถือเป็นหลักในทางพื้นฐาน เพื่อ ปฏิบัติ....................................................................................................................... ฯ
เมื่อของเรา ยังใช้มาตรฐานแบบเขา ไม่ได้ ก็แหกตาเขาไม่ได้ครับ............................ฯ
{ให้ดูกติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปีค.ศ.๑๙๖๖ หรือ International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966............................................................................................................................ฯ
ที่ประเทศไทย ไปประกาศเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกภายใต้สนธิสัญญานี้ในปีพ.ศ.๒๕๔๐ มีผลบังคับในวันที่ ๑ มกราคม ปีพ.ศ.๒๕๔๑ เป็นหลักในการชี้วัดมาตรฐานในการใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ปีพ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๔๔...........................................................................................................................ฯ
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ [เถื่อน] ในสายตาของนานาชาติอยู่แล้ว} เป็นตัวชี้วัด เพราะทั้งกฏอัยการศึก และมาตรา ๔๔ ในสายตาของโลกตะวันตก ต่างก็เป็นโมฆะทั้งคู่ หรือจะเรียกว่า “โมฆะ ยกกำลังสอง” ก็ดูจะไม่ผิดเพี้ยนจนเกินไปนัก จึงต้องถามว่า “คุณไปเอากฏหมาย[เถื่อน] เข้ามาแทนที่ กฏหมาย[เถื่อน] ผลที่ได้รับก็คือ “๐” ซิครับ.No comments:

Post a Comment