ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, February 21, 2016

บ้านเมืองจะสงบได้ต้อง.... (ความเห็นจากไลน์)

คสช.ยึดอำนาจมาเพื่อแก้ปัญหาการแตกแยก และปราบทุจริต แต่เกือบสองปีแล้ว ทุจริตก็แก้ไม่ได้แถมมีข่าวคราวพวกเดียวกันทุจริตเสียเอง ส่วนการเรื่องการปรองดองไม่ต้องพูดถึงเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนจะแตกแยกมาขึ้นดังจะเห็นได้ชัดเจนจากกรณีความแตกแยกร้าวลึกเข้าไปในวงการสงฆ์ สาเหตุก็เพราะประเทศเราขณะนี้ขาดคนกลางที่เชื่อถือได้ การกระทำของคสช.ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเลือกข้างอย่างชัดเจน แล้วบ้านเมืองจะสงบได้อย่างไร

บ้านเมืองจะสงบได้ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนและต้องยึดหลัก ปชตกับหลักการเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียมเสมอภาพกัน มีเสรีภาพสมบูรณ์มีอะสระภาพบริบูรณ์. มีความยุติธรรมให้ทุกฝ่ายทุกคนโดยไม่เลือกปฎิบัติ เพื่อพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความสุขดังใจทุกคนปราถนา

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.