ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 8, 2016

แอมเนสตี้ เรียกร้องให้ชาวโลกดดันรัฐบาลไทย ให้ยกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเรื่องแอดมินเพจทั้งแปดคน

แอมเนสตี้ เรียกร้องให้ชาวโลกดดันรัฐบาลไทย 
ให้ยกฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเรื่องแอดมินเพจทั้งแปดคน
ภาคภาษาไทย

การที่ทางการไทยมุ่งปราบปรามบุคคลใดๆที่ถูกมองว่าเป็นผู้ต่อต้านรัฐบาล ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในแง่การเคารพและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ ทางการไทยกำลังใช้กฎหมายลงโทษผู้ใช้เฟซบุ๊กที่แสดงความคิดเห็นอย่างสงบมากขึ้นเรื่อยๆ เพียงเพราะทางการไทยได้มองการแสดงออกเหล่านี้ว่า "เป็นภัยคุกคาม" ต่อรัฐบาลของตนและต่อสถานภาพของสถาบันกษัตริย์
โปรดเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยหรือภาษาของท่านเองโดยด่วน เพื่อ
- แสดงความกังวลต่อกรณี "ผู้ใช้เฟซบุ๊กทั้งแปดคน" (นายหฤษฏ์ มหาทน นายนพเก้า คงสุวรรณ นายวรวิทย์ ศักดิ์สมุทรนันท์ นายโยธิน มั่งคั่งสง่า นายธนวรรธน์ บูรณศิริ นายศุภชัย สายบุตร นายกัณสิทธิ์ ตั้งบุญธินา และ นางสาว ณัฏฐิกา วรธัยวิชญ์) ซึ่งถูกลงโทษเพียงเพราะการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทางการไทยยกเลิกข้อกล่าวหาใด ๆ ต่อพวกเขาโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข
- กระตุ้นให้มีการปล่อยตัวนายหฤษฏ์ มหาทน และนางสาว ณัฏฐิกา วรธัยวิชญ์ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และให้ยกเลิกข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแก่พวกเขา
- กระตุ้นให้ทางการไทยปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ต้องคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม รวมทั้งเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ต และให้ปล่อยตัวผู้ใช้เฟซบุ๊กใด ๆ ที่ถูกควบคุมตัวหรือถูกจำคุกเพียงเพราะการใช้สิทธิเหล่านี้อย่างสงบ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.