ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 17, 2021

คนไทยบางส่วน คิดว่า "มีกษัตริย์เป็นประมุข ดีที่สุดแล้ว"??? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 17 มกราคม 2564


คนไทยบางส่วน คิดว่า "มีกษัตริย์เป็นประมุข ดีที่สุดแล้ว"??? นักการเมืองเลว ฯลฯ แล้วฝั่งประชาธิปไตยจะทำอย่างไร?

โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 17 มกราคม 2564

No comments:

Post a Comment