ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 14, 2015

ความจริงที่คนไทยควรรู้ เกี่ยวกับ "โครงการหลวง

ความจริงที่คนไทยควรรู้ เกี่ยวกับ "โครงการหลวง"

 ตอนหนึ่ง
 


 ตอนสอง


No comments:

Post a Comment