ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 18, 2016

ธงชัย ของ "ขบวนปฏิวัติมดแดงล้มช้าง”

ธงชัย ของ "ขบวนปฏิวัติมดแดงล้มช้าง"
 • อำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนชาวไทยโดยเบ็ดเสร็จ กษัตริย์ ทหาร นักการเมือง ตุลาการ ราชการ และกลไกทางการเมืองการปกครองและทางสังคมและวัฒนธรรม จะต้องตอบสนองหลักการดังกล่าวอย่างสมบูรณ์
 • การรัฐประหารอำนาจของปวงชนชาวไทย จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ ไม่มีการนิรโทษกรรม และไม่มีอายุความ  ส่วนที่ผ่านมานั้น ผู้ก่อการจะต้องถูกพิจารณาโทษและลดหย่อนตามสมควร และผลพวงการรัฐประหาร 2549/2557 จะต้องเป็นโมฆะทั้งหมด อีกทั้งพันธกิจใด ๆ ที่ทำไว้กับเอกชนไทยและเทศ และกับรัฐบาลต่างประเทศ จะต้องถูกพิจารณาใหม่โดยตัวแทนที่มาจากประชาชนเท่านั้น
 • กระบวนการสร้างรัฐใหม่ จะต้องเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ เยี่ยงสากล ไม่ใช่ตามใจพวกอภิสิทธิชนในระบอบราชาธิปไตย
 • ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยและอำนาจรัฐทุกรูปแบบ ต้องผูกโยงกับประชาชน และต้องถูกคานอำนาจและตรวจสอบได้โดยตรงและโดยอ้อมโดยปวงชนชาวไทย
 • เราจะเน้นการแก้ไข ไม่ใช่แก้แค้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานการตรวจสอบหาความจริงตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสากล โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมุ่งเป้าลดหย่อนโทษ หรือนิรโทษกรรม เพื่อเดินหน้าในกรอบใหม่ที่ปวงชนชาวไทยพอใจและมั่นใจได้ว่า จะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย ที่พ้นจากวงจรอุบาทว์ของระบอบเผด็จการดังที่ผ่านมา
 • โรดแม็ปสำหรับการสร้างชาติใหม่นั้น จะต้องชัดเจนตามหลักการประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ และเป็นแบบประชาพาไปอย่างแท้จริง
 • ประโยชน์สุขโดยทั่วหน้ากันของประชาชนจะเป็นหัวใจของการใช้อำนาจรัฐและทรัพยากรทุกชนิดของแผ่นดิน
 • จะต้องมีการสร้างโรงเรียนดัดสันดานเพื่อปฏิวัตินิสัยคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีบันทึกวีรกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันโลกสมัยใหม่จะต้องเร่งทำอย่างหนักที่สุดในช่วงสร้างชาติใหม่ พร้อม ๆ กับเรื่องจำเป็นด้านอื่น
 • รัฐไทยจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือต่างชาติ ต้องเป็นกลางและเปิดกว้างสำหรับการร่วมมือเชิงสร้างสรรค์และเป็นธรรม
 • ระบบเศรษฐกิจที่มีการผูกขาดทุกชนิด จะต้องถูกรื้อและกำกับด้วยกฎกติกาใหม่ เพื่อให้เอื้อต่อการสร้างรัฐสวัสดิการ
 • กองทัพ จะต้องถูกลดขนาดและทำให้เป็นกองทัพที่มีเกียรติ เล็กลงแต่ศักยภาพพอตัว
 • การปฏิวัติทุกด้าน จะถูกนำเสนอและดำเนินการต่อไป โดยตัวแทนปวงชนชาวไทย ที่มีที่มาที่ไปและกระบวนการการทำงานอันสอดคล้องกับเจตน์จำนงค์ของการอภิวัฒน์ข้างต้นทุกประการ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.