ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 25, 2015

วงการศาสนาระอุ พบเจิมศักดิ์ เป็นคริสต์ แล้วมีทัศนะอคติ แต่ถูกแต่งตั้งให้ปฏิรูปศาสนา!! ฉิบหาย!

ไม่ต้องอธิบายมาก
ดูภาพข้างล่างประกอบ



No comments:

Post a Comment