ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 31, 2015

บทเรียนจากซีเรีย...คนไทยควรศึกษา BBC Syrian Uprising Documentary

https://youtu.be/IF7sRdOJMD0

BBC Syrian Uprising   Documentary

Download

No comments:

Post a Comment