ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 31, 2015

อย่าให้ไทยเหมือนซีเรีย The war in Syria explained in five minutes | Guardian Animations

อย่าให้ไทยเหมือนซีเรีย The war in Syria explained in five minutes | Guardian Animations 

 https://youtu.be/K5H5w3_QTG0

 

Download

No comments:

Post a Comment