ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-03-01 พระเจ้าแผ่นดินไทย กับ ที่ดินมหาศาลทั่วประเทศ!!!

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-03-01 พระเจ้าแผ่นดินไทย กับ ที่ดินมหาศาลทั่วประเทศ!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.