ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

รายงานการประชุมประจำปี ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยดร.เพียงดิน รักไทย

รายงานการประชุมประจำปี ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยดร.เพียงดิน รักไทย

No comments:

Post a Comment