Saturday, June 6, 2020

Official Website of Dr. Snea Thinsan: Forced Disappearance

Official Website of Dr. Snea Thinsan: Forced Disappearance: อันตัวตนแม้นมาตรเพียงธาตุสี่ คงยังมีความหมายก่อนวายร่าง มีสิทธิเสรีภาพขนาบวาง มีผู้คนเคียงข้างอย่างลึกซึ้ง เหตุไฉนใครคิดมีสิทธิพราก ถึ...

Forced Disappearance

อันตัวตนแม้นมาตรเพียงธาตุสี่
คงยังมีความหมายก่อนวายร่าง
มีสิทธิเสรีภาพขนาบวาง
มีผู้คนเคียงข้างอย่างลึกซึ้ง

เหตุไฉนใครคิดมีสิทธิพราก
ถึงตัดรากรอยต้นคนนึกถึง
คิดจะปัดเป่าฆ่าความตราตรึง
ลองพวกมึงโดนบ้างคงครางครวญ

ไว้อาลัยแด่พี่น้องไทยทุกผู้ที่ถูกอุ้มหายโดยเผด็จการไทย