ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, May 1, 2016

ประชาชน สาปแช่งมึง ทรราช ประยุทธ์ จันทรโอชา


ประชาชน สาปแช่งมึง ทรราช ประยุทธ์ จันทรโอชา


กระดูกสันหลัง..กรู

กวีประชาไท: กระดูกสันหลัง..กรู

Sun, 2016-05-01 21:46

Prim Red

๐ ฝันกรูตะกายฝัน__สูสิฟั่นละเลงเลือน
ซ้ำซ้ำแหละย้ำเสมือน__ล้างสมองจะต้องจำ

๐ สูงสุดที่สุดฟ้า__พสุธาธุลีต่ำ
เบื้องฟ้ากำหนดนำ__ผู้ต้อยเตี้ยก็เกลี่ยตีน-(เขา)

๐ เขาคืบคือเขาใหญ่__แพรกรากไพร่รึป่ายปีน
ทุรเทวา,ศีล-__ธรรมมิช่วยก็ม้วยมรณ์

๐ วังวนยังเวียนวก__โงผงกก็กดไว้
กรรมมากำชีพใคร__แค่ชนชั้น กรรม-มา-ชน

๐ หักแอกที่แบกบ่า__ทุกข์ถั่งข้ามามากล้น
กรูแกร่งกูคือคน__สันหลังชาติผงาดยืน

๐ กระดูกกูผุเกลี้ยง__กาย,ฝืน
ใจข่มทนหยัดยืน__อย่าล้ม
รอวันกระดูกขืน__กรูแกร่ง
ประกาศกู บ่ ก้ม__กราบใต้ตีนสู ฯ


กระดูกสันหลัง..กรู

กวีประชาไท: กระดูกสันหลัง..กรู

Sun, 2016-05-01 21:46

Prim Red

๐ ฝันกรูตะกายฝัน__สูสิฟั่นละเลงเลือน
ซ้ำซ้ำแหละย้ำเสมือน__ล้างสมองจะต้องจำ

๐ สูงสุดที่สุดฟ้า__พสุธาธุลีต่ำ
เบื้องฟ้ากำหนดนำ__ผู้ต้อยเตี้ยก็เกลี่ยตีน-(เขา)

๐ เขาคืบคือเขาใหญ่__แพรกรากไพร่รึป่ายปีน
ทุรเทวา,ศีล-__ธรรมมิช่วยก็ม้วยมรณ์

๐ วังวนยังเวียนวก__โงผงกก็กดไว้
กรรมมากำชีพใคร__แค่ชนชั้น กรรม-มา-ชน

๐ หักแอกที่แบกบ่า__ทุกข์ถั่งข้ามามากล้น
กรูแกร่งกูคือคน__สันหลังชาติผงาดยืน

๐ กระดูกกูผุเกลี้ยง__กาย,ฝืน
ใจข่มทนหยัดยืน__อย่าล้ม
รอวันกระดูกขืน__กรูแกร่ง
ประกาศกู บ่ ก้ม__กราบใต้ตีนสู ฯ


Fucking Thai Coup


Fucking Thai Coup


แถลงการณ์ อมธ. 1 พ.ค. 2559 ทรราช คสช.หยุดปิดกั้นความเห็นต่าง

อมธ. ออกแถลงการณ์ขอ คสช. หยุดปิดกั้นความเห็นต่าง
-
Sun, 2016-05-01 22:57
-
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ 'สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและกระบวนการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ' ระบุไม่ต้องการเห็นการควบคุมคนที่เห็นต่าง ชี้ คสช. ควรเข้าใจและยอมรับถึงทัศนคติที่แตกต่างหลากหลายของคนในสังคม อันจะเป็นผลให้กระบวนการประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตย
-
1 พ.ค. 2559 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์เรื่อง 'สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและกระบวนการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ' โดยระบุว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา  ได้มีการจับกุมคุมขังบุคคลต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และมีการบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายจำนวนมาก อันเป็นผลให้เกิดการควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการทำประชามติ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม
 -
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้
 -
1. การจับกุมบุคคลไปคุมขังโดยมิได้เปิดเผยข้อมูล โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 44 มิได้เป็นไปตามหลักนิติธรรม และไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศได้ มีแต่จะทำให้เกิดความเกลียดชังที่ร้าวลึกจนยากที่จะแก้ไข รัฐบาลควรรับฟังเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน หากเชื่อว่าเราทุกคนคือเจ้าของประเทศร่วมกัน การปิดกั้นความเห็นต่างจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
 -
2. การตีความพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำประชามติ ฉบับปี พ.ศ. 2559 เป็นไปในทางที่ให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกลุ่มบุคคลที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการออกเสียง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวควรเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนควรได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านอย่างเต็มที่ เพื่อใช้ดุลพินิจพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้าน เพราะหากร่างรัฐธรรมนูญนี้ถูกประกาศใช้ย่อมส่งผลต่อประชาชนทุกคน
 -
3. ความไม่ชัดเจนในแนวทาง หากผลประชามติออกมาในทางไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปรียบเสมือนการให้ประชาชนออกไปลงคะแนน แต่ไม่รู้ว่าการลงคะแนนนั้น จะพาอนาคตของพวกเขาไปในทางไหน รู้เพียงแต่ว่าหากลงคะแนนรับ ก็จะได้รับรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่ไม่อาจทราบได้เลยว่าหากไม่รับผลจะออกมาในทิศทางใด ความไม่ชัดเจนในประเด็นนี้จะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติในระยะยาว
 -
4. จากกรณี นางสาวกรกนก คำตา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาในคดี "นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์" ถูกคุกคามและละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรือนจำ โดยการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นทั้ง ๆ ที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วไม่มีการแจ้งหรือระงับเหตุการณ์ใด ๆ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีนี้ เพื่อไม่ให้มีเหยื่อจากความไม่เป็นธรรมรูปแบบนี้เกิดขึ้นอีก
 -
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น จะได้รับการรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไข องค์การนักศึกษาฯ ไม่ต้องการเห็นการควบคุมคนที่เห็นต่าง โดยการนำเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติ แต่ต้องการเห็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าใจและยอมรับถึงทัศนคติที่แตกต่างหลากหลายของคนในสังคม อันจะเป็นผลให้กระบวนการประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยและยังประโยชน์ถึงประชาชนชาวไทยทุกคนต่อไป
-
แถลงการณ์ อมธ. 1 พ.ค. 2559 ทรราช คสช.หยุดปิดกั้นความเห็นต่าง

อมธ. ออกแถลงการณ์ขอ คสช. หยุดปิดกั้นความเห็นต่าง
-
Sun, 2016-05-01 22:57
-
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ 'สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและกระบวนการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ' ระบุไม่ต้องการเห็นการควบคุมคนที่เห็นต่าง ชี้ คสช. ควรเข้าใจและยอมรับถึงทัศนคติที่แตกต่างหลากหลายของคนในสังคม อันจะเป็นผลให้กระบวนการประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตย
-
1 พ.ค. 2559 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์เรื่อง 'สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและกระบวนการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ' โดยระบุว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา  ได้มีการจับกุมคุมขังบุคคลต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และมีการบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายจำนวนมาก อันเป็นผลให้เกิดการควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการทำประชามติ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม
 -
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้
 -
1. การจับกุมบุคคลไปคุมขังโดยมิได้เปิดเผยข้อมูล โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 44 มิได้เป็นไปตามหลักนิติธรรม และไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศได้ มีแต่จะทำให้เกิดความเกลียดชังที่ร้าวลึกจนยากที่จะแก้ไข รัฐบาลควรรับฟังเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน หากเชื่อว่าเราทุกคนคือเจ้าของประเทศร่วมกัน การปิดกั้นความเห็นต่างจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
 -
2. การตีความพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำประชามติ ฉบับปี พ.ศ. 2559 เป็นไปในทางที่ให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกลุ่มบุคคลที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยในกระบวนการออกเสียง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวควรเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนควรได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านอย่างเต็มที่ เพื่อใช้ดุลพินิจพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้าน เพราะหากร่างรัฐธรรมนูญนี้ถูกประกาศใช้ย่อมส่งผลต่อประชาชนทุกคน
 -
3. ความไม่ชัดเจนในแนวทาง หากผลประชามติออกมาในทางไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปรียบเสมือนการให้ประชาชนออกไปลงคะแนน แต่ไม่รู้ว่าการลงคะแนนนั้น จะพาอนาคตของพวกเขาไปในทางไหน รู้เพียงแต่ว่าหากลงคะแนนรับ ก็จะได้รับรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่ไม่อาจทราบได้เลยว่าหากไม่รับผลจะออกมาในทิศทางใด ความไม่ชัดเจนในประเด็นนี้จะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติในระยะยาว
 -
4. จากกรณี นางสาวกรกนก คำตา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาในคดี "นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์" ถูกคุกคามและละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรือนจำ โดยการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นทั้ง ๆ ที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้วไม่มีการแจ้งหรือระงับเหตุการณ์ใด ๆ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีนี้ เพื่อไม่ให้มีเหยื่อจากความไม่เป็นธรรมรูปแบบนี้เกิดขึ้นอีก
 -
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น จะได้รับการรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไข องค์การนักศึกษาฯ ไม่ต้องการเห็นการควบคุมคนที่เห็นต่าง โดยการนำเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติ แต่ต้องการเห็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าใจและยอมรับถึงทัศนคติที่แตกต่างหลากหลายของคนในสังคม อันจะเป็นผลให้กระบวนการประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยและยังประโยชน์ถึงประชาชนชาวไทยทุกคนต่อไป
-
กรรมชน ....วันนี้เราได้อะไรจากการทำรัฐประหาร

กรรมชน ....วันนี้เราได้อะไรจากการทำรัฐประหาร 

-------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสมาพันธ์แรงงานฯ 

เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ พร้อมติดตามเรียกร้องในวันกรรมกรสากล โดยรวมตัวที่รัฐสภา และจะเคลื่อนไปทำกิจกรรม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมติดตาม ข้อเรียกร้องในวันกรรมกรสากล 1 พ.ค. 2559 ที่ได้มายื่น ถึงไอ้ตูบประยุทธ์ จันทรโอชาแล้ว เมื่อ 19 เม.ย.58 โดยมีข้อเรียกร้อง คือ 

รัฐบาลทรราช คสช.ต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการวางมาตรการอย่างเข้มข้นต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน ต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ต้องปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ และรัฐบาลต้องดำเนินการจัดตั้งธนาคารแรงงาน ให้เป็นของผู้ใช้แรงงาน

เสรีชน


กรรมชน ....วันนี้เราได้อะไรจากการทำรัฐประหาร

กรรมชน ....วันนี้เราได้อะไรจากการทำรัฐประหาร 

-------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มสมาพันธ์แรงงานฯ 

เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ พร้อมติดตามเรียกร้องในวันกรรมกรสากล โดยรวมตัวที่รัฐสภา และจะเคลื่อนไปทำกิจกรรม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. พร้อมติดตาม ข้อเรียกร้องในวันกรรมกรสากล 1 พ.ค. 2559 ที่ได้มายื่น ถึงไอ้ตูบประยุทธ์ จันทรโอชาแล้ว เมื่อ 19 เม.ย.58 โดยมีข้อเรียกร้อง คือ 

รัฐบาลทรราช คสช.ต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการวางมาตรการอย่างเข้มข้นต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน ต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ต้องปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ และรัฐบาลต้องดำเนินการจัดตั้งธนาคารแรงงาน ให้เป็นของผู้ใช้แรงงาน

เสรีชน


แดกเงินเดือนจากภาษี ของประชาชนแต่ทำตน รับใช้ ทรราช คสช.... เอาไงเฮ้ย


แดกเงินเดือนจากภาษี ของประชาชนแต่ทำตน รับใช้ ทรราช คสช.... เอาไงเฮ้ย


อาบเหงื่อต่างน้ำ ! กุลี ไพร่ ทาส ในประวัติศาสตร์ “แรงงานไทย”

อาบเหงื่อต่างน้ำ ! กุลี ไพร่ ทาส ในประวัติศาสตร์ "แรงงานไทย" (ชมภาพชุด )


1 พฤษภาคม วันแรงงาน ผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาแต่ครั้งโบราณกาล เดิมมีแรงงานเป็นไพร่และทาสภายใต้ระบอบศักดินา โดยจัดเป็นแรงงานบังคับ กล่าวคือ ต้องมีการเกณฑ์มาทำงานในด้านต่างๆให้บ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างวัดวา เวียงวัง อีกทั้งถนนหนทาง รวมถึงเป็นทหารรบพุ่งกับข้าศึก

แรงงานสยามในอดีต ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ ลาว เป็นแรงงานสร้างกำแพงเมืองกรุงเทพ เขมรขุดคูคลอง เช่น คลองมหานาค รวมถึงชาวจีน ซึ่งถือเป็นแรงงานรับจ้างรุ่นแรกๆของไทยในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จุดเด่นอยู่ที่ความขยันขันแข็ง ทำงานได้หลากหลาย ไม่เกี่ยงงาน คนเหล่านี้ ถูกเรียกว่า กุลีจีน มีสัญลักษณ์คือการผูกปี้ครั่งที่ข้อมือ เสียภาษีให้รัฐปีละ 2 บาท มีอิสระในการเดินทางและรับจ้างตามสมัครใจ

คนลาวในอีสาน และเวียงจันทน์เป็นผู้สร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการในกรุงเทพฯ (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5)

กุลีจีน ทั้งลากรถ ขุดบ่อ ทำงานในเรือ ก่อสร้างถนนหนทาง ทำงานหีบอ้อยในโรงน้ำตาล ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นแรงงานในการสีฝัดข้าวเปลือก แรงงานตัดเลื่อยไม้ด้วยมือ เป็นต้น

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฎิรูปประเทศหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการ เลิกทาส ซึ่งเป็นการยกเลิก ระบบไพร่ที่ต้องถูกเกณฑ์เป็นแรงงานหลวง


คนลาวในอีสาน และเวียงจันทน์เป็นผู้สร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการในกรุงเทพฯ (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5)

กุลีจีน ทั้งลากรถ ขุดบ่อ ทำงานในเรือ ก่อสร้างถนนหนทาง ทำงานหีบอ้อยในโรงน้ำตาล ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นแรงงานในการสีฝัดข้าวเปลือก แรงงานตัดเลื่อยไม้ด้วยมือ เป็นต้น

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฎิรูปประเทศหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการ เลิกทาส ซึ่งเป็นการยกเลิก ระบบไพร่ที่ต้องถูกเกณฑ์เป็นแรงงานหลวง

กุลีจีนลากรถ แรงงานสำคัญในยุคต้นรัตนโกสินทร์

ครั้นช่วงก่อนปี 2475 ปัญญาชนเสรีนิยมส่วนหนึ่งไปสร้างฐานทางการเมืองในหมู่คนงานในนาม "คณะกรรมกร" นำโดย ถวัติ ฤทธิเดช ร.ต.ต.วาศ สุนทรจามร ถวัลย์ ชาติอาษา ขุนสมาหารหิตะคดี (โประ โปรคุปต์)

คณะกรรมกร ได้เป็นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "กรรมกร" ที่ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ.2465 โดยมีเหตุจูงใจจากการที่ได้เห็นสภาพการเอารัดเอาเปรียบที่นายจ้างกระทำต่อลูกจ้าง และไม่เห็นว่าจะมีใครช่วยเหลือได้

คณะกรรมกร จึงมีความประสงค์ที่จะเป็นปากเป็นเสียงของมหาชน และพวกกรรมกรสยามเพื่อที่จะทำลายสภาพการเอารัดเอาเปรียบที่ลูกจ้างถูกกระทำอยู่ในขณะนั้น

หนังสือพิมพ์กรรมกร พยายามชี้ให้กรรมกรได้เห็นถึงสิทธิต่างๆที่กรรมกรควรได้รับตามแบบอย่างของประเทศอุตสาหกรรม เช่น สิทธินัดหยุดงาน สิทธิในการก่อตั้งองค์กรพิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกจ้าง และยังชี้ให้เห็นระบบการปกครองในขณะนั้น ที่เอื้ออำนวยให้นายจ้างมีสิทธิที่เหนือกว่าลูกจ้างมากมาย

หนังสือพิมพ์กรรมกร ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2465 ก่อนจะปิดตัวลงเมื่อ พ.ศ.2467

ต่อมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เกิดสมาคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน คือ สมาคมกรรมการรถรางแห่งสยาม นำโดย นายถวัติ ฤทธิเดช

จากนั้น เกิดหน่วยงาน "รัฐพาณิชย์" ซึ่งก็คือรัฐวิสาหกิจในยุคต่อมา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงานฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2499

ยุค 14 ตุลา พ.ศ. 2516 มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานมากมาย

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 การรัฐประหารของคณะ รสช. ได้แยกสลายขบวนการแรงงานภาครัฐวิสาหกิจกับเอกชน ทะนง โพธิ์อ่าน ผู้นำแรงงานที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการหายสาบสูญ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ใช้แรงงานราว 39 ล้านคน
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการด้านแรงงาน  ระบุว่า แรงงานไทยกลายเป็นคนไม่มีภูมิหลัง ไม่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ส่งผลให้ถูกปฏิบัติอย่างไร้ค่าไม่เป็นธรรม จึงมีความพยายามส่งเสริมประวัติศาสตร์แรงงานไทยทั้งแง่ท่องเที่ยว การศึกษา ความบันเทิง และอื่นๆ เพื่อไม่ให้มีการนำประวัติศาสตร์การเอาเปรียบแรงงานมาใช้ในอนาคต
และทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แรงงานไทย กลุ่มคนสำคัญของสังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้

ภาพและข้อมูลส่วนหนึ่งจาก พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน

 

ภาพถ่ายเก่าคนลาวในมณฑลอีสาน ซึ่งยุคแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ถูกเกณฑ์มาสร้างกำแพงและป้อมปราการในกรุงเทพฯ

 

กุลีจีน หรือจับกัง เป็น "แรงงานรับจ้าง" ยุคแรกๆของไทย โดยก่อนหน้านั้น มีแต่แรงงานเกณฑ์

 

แรงงานสยามในอดีต ภาพจากเวปศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน

 

นักโทษถูกนำมาใช้แรงงาน (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5)การสีฝัดข้าวในอดีตนายกสมาคมกรรมกรรถราง

by Taboola

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

หาดูยากมาก ! สมุดข่อย 'ขายทาส' พร้อมภาพชุด 'ทาสสยาม'

ฮือฮา พบแล้วหลักเขตไทย-กัมพูชา ชายแดนที่ 6 สูญหายตั้งแต่ปี 1980

ฮือฮา! ลาวทุ่ม 700 ล้านกีบ สร้าง'ฮูปปั้นซาย'ฉลองสงกรานต์ธีมอาเซียน

ย้อนอดีตกรุ (ง) แตก : เปิดกรุวัดราชบูรณะ ตอนที่ 2

ย้อนอดีตกรุ (ง) แตก 


คนลาวในอีสาน และเวียงจันทน์เป็นผู้สร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการในกรุงเทพฯ (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5)

กุลีจีน ทั้งลากรถ ขุดบ่อ ทำงานในเรือ ก่อสร้างถนนหนทาง ทำงานหีบอ้อยในโรงน้ำตาล ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นแรงงานในการสีฝัดข้าวเปลือก แรงงานตัดเลื่อยไม้ด้วยมือ เป็นต้น

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฎิรูปประเทศหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการ เลิกทาส ซึ่งเป็นการยกเลิก ระบบไพร่ที่ต้องถูกเกณฑ์เป็นแรงงานหลวง

กุลีจีนลากรถ แรงงานสำคัญในยุคต้นรัตนโกสินทร์

ครั้นช่วงก่อนปี 2475 ปัญญาชนเสรีนิยมส่วนหนึ่งไปสร้างฐานทางการเมืองในหมู่คนงานในนาม "คณะกรรมกร" นำโดย ถวัติ ฤทธิเดช ร.ต.ต.วาศ สุนทรจามร ถวัลย์ ชาติอาษา ขุนสมาหารหิตะคดี (โประ โปรคุปต์)

คณะกรรมกร ได้เป็นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "กรรมกร" ที่ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ.2465 โดยมีเหตุจูงใจจากการที่ได้เห็นสภาพการเอารัดเอาเปรียบที่นายจ้างกระทำต่อลูกจ้าง และไม่เห็นว่าจะมีใครช่วยเหลือได้

คณะกรรมกร จึงมีความประสงค์ที่จะเป็นปากเป็นเสียงของมหาชน และพวกกรรมกรสยามเพื่อที่จะทำลายสภาพการเอารัดเอาเปรียบที่ลูกจ้างถูกกระทำอยู่ในขณะนั้น

หนังสือพิมพ์กรรมกร พยายามชี้ให้กรรมกรได้เห็นถึงสิทธิต่างๆที่กรรมกรควรได้รับตามแบบอย่างของประเทศอุตสาหกรรม เช่น สิทธินัดหยุดงาน สิทธิในการก่อตั้งองค์กรพิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกจ้าง และยังชี้ให้เห็นระบบการปกครองในขณะนั้น ที่เอื้ออำนวยให้นายจ้างมีสิทธิที่เหนือกว่าลูกจ้างมากมาย

หนังสือพิมพ์กรรมกร ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2465 ก่อนจะปิดตัวลงเมื่อ พ.ศ.2467

ต่อมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เกิดสมาคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน คือ สมาคมกรรมการรถรางแห่งสยาม นำโดย นายถวัติ ฤทธิเดช

จากนั้น เกิดหน่วยงาน "รัฐพาณิชย์" ซึ่งก็คือรัฐวิสาหกิจในยุคต่อมา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงานฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2499

ยุค 14 ตุลา พ.ศ. 2516 มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานมากมาย

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 การรัฐประหารของคณะ รสช. ได้แยกสลายขบวนการแรงงานภาครัฐวิสาหกิจกับเอกชน ทะนง โพธิ์อ่าน ผู้นำแรงงานที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการหายสาบสูญ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ใช้แรงงานราว 39 ล้านคน
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการด้านแรงงาน  ระบุว่า แรงงานไทยกลายเป็นคนไม่มีภูมิหลัง ไม่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ส่งผลให้ถูกปฏิบัติอย่างไร้ค่าไม่เป็นธรรม จึงมีความพยายามส่งเสริมประวัติศาสตร์แรงงานไทยทั้งแง่ท่องเที่ยว การศึกษา ความบันเทิง และอื่นๆ เพื่อไม่ให้มีการนำประวัติศาสตร์การเอาเปรียบแรงงานมาใช้ในอนาคต
และทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แรงงานไทย กลุ่มคนสำคัญของสังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้

ภาพและข้อมูลส่วนหนึ่งจาก พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน

 

ภาพถ่ายเก่าคนลาวในมณฑลอีสาน ซึ่งยุคแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ถูกเกณฑ์มาสร้างกำแพงและป้อมปราการในกรุงเทพฯ

 

กุลีจีน หรือจับกัง เป็น "แรงงานรับจ้าง" ยุคแรกๆของไทย โดยก่อนหน้านั้น มีแต่แรงงานเกณฑ์

 

แรงงานสยามในอดีต ภาพจากเวปศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน

 

นักโทษถูกนำมาใช้แรงงาน (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5)การสีฝัดข้าวในอดีตนายกสมาคมกรรมกรรถราง

by Taboola

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

หาดูยากมาก ! สมุดข่อย 'ขายทาส' พร้อมภาพชุด 'ทาสสยาม'

       อาสาหาข่าว
         1/5/59

ใครเขาจะเชื่อมึงไอ้ตูบ ไอ้หน้าเหี้ย แม่งโกหกตอแหล ขั้นได้โล้.

ใครเขาจะเชื่อมึงไอ้ตูบ ไอ้หน้าเหี้ย แม่งโกหกตอแหล ขั้นได้โล้.

-----------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ท้องสนามหลวง 

"ต่อให้ตายก็ยอม เพราะผมให้ไปแล้ว พวกผมอุทิศไปแล้วทั้งตัวและหัวใจ ผมเสี่ยงอันตรายเข้ามา วันหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ผมต้องทำ เพราะเห็นพวกท่านไม่มีความสุขไม่ได้ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ วันนี้ปรับตัวทั้งหมด ทั้งหมดต้องปรับตัวเข้าหากัน จะได้เป็นสังคมที่ไม่มีความรุนแรง ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมากเกินจำเป็น ทุกคนต้องการกฎหมาย แต่ของเก่าที่ออกมายังไม่เชื่อ วันหน้าคอยดูแล้วกัน จากวันนี้จนถึง 7 สิงหาคม ต้องช่วยผมนะ อย่าให้วุ่นวาย อย่าไปเป็นเครื่องมือเขา อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วจะปรับค่าแรงเป็น 400-500 บาท มันเป็นไปไม่ได้ จะเอาเงินที่ไหน ข้าวเกวียนละเท่าไรไม่รู้ เดี๋ยวก็มาอีก เชื่อผมสิวันนี้อยู่ในคลังขายไม่ออก ขายไม่ได้ มีข้าวปลอมปนเยอะแยะถูกผิดผมไม่รู้ พูดไปก็โดนด่าอีก แต่ผมไม่กลัว" ไอ้ตูบประยุทธ์ กล่าว

-
ถุยยยยยยยยยยยย

-
ใครเขาจะเชื่อมึงไอ้ตูบ ไอ้หน้าเหี้ย แม่งโกหกตอแหล ขั้นได้โล้.
-
ไอ้ตูบแระยุทธ์ แค่มึงและคณะลาออกแล้วพร้อมใจกัน คืนอำนาจให้กับประชาชน เงินที่พวกมึงคดโกงแผ่นดินไปก็ มอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน แค่นี้ แล้วก็เดินเข้าคุก โดยข้อหากบฏ และฆาตกรล้างเผ่าพันธุ์ ประเทศและประชาชนก็มีความสุขแล้ว 

-
เสรีชน


ใครเขาจะเชื่อมึงไอ้ตูบ ไอ้หน้าเหี้ย แม่งโกหกตอแหล ขั้นได้โล้.

ใครเขาจะเชื่อมึงไอ้ตูบ ไอ้หน้าเหี้ย แม่งโกหกตอแหล ขั้นได้โล้.

-----------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ท้องสนามหลวง 

"ต่อให้ตายก็ยอม เพราะผมให้ไปแล้ว พวกผมอุทิศไปแล้วทั้งตัวและหัวใจ ผมเสี่ยงอันตรายเข้ามา วันหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ผมต้องทำ เพราะเห็นพวกท่านไม่มีความสุขไม่ได้ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ วันนี้ปรับตัวทั้งหมด ทั้งหมดต้องปรับตัวเข้าหากัน จะได้เป็นสังคมที่ไม่มีความรุนแรง ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมากเกินจำเป็น ทุกคนต้องการกฎหมาย แต่ของเก่าที่ออกมายังไม่เชื่อ วันหน้าคอยดูแล้วกัน จากวันนี้จนถึง 7 สิงหาคม ต้องช่วยผมนะ อย่าให้วุ่นวาย อย่าไปเป็นเครื่องมือเขา อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วจะปรับค่าแรงเป็น 400-500 บาท มันเป็นไปไม่ได้ จะเอาเงินที่ไหน ข้าวเกวียนละเท่าไรไม่รู้ เดี๋ยวก็มาอีก เชื่อผมสิวันนี้อยู่ในคลังขายไม่ออก ขายไม่ได้ มีข้าวปลอมปนเยอะแยะถูกผิดผมไม่รู้ พูดไปก็โดนด่าอีก แต่ผมไม่กลัว" ไอ้ตูบประยุทธ์ กล่าว

-
ถุยยยยยยยยยยยย

-
ใครเขาจะเชื่อมึงไอ้ตูบ ไอ้หน้าเหี้ย แม่งโกหกตอแหล ขั้นได้โล้.
-
ไอ้ตูบแระยุทธ์ แค่มึงและคณะลาออกแล้วพร้อมใจกัน คืนอำนาจให้กับประชาชน เงินที่พวกมึงคดโกงแผ่นดินไปก็ มอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน แค่นี้ แล้วก็เดินเข้าคุก โดยข้อหากบฏ และฆาตกรล้างเผ่าพันธุ์ ประเทศและประชาชนก็มีความสุขแล้ว 

-
เสรีชน


ป.ป.ช. เตรียยัดข้อหาให้ เลขาฯเสรีไทย และพวก ตามคำสั่งทรราช คสช.

ป.ป.ช. เตรียยัดข้อหาให้ เลขาฯเสรีไทย และพวก ตามคำสั่งทรราช คสช.

--------------------------------------------------------------------------------

การที่คนเสื้อแดง หรือแม้แต่ จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ เลขาฯเสรีไทย  สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาสิทธิ์เสียงของตัวเองและประชาชนทั้งประเทศ และ อนาคตลูกหลานชาวไทยทุกคน

ไม่ยอมรับ ร่างรัฐธรรมนูญโจร ที่เขียนโดยโจร เพื่อโจร ในวันที่ 7 สิงหาคน 2559 นี้

-
สิ่งที่เลขาฯเสรีไทยทำเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย  และไม่เคยพาลขัดขวางการเลือกตั้งไม่ยึดสนามบิน ไม่ปิดกทม.ปิดสถานที่ราชการ จนเศรษฐกิจประเทศพินาศย่อยยับ อย่าง กปปส. และ ทรราช คสช.ได้ทำทั้งก่อนนี้ และปัจจุบัน

-
แม้เลขาฯเสรีไทย จะรักความยุติธรรมเกลียดระบบเส้นสาย ไม่เอาข้าราชการขี้โกง กระทั้งองค์กรอิสระที่เอียงเลือกข้าง ทั้งไปเที่ยวผลาญเงินภาษี ไม่เอาพรรคการเมืองขี้โกงดีแต่พูด ไม่เอานายกฯหนีทหาร
-

หากแต่วันนี้ระบอบยุติธรรมกลายเป็น 2 มาตรฐาน ความอยุติธรรมเข้ามาครอบงำประเทศ แทน และสิ่งที่เลขาฯเสรีไทย จะได้รับกับผลงานที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และประชาชน ....ก็คือ 

-
"ข้อหาแบ่งแยกประเทศ" 
-

อ้างถึงกรณีนี้ตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ป.ป.ช. มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 13 คน ได้แก่ 

1.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย (ขณะนั้น) 

2.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ (ขณะนั้น) 

และแกนนำ นปช. 3.นายจตุพร พรหมพันธ์ แกนนำ นปช. 

4.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ แกนนำ นปช. 

5.นายอนุวัฒน์ ทินราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา 

6.ร้อยตรีประไพ ฮวดศรี 

7.นางสำเนียง คงพลปาน 

8.นางอัญชลี เทพวงษา 

9.นางอุบลกาญจน์ อมรสิน 

10.นางศิริลักษณ์ แสงแก้ว 

11.นายเดชธิพล วงมีมา 

12.นายทองอยู่ พรมนำชา และ 

13.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่โดนยัดข้อหาคดีจำนำข่าวและขึ้นศาลเป็นว่าเล่นอยู่อย่างทุกวันนี้

 -
อย่างไรก็ตาม พี่น้องน้องเชื่อหรือไม่ว่า ก่อนหน้านี้ พบว่า มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 19 ราย โดยปรากฏชื่อของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ขณะนั้น) แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
 
-
สำหรับข้อหาที่ ป.ป.ช. สุนุขรับใช้ ทรราช คสช.ยัดให้ผู้ถูกกล่วหาคือ 

-
ได้ร่วมกันจัดเวทีปราศรัยที่อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ชื่อว่า "นปช. ลั่นกลองรบ" ได้กล่าวปราศรัยในลักษณะยุยงให้ใช้ความรุนแรง ให้จัดตั้งกองกำลังของกลุ่มคนเสื้อแดง ข่มขู่องค์กรอิสระ ศาล ยุยงให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้มีการแบ่งแยกราชอาณาจักรไทยออกเป็นสองส่วน จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติ ประชาชน และเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

-
และลามถึงนายก ปู ด้วยทาง ป.ป.ช. กล่าวหาว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจสั่งยับยั้งและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการได้ แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามสื่อมวลชนว่ามีการกระทำการดังกล่าวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายเกิดขึ้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี กลับไม่ดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใด ๆ

-
นี้คือสังคมไทยที่อยู่ใต้เผด็จการ ทรราช คสช. อย่างที่แท้ สิ่งที่ประชาชนฝ่ายประชาชนได้ผิดหรือกระทำ บนพื้นฐานของ สิทธิมนุษยชน ผิดหมด

-
แม้จะยืนเฉย ๆ ที่อนุเสาวรีย์ ก็มีความผิด อย่างกรณีของกลุ่ม ประชาธิปไตยใหม่  หรือแม้แต่ นักวิชาการและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ก็มีความผิด ม.116 
-
แต่คำสั่งใช้กระสุนจริงฆ่าประชาชน มือเปล่า ทุกวันนี้ยังหาผู้กระทำผิดไม่ได้
-
หรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาล ปู ที่ช่วยชาวนาและประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ประโยชน์ ก็เป็นความผิด
-

แต่การกระทำของประชาธิปัตย์ และสมุนทรราช คสช. ทั้ง 
-
โกงสร้างโรงพัก เสาธงฝังเพชร  หรือไมค์ทองคำ  โกงราชภักดิ์ ฯลฯ ไม่มีความผิด

-

ประชาชนฝ่าประชาธิปไตย และ เลขาฯเสรีไตย ต้องการให้ประเทศเจริญเหมือนประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ทันสมัยไม่ล้าหลัง กลับมีความผิด
-
แล้วเราจะอยู่ให้เผด็จการทรราช คสช. กดขี่ ข่ทเห่ง รังแกพี่น้องประชาชนอยู่อย่างนี้หรือ ......  หมดเวลาแล้วสำหรับ ทรราช คสช. พี่น้องครับ

-

จงลุกขึ้นสู้และขับไล่ ทรราช ตสช. ในทุกมิติ

-
เสรีชน


ป.ป.ช. เตรียยัดข้อหาให้ เลขาฯเสรีไทย และพวก ตามคำสั่งทรราช คสช.

ป.ป.ช. เตรียยัดข้อหาให้ เลขาฯเสรีไทย และพวก ตามคำสั่งทรราช คสช.

--------------------------------------------------------------------------------

การที่คนเสื้อแดง หรือแม้แต่ จารุพงศ์  เรืองสุวรรณ เลขาฯเสรีไทย  สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาสิทธิ์เสียงของตัวเองและประชาชนทั้งประเทศ และ อนาคตลูกหลานชาวไทยทุกคน

ไม่ยอมรับ ร่างรัฐธรรมนูญโจร ที่เขียนโดยโจร เพื่อโจร ในวันที่ 7 สิงหาคน 2559 นี้

-
สิ่งที่เลขาฯเสรีไทยทำเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย  และไม่เคยพาลขัดขวางการเลือกตั้งไม่ยึดสนามบิน ไม่ปิดกทม.ปิดสถานที่ราชการ จนเศรษฐกิจประเทศพินาศย่อยยับ อย่าง กปปส. และ ทรราช คสช.ได้ทำทั้งก่อนนี้ และปัจจุบัน

-
แม้เลขาฯเสรีไทย จะรักความยุติธรรมเกลียดระบบเส้นสาย ไม่เอาข้าราชการขี้โกง กระทั้งองค์กรอิสระที่เอียงเลือกข้าง ทั้งไปเที่ยวผลาญเงินภาษี ไม่เอาพรรคการเมืองขี้โกงดีแต่พูด ไม่เอานายกฯหนีทหาร
-

หากแต่วันนี้ระบอบยุติธรรมกลายเป็น 2 มาตรฐาน ความอยุติธรรมเข้ามาครอบงำประเทศ แทน และสิ่งที่เลขาฯเสรีไทย จะได้รับกับผลงานที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และประชาชน ....ก็คือ 

-
"ข้อหาแบ่งแยกประเทศ" 
-

อ้างถึงกรณีนี้ตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ป.ป.ช. มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 13 คน ได้แก่ 

1.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย (ขณะนั้น) 

2.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ (ขณะนั้น) 

และแกนนำ นปช. 3.นายจตุพร พรหมพันธ์ แกนนำ นปช. 

4.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ แกนนำ นปช. 

5.นายอนุวัฒน์ ทินราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา 

6.ร้อยตรีประไพ ฮวดศรี 

7.นางสำเนียง คงพลปาน 

8.นางอัญชลี เทพวงษา 

9.นางอุบลกาญจน์ อมรสิน 

10.นางศิริลักษณ์ แสงแก้ว 

11.นายเดชธิพล วงมีมา 

12.นายทองอยู่ พรมนำชา และ 

13.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่โดนยัดข้อหาคดีจำนำข่าวและขึ้นศาลเป็นว่าเล่นอยู่อย่างทุกวันนี้

 -
อย่างไรก็ตาม พี่น้องน้องเชื่อหรือไม่ว่า ก่อนหน้านี้ พบว่า มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 19 ราย โดยปรากฏชื่อของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ขณะนั้น) แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
 
-
สำหรับข้อหาที่ ป.ป.ช. สุนุขรับใช้ ทรราช คสช.ยัดให้ผู้ถูกกล่วหาคือ 

-
ได้ร่วมกันจัดเวทีปราศรัยที่อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ชื่อว่า "นปช. ลั่นกลองรบ" ได้กล่าวปราศรัยในลักษณะยุยงให้ใช้ความรุนแรง ให้จัดตั้งกองกำลังของกลุ่มคนเสื้อแดง ข่มขู่องค์กรอิสระ ศาล ยุยงให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้มีการแบ่งแยกราชอาณาจักรไทยออกเป็นสองส่วน จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติ ประชาชน และเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

-
และลามถึงนายก ปู ด้วยทาง ป.ป.ช. กล่าวหาว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจสั่งยับยั้งและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการได้ แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามสื่อมวลชนว่ามีการกระทำการดังกล่าวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายเกิดขึ้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี กลับไม่ดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใด ๆ

-
นี้คือสังคมไทยที่อยู่ใต้เผด็จการ ทรราช คสช. อย่างที่แท้ สิ่งที่ประชาชนฝ่ายประชาชนได้ผิดหรือกระทำ บนพื้นฐานของ สิทธิมนุษยชน ผิดหมด

-
แม้จะยืนเฉย ๆ ที่อนุเสาวรีย์ ก็มีความผิด อย่างกรณีของกลุ่ม ประชาธิปไตยใหม่  หรือแม้แต่ นักวิชาการและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ก็มีความผิด ม.116 
-
แต่คำสั่งใช้กระสุนจริงฆ่าประชาชน มือเปล่า ทุกวันนี้ยังหาผู้กระทำผิดไม่ได้
-
หรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาล ปู ที่ช่วยชาวนาและประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ประโยชน์ ก็เป็นความผิด
-

แต่การกระทำของประชาธิปัตย์ และสมุนทรราช คสช. ทั้ง 
-
โกงสร้างโรงพัก เสาธงฝังเพชร  หรือไมค์ทองคำ  โกงราชภักดิ์ ฯลฯ ไม่มีความผิด

-

ประชาชนฝ่าประชาธิปไตย และ เลขาฯเสรีไตย ต้องการให้ประเทศเจริญเหมือนประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ ทันสมัยไม่ล้าหลัง กลับมีความผิด
-
แล้วเราจะอยู่ให้เผด็จการทรราช คสช. กดขี่ ข่ทเห่ง รังแกพี่น้องประชาชนอยู่อย่างนี้หรือ ......  หมดเวลาแล้วสำหรับ ทรราช คสช. พี่น้องครับ

-

จงลุกขึ้นสู้และขับไล่ ทรราช ตสช. ในทุกมิติ

-
เสรีชน


หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดร. เพียงดิน รักไทย 1 พ.ค. 2559

หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดรเพียงดิน รักไทย  .. 2559
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง  ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดรเพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดร. เพียงดิน รักไทย 1 พ.ค. 2559

หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดรเพียงดิน รักไทย  .. 2559
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง  ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดรเพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน