ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, September 3, 2015

ระบอบการปกครองสำหรับอนาคตไทย ควรเปลี่ยนอะไรบ้าง?????

มิตรสหายร่วมอุดมการณ์ท่านหนึ่ง เขียนฝากมา
ลองพิจารณาดูนะครับ ... น่าคิดและน่าสนใจครับ

แนวคิดทางด้านการเมืองการปกครอง
1. การปรับปรุงอำนาจกษัตริย์ให้ปลอดพ้นจากการเมือง
ขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ จะเห็นสมควร ว่าจะยังคงมีกษัตริย์ดำรงอยู่หรือไม่
ถ้าประชาชนยังเห็นว่าควรมีกษัตริย์คู่บ้านเมืองอยู่ ต้องทำให้ไม่มีระบอบที่กษัตริย์เข้ามามีส่วนทางการเมืองโดยเด็ดขาด
ตลอดจนเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์และราชวงค์ ต้องไม่มีการทำธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
องคมนตรีและกองกำลังรักษาพระองค์ขึ้นอยู่กับรัฐสภา เป็นผู้กำหนด
2. การป้องกันการปฏิวัติยึดอำนาจ ตลอดจนการสืบทอดอำนาจโดยทหาร
ให้ตำแหน่ง ผบ สูงสุด ผบ เหล่าทัพ ทุกเหล่าทัพ มาจากคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกให้กับสภา และผู้ที่มีคุณสมบัติตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมาต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งเหล่านี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
คณะกรรมการสรรหามาจาก ตัวแทนเหล่าทัพต่างๆ 3 คน ตัวแทนกรมการปกครอง 2 คน รัฐสภา 5 คน 
ย้ายค่ายกรมกองทหารออกจากเมืองหลวง ป้องกันการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธเข้าเมืองหลวงโดยพลการ
แก้กฏหมายเกี่ยวกับประกาศกฎอัยการศึก ให้ไม่สามารถประกาศได้โดยกองทัพ แต่ให้ประกาศได้โดยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐสภา
3. การควบคุม องค์กรตำรวจ ให้เป็นองค์กรที่รับใช้และดูแลประชาชน ลดการซื้อขายตำแหน่ง ขูดรีดประชาชน
แบ่งตำรวจเป็น ส่วนๆ เช่น ตำรวจเมืองหลวง ตำรวจภาคต่างๆ 4-5 ภาค
ให้ตำแหน่ง หัวหน้าตำรวจเมืองหลวง และตำรวจภาคต่างๆ มาจากคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกให้กับสภา และผู้ที่มีคุณสมบัติตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมาต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งเหล่านี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
คณะกรรมการสรรหามาจาก ตัวแทนตำรวจภาคต่างๆ ภาคละ 1 คน ตัวแทนกรมการปกครอง 2 คน รัฐสภา 5 คน 
4. การควบคุมพรรคการเมืองและนักการเมือง 
ป้องกัน นายทุนหรือกลุ่มทุนครอบงำพรรคการเมือง โดยบริจาคเงินเข้าพรรคได้ในนามบุคคล กลุ่มบคคล นิติบุคคล หรือในนามใดๆ ได้ ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี และบุคคลผู้บริจาคต่างๆ ต้องไม่มีชื่อซ้ำซ้อนกันกับในกลุ่มอื่น
มีวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค ไม่เกิน 2 สมัย เพื่อป้องกัน สส มาเฟีย ครอบงำพรรค และการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องเป็นการคัดเลือกจากสมาชิกพรรคโดยทั่วไปอย่างทั่วถึง ไม่ใช่เลือกกันเฉพาะในกลุ่มผู้มีอำนาจในพรรคเท่านั้น
การดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆ ของนักการเมือง ตลอดจนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต้องไม่เกิน 2 สมัย
5. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลใช้อำนาจรัฐ ของรัฐบาล
การออกกฏหมายและการออกนโยบายสาธารณะใดๆ หรือนโยบายต่างๆที่ต้องใช้เงินที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือต่อสังคม หรือต่อประเทศชาติ หลังจากผ่านการลงมติในสภาแล้วรัฐต้องจัดให้มีการทำประชามติก่อนออกเป็นนโยบายหรือออกเป็นกฏหมาย เช่น กฏหมายนิรโทษกรรมคดีการเมือง นโยบายการจัดการน้ำทั้งระบบ นโยบายด้านการคมนาคมรถไฟความเร็วสูง นโยบายการรับจำนำข้าว เป็นต้น
การลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล รัฐต้องให้ประชาชนลงประชามติด้วย ถ้าไม่ผ่านประชามติรัฐต้องคืนอำนาจให้ประชาชน เพราะถือว่ารัฐไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
6. การดูแลป้องกันการผูกขาดทางการค้า ผูกขาดทางด้านทุนนิยม นายทุนการเงิน นายทุนอุตสาหกรรม ผูกขาดทางด้านการครอบครองทรัพยากรของชาติ
รัฐต้องจัดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ไม่ปล่อยให้มีกลุ่มทุนผูกขาดเอาเปรียบเพราะอำนาจเงิน เช่น ปล่อยให้ 7 eleven ขายสินค้าทุกชนิดได้ 24 ชั่วโมง เปิดตรงทำเลไหนก็ได้ เป็นการทำลาย ร้านค้ารายย่อย โดยรัฐไม่มีนโยบายใดๆ หรือออกกฏหมายใดๆ ที่จะทำให้ร้านค้ารายย่อยเหล่านั้นสามารถพัฒนาแข็งขันกับ กลุ่มทุน 7 eleven ได้ เป็นต้น ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้ยกตัวอย่างมา 
รัฐต้องมีกฏหมายจำกัดการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไม่ให้ตกไปอยู่กับบุคคล คณะบุคคล นายทุน หรือกลุ่มทุน หรือกลุ่มทุนบริษัทข้ามชาติต่างๆ ต้องจัดสรรที่ดินทำกิน ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้กับประชาชน 
7. กระบวนการยุติธรรม
ที่มาของตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง องค์กรอิสระ ต้องมีคณะกรรมการคัดเลือกที่มาจากประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอยู่ด้วย เมื่อคัดเลือกแล้วต้องแสดงวิสัยน์ทัศน์ให้สภาลงมติคัดเลือกอีกครั้ง
การทำคดีเกี่ยวกับการ ทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง คดีการเมือง หรือคดีที่มีผลเสียหายถึงระดับที่กำหนดเป็นเกณฑ์ไว้ ต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ปล่อยหมดอายุความผู้รับผิดชอบคดีต้องมีความผิด
รัฐต้องจัดให้มีทนายหรือตัวแทนคุ้มครองสิทธิมนุยชนประจำอยู่ทุกสถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักประกันและป้องกันการละเมิดต่อบุคคลที่ถูกจับกุมกล่าวหา หรือถูกกระทำรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ


อีกเรื่องหนึ่ง คุณชูวิทย์โพสต์ไว้ที่เฟสบุ๊ค
นักการเมือง (อีแอบ)

อาทิตย์ที่จะถึงนี้ สปช. จะโหวตร่างรัฐธรรมนูญ เดินหน้าตามโร้ดแม็พไปสู่การลงประชามติ

ฝั่งหนึ่งเห็นว่าดีว่างาม เสมือนเป็นดวงดาวเจิดจรัสเปิดทางปฏิรูปประเทศไทย

อีกฝั่งหนึ่งมองเป็นโคลนตม ไร้ราคา พาประเทศชาติถอยหลังลงคลอง

ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ นักการเมืองมักตกเป็นจำเลย ของอย่างนี้ว่ากันไม่ได้ เพราะบรรดานักการเมืองทำตัวเอง กล้าทำก็ต้องกล้ารับ ทุกคนล้วนเสนอตัวอาสามาทำงานผ่านการเลือกตั้งของประชาชนและกฎเกณฑ์สารพัด

แต่มีอีกจำพวกหนึ่ง เป็นนักการเมืองอีแอบ ไม่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ ได้ดิบได้ดีทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร โดยการเข้าหาขั้วอำนาจ ณ ขณะนั้น เชียร์ตะบี้ตะบัน เลียทุกเรื่อง ยกยอน้ำลายสอ ปั้นน้ำเป็นตัว เพื่อให้ตัวเองดำรงอยู่ในวงจรอำนาจ

ตอนนี้มีพวกใหม่ผุดขึ้นมาอีก เป็นจำพวกที่สองของอีแอบ เคยเป็นนักการเมือง แต่แสร้งทำว่าไม่เล่นการเมืองแล้ว ทั้งที่ในอดีตมีคุณสมบัติเป็นนักการเมืองชั้นเลว 101% แต่ทำเป็นลาออกชุบตัวในน้ำทะเล แล้วเป็นแกนนำ "เครื่องมือการเมือง" (Political Tools) ให้แก่พรรคการเมือง หรือศูนย์อำนาจการเมือง

เสมือนหนึ่งเป็นกองโจร รบแบบไร้รูปแบบ ทำงานได้อิสระ ปล้นดะ ไร้วินัย

ทั้งสองจำพวกนี้ไม่ได้ดีไปกว่านักการเมืองเลย หากนักการเมืองเลว ยังเลวในระบบ มีกฏเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวัง แต่พวกเลวนอกระบบ สันดานอยากทำอะไรก็ทำ ได้คืบจะเอาวา เป็นสัมภเวสีเร่ร่อนเหมือนเจ้าไม่มีศาล ฉกฉวยหยิบกินของเซ่นไหว้ ไม่เคยเห็นหน้าตอนเลือกตั้ง แต่ไม่เคยห่างหายจากการเมือง

รัฐธรรมนูญยังไม่ได้จำกัดห้ามคนจำพวกนี้เอาไว้ อย่างนี้น่ากลัวกว่ากันแยะ

ประชาชนโปรดระวังเอาไว้เถิด

"อำนาจนิยม"ในโรงเรียน.ทำลายอนาคตชาติ

"อำนาจนิยม"ในโรงเรียน.ทำลายอนาคตชาติ


19,237
39 views
Published on Sep 3, 2015

น.ส.ณัฐ นันท์ นรินทรเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี อดีตรองผู้อำนวยโรงเรียนเสิงสาง นครราชสีมา ใช้อารมณ์แสดงอาการดูถูก เหยียดหยาม และทำร้ายนักเรียนด้วยการตบหัว โดยอ้างว่าทำไปเพราะความรัก ความหวังดีที่ครูมีต่อนักเรียนว่า ผู้บริหารโรงเรียน หรือ ครู อาจารย์ จะต้องแยกให้ออกว่าระหว่าง จิตวิญญาณความเป็นครู กับ การทำร้ายร่างกาย หรือการดูถูก เหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นคน การทำร้ายร่างกายเท่ากับผิดกฎหมายดังนั้นก­ารจะอ้างว่า ทำไปเพราะวิญญาณของความเป็นครู จึงไม่อาจจะอ้างได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะในโรงเรียน และระบบการศึกษาของไทย ยังคงใช้ ความเป็นอำนาจนิยม สั่งสอนนักเรียน แต่ควรจะต้องมีระบบที่จะถ่วงดุลย์อำนาจระห­ว่างนักเรียน และครู หรือผู้บริหารโรงเรียน การลงโทษนักเรียน ทำได้แต่ต้องผ่านกระบวนการสอบสวนโดยคณะบุค­คล ไม่ใช่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของครูเพียงคนเ­ดียว ดังนั้นอย่าสั่งสอนเด็กด้วยความกลัว หรือ สร้างระบบอำนาจนิยมขึ้นมาในโรงเรียน เพราะจะทำให้เด็กไทยไม่มีวุุฒิภาวะ ไม่มีจิตนาการ ขาดความคิดสร้างสรรค์ กรณีที่เกิดขึ้นที่ ร.ร.เสิงสาง ควรจะเป็นบทเรียนสำคัญในระบบการศึกษาไทยที­่จะต้องนำมาถกเถียงพูดคุยและหาทางแก้ปัญหา­ระยะยาว แทนที่จะแก้ปัญหาเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของคร­ู และโรงเรียน

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 3 กันยายน 2558 ตอน ความหลากหลายของขบวนปฏิว้ติ คือสิ่งจำเป็น

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 3 กันยายน  2558  ตอน ความหลากหลายของขบวนปฏิว้ติ คือสิ่งจำเป็นตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน...?? ทำยังไง?

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็คือต้องกำจัดทั้งระบอบกษัตริย์ ระบอบอำมาตย์ให้ซิ้นซาก จึงจะถือเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพราะพวกท่านทั้งหลายทำลายแผ่นดินนี้มาโดยตลอด เข้าใจปะ
'พล.อ.เปรม'ติงร่างรธน. ไม่บัญญัติ'ตอบแทนคุณแผ่นดิน'
"พล.อ.เปรม" ปธ.องคมนตรี ปลุกเยาวชน4ชจต. รู้หน้าที่นึกถึงชาติบ้านเมือง ติงร่างรธน.ไม่บัญญัติเรื่อง "ตอบแทนคุณแผ่นดิน"

ข่าวลับจากวงในกองทัพ กรณีอุยกูร์ ลึก...งามหน้าอีก ทหารร่วมค้าอุยกูร์

เบื้องหลังขนอุกูร์เข้าไทย อดีตร.อ.เอี่ยวเคลื่อนอุยกูร์ โยงมูลนิธิย่านมีนบุรี ส่งลงใต้ ทหาร+คน ปชป.ค้ามนุษย์อุยกูร์อีกแล้ว.    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%      สื่อตามติดความเคลื่อนไหวของกลุ่มอุยกูร์ซึ่ง ซึ่งตอนแรกนั้นพวกกุยอูร์เป็นแค่พวกหลบเข้ามาไทยเพื่อจะลี้ภัยสู่โลกที่ 3 ต่อมารัฐบาลประยุทธ์ได้ส่งกลับกุยอูร์ไปให้จีนเป็นการท้าทายมุสลิมหัวรุนแรงนอกประเทศ พวกมีแนวคิดรุนแรง กลุ่มไอสิสได้เคลื่อนไหวเข้ามุ่งหน้ามาประเทศไทยแล้ว.                                       ร้อนไปถึงกลุ่มนายหน้า ทหารขาใหญ่ที่เรียกเก็บหัวคิวค่าผ่านแดนมาไทยขนพวกกลุ่มอุยกูร์เหล่านี้ จ่ายผ่านทหารตามแนวชายแดนเป็นจุดๆ ต่อมามีคนทางสายใต้มาลักลอบเข้ามาไปส่งประเทศมาเลย์เซีย. เร่ิมต้นจากเดินทางจากมณฑลซินเจียง หลบหนีการทารุณของรัฐบาลจีน เข้าไทยผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านด่านจ่ายทหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ด่านทหารคุมอีกที่ด้านคลองลึก อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทหารรู้เห็นให้คนกลุ่มนี้พักในไทยเพียงระยะสั้นๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียและเดินทางไปยังประเทศเป้าหมาย คือ ตุรกี ส่วนหนึ่งจะเลือกใช้บริการบริษัททัวร์ ชื่อ "บ." (นอมินีของเมียทหารคนหนึ่งใกล้ชิดพลเอกประวิทย์)ที่รับจะนำพาชาวอุยกูร์ เดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ จากนั้นจะนำพาไปยังประเทศผ่านต่อๆไปประเทศตุรกี 

ข่าวสายทหารกล่าวต่อว่า ชาวอุยกูร์ส่วนใหญ่เป็นพวกมีฐานะที่เดินทางผ่านทางประเทศกัมพูชา จะเข้าทาง จ.สระแก้ว และใช้บริการนำพาเข้าเมือง ผ่านขบวนการนำพาชาวอุยกูร์ ที่มีอดีตทหาร ยศ "ร.อ."(มีนายเป็นพลเอกคนใกล้ชิด ผบ.ทบ)เป็นหัวหน้า นำไปพักใน กทม. โดยอาศัยมูลนิธิแห่งหนึ่งย่านมีนบุรีคอยช่วยเหลือ ก่อนนำส่งเครือข่ายนำพา ในอ.สะเดา จ.สงขลา โดยมี โก ท. และ นาย ป.เป็นลูกน้องคนคนสำคัญของนักการเมืองภาคใต้นำพาชาวอุยกูร์ในพื้นที่ ไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อลอบไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

ผ่านทางประเทศลาว หรือพม่า จะผ่านอดีตนายทหารใหญ่ พลเอก ว.(คนสนิทพลเอกอดีตนายกรัฐมนตรีพูดคนฟังไม่รู้เรื่อง)เคลียร์ทางอาศัยมูลนิธิทางศาสนาแห่งหนึ่ง ในจ.เชียงราย ช่วยนำพา และนำเข้ากรุงเทพฯพักกับมูลนิธิย่านมีนบุรีโดยกระจายพักตามมัสยิดต่างๆ เช่นมัสยิด ย่านดินแดง เป็นต้น  แล้วส่งไปยังกลุ่มของ "โก ท." ที่อ.สะเดา เพื่อข้ามไปประเทศมาเลเซียแล้วเดินทางต่อไปยังประเทศตุรกี โดยในขบวนการนี้มีกระบวนการทำหนังสือเดินทางปลอมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่คนอพยพพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มก่อความรุนแรงเพิ่งมาการวางระเบิดร้ายแรงบึ้มราชประสงค์เข้ามาหลังรัฐบาลไทยส่งกลับกุยอูร์ 109 คนให้กลับไปรับโทษที่จีน ทางฝ่ายวิเคราะห์ความมั่งคงสำนักข่าวบีบีซี คาดว่ากลุ่มหัวรุนแรงจากภายนอกประเทศจะกลับมาก่อนความรุนแรงในไทยอีก ถ้าทหารยังกวาดล้างกลุ่มมุสลิมผู้บริสุทธ์ในไทย ด้วยการสุ่มจับแล้วยัดข้อหาบุคคลที่ต้องการอพยพไปตุรกี เป็นการแก้ปัญญาที่นำก่อการร้ายมาสู่ประเทศไทย
[9/3/15, 1:23:35 AM] Mana-song: รัฐบาลประยุทธ์ใกล้ชักนำประเทศสู่สงครามเต็มรูปแบบ ทั้งก่อการร้ายและใส่ร้ายคนชาติตุรกี หลังใช้วิธีตามจับอุยกูร์ ยัดข้อหาก่อการร้ายเพื่อเอาใจจีน
                                      ความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศเดือดประเทศตุรกีร้องขอข้อมูลจากไทยเรื่องออกหมายจับชายตุรกีมั่ว
                                    สำนักข่าวเอพี รายงานอ้างคำพูดของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของตุรกีเกี่ยวกับกรณีตำรวจไทยออกหมายจับชายชาวตุรกีที่เป็นสามีของผู้ต้องสงสัยหญิงชาวไทยในเหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม ว่า ควรมีการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดจากทางการไทย และสถานทูตตุรกีในไทยกำลังติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไทย และสถานทูตไทยในกรุงอังการาก็ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศตุรกีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศตุรกียังได้ร้องขอข้อมูลจากตำรวจสากลด้วย แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ 

นอกจากนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ส รายงานว่า สถานทูตตุรกีในกรุงเทพฯเปิดเผยเมื่อวันพุธว่า ได้ติดต่อขอข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับชายที่ถูกจับกุมเมื่อวันเสาร์ และการพบหนังสือเดินทางตุรกีจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นของปลอมในอพาร์ตเมนต์ของเขา และขณะนี้กำลังรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากไทย 

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีน กล่าวว่า กระทรวงฯกำลังติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการไทย โดยรัฐบาลจีนจะจับตาดูการสอบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป และจีนเชื่อว่าใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมโหดร้ายครั้งนี้จะต้องได้รับการลงโทษอย่างหนักตามกฎหมาย 

ส่วนโฆษกของสภาอุยกูร์โลก ที่เป็นกลุ่มชาวอุยกูร์พลัดถิ่น บอกว่า เหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ใจสลายและสมควรถูกประณาม พร้อมกับร้องขอให้ตำรวจไทยแสดงหลักฐานการสอบสวนคดีนี้อย่างชัดเจนและโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของชาวโลก
[9/3/15, 1:23:54 AM] Mana-song: เผยประวิตรบินจีน หลังผูกปมจับแพะชาวมุสลิม ขอให้จีนช่วยรับรองพิสูจน์สัญชาติมือบึ้มว่าเป็นคนสัญชาติจีน มาจากซินเกียง เนื่องจากหาสัญชาติผู้ต้องสงสัยไม่ได้ แหล่งข่าวเผยก่อการร้ายเข้าไทยเป็นพวกมุสลิมหัวรุนแรงสังกัดอิสระ อาจโยงกลุ่มไอซิส
 3 ก.ย.2558  จากกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  เดินทางไปให้จีนช่วย เนื่องจากตำรวจสมุนของพลเอกประวิตรก่อเรื่องจับแพะชาวมุสลิมไว้สองคน ขอให้จีนออกใบการพิสูจน์สัญชาติของผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในคดีเหตุระเบิดราชประสงค์ โดนได้ออกข่าวว่าพบว่ามีหนังสือเดินทางระบุสัญชาติจีน ทั้งที่ระบุเป็นตุรกี แต่ทางทหารกลัวการเมืองจะบานปลายหลังทางรัฐบาลตุรกีขอหลักฐานการจับกุมทั้งหมด พร้อมพาสปอร์ตตุรกีปลอมที่ตำรวจยัดใส่ห้องผู้ต้องหา 200 กว่าเล่ม ซึ่งกระทบต่อความมั่งคงตุรกี เรื่องดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องของสองประเทศที่มีปัญหากันเสียแล้ว เมื่อสื่อทั้งโลกรุมจับผิดการทำงานของตำรวจไทย ที่กลายเป็นตัวตลก

พลเอกประยุทธ์เกิดวิตกการเมืองภายนอกประเทศ จึงสั่งให้พลเอกประวิตรบินไปขอให้พี่ใหญ่จีน ช่วยออกโรงปกป้องความผิดที่รัฐบาลไทยทกับอุยกูร์ กลัวว่าทั้งโลกจะมารุมประณามประเทศไทย  จนรัฐบาลทหารเอาไม่อยู่

ไพ่ใบสุดท้ายของจีน...สงครามโลก...ทางการเงิน จริงหรือ?

ไพ่ใบสุดท้าย

ไพ่น๊อคดอลล่าร์ของจีนได้แบออกมาให้ทุกคนเห็นแล้ว ไพ่ใบนี้คือAsia Infrastructure Investment Bank หรือAIIBที่จะเปิดดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ด้วยเงินทุนประเดิม$100,000ล้าน

ขงเบ้งทิ้งไพ่AIIBลงเมื่อไหร่ ดอลล่าร์จะหงายเก๋ง

ที่ร้ายไปกว่านั้น ไพ่AIIBจะฆ่าทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารกลางของสหรัฐหรือยูเอสเฟดเดอรัลรีเสิร์ฟแบงค์ไปพร้อมๆกัน

เหมือนกับเป็นการกินโต๊ะจีนที่ห้อยเทียนเหลา

AIIBจะกินเรียบเพราะว่าจีนวางโครงสร้างการเงินโลกใหม่ที่อิงความมีส่วนเกี่ยวข้องของนานาประเทศที่เข้ามาร่วมแล้วจะได้ประโยชน์กันทุกประเทศ ผิดกับระบบดอลล่าร์ที่ผูกขาด กันความมีส่วนร่วมหรือแบ่งผลประโยชน์ให้ประเทศอื่นออกไป พูดง่ายๆ คนอื่นยิ่งฉิบหายมาก สหรัฐยิ่งได้กำไรเจ้าเดียว

AIIBมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง57ประเทศ มีจีนเป็นเจ้ามือ และมีประเทศในเอเซียและยุโรปเป็นลูกมือ ไทยแลนด์เป็นลูกมือที่มีระดับพอสมควรเพราะว่าจะลงขันถึง$1,500ล้าน

ที่ล้ำลึกคือAIIVจะปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศกำลังพัฒนาด้วยเงินหยวน และเงินสกุลของประเทศที่เป็นสมาชิก สร้างความแตกต่างด้วยการแข่งกับธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย หรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆที่ปล่อยกู้เป็นดอลล่าร์ผูกขาดอย่างเดียวให้ทุกประเทศเป็นทาสหรือเป็นหนี้ดอลล่าร์

สมมุติว่ารัฐบาลลาวต้องการลงทุนสร้างพัฒนาเครือข่ายเทเลคอมมีมูลค่า$200ล้าน ลาวสามารถกู้เงินจากAIIBได้เป็นเงินหยวน เงินบาท เงินวอนของเกาหลี หรือเงินสกุลอื่นของประเทศสมาชิกของAIIBได้ สมมุติต่อไปอีกว่าลาวขอกู้หยวน บาทและวอนเป็นจำนวนเทียบเท่า$200ล้าน ทั้งจีน ไทยและเกาหลีก็ทำsyndication loan หรือปล่อยกู้ร่วมกันให้กับรัฐบาลลาวไป

ในกรณีนี้ เงินหยวนของจีน เงินบาทของไทย เงินวอนของเกาหลีที่ลงในAIIBจะมีบทบาทมากขึ้นในการค้าขายระหว่างประเทศ เงินลงขันของไทยในAIIBจะงอกเงยขึ้นมา

เป็นการได้ประโยชน์ของประเทศสมาชิกร่วมกัน โดยที่หยวนไม่จำเป็นต้องผูกขาด เหมือนกับที่ระบบการเงินโลกปัจจุบันออกแบบมาให้ดอลล่าร์ผูกขาดแต่เจ้าเดียว

จะเห็นได้ว่าจีนได้ทำข้อตกลงสว๊อปค่าเงินกับประเทศคู่ค้าแล้ว เพื่อต่อไปค้าขายกันเป็นหยวน/บาท หยวน/ริงกิต หยวน/วอน หยวน/เยน หยวนรูเบิ้ล หยวน/รูปี

วิธีการนี้จะช่วย 1. ล้มการผูกขาดดอลล่าร์ 2. ลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับดอลล่าร์ 3. ลดค่าธรรมเนียมดอลล่าร์ 4. ลดความไม่สะดวกที่มาจากการต้องใช้ดอลล่าร์เป็นเงินสกุลหลักเดียว

วิกฤติการเงินโลกที่ผ่านมาเป็นวิกฤติดอลล่าร์ และทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้ง1997 (กู้ดอลล่าร์มากไป) วิกฤติดอทคอมปี 2001 วิกฤติตลาดบ้านซับไพรม์ปี2007 วิกฤติWall Street 2008 ยกเว้นวิกฤติยูโรที่เกิดตั้งตั้งแต่2010เป็นต้นมา ตอนนี้ฝรั่งพยายามบอกว่าเป็นวิกฤติหยวน ทั้งๆที่หยวนยังแกร่ง แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีปัญหา แต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จีนในการเอาคืนกองทุนฝรั่งในสงครามการเงิน

AIIBเป็นทางเลือก หรือทางออกจากกับดักพิษดอลล่าร์กระดาษที่สร้างวิกฤติทั้วโลก แต่ละรอบของวิกฤติ พวกนายแบงค์เมการวยขึ้นๆ

เมื่อAIIBปล่อยกู้เพิ่มมากขึ้นเป็นเงินของประเทศสมาชิก ความต้องการหรือดีมานด์ของดอลล่าร์จะน้อยลงตามลำดับ ถึงจุดๆหนึ่งเมื่อไม่มีใครต้องการดอลล่าร์ ดอลล่าร์จะไหลกลับสหรัฐก่อนใหเกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรง

ผลก็คือ 1. เฟดต้องพิมพ์เงินมหาศาล ทำQE4,QE5, QE6, QE7...จนเจ๊งไปเอง

2.กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลกที่ปล่อยกู้เป็นดอลล่าร์ หาลูกค้าไม่เจอ นั่งตบยุงกันเป็นแถว

3. ดอลล่าร์กลายเป็นกระดาษกงเต๊ก

จีนแย้มไพ่ออกมาให้เห็นแล้ว แต่เป็นไพ่นกกระจอก ฝรั่งเล่นไม่เป็น เพราะว่าคนละตำรา

thanong

2/9/2015

ยกเลิกหนังสือเดินทางของคุณ จาตุรนต์ ฉายแสง นี่คือการใช้อำนาจโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ตน (ความสะใจของผู้สั่งการ)

ว่า ด้วยเรื่อง การไปถอดถอน หรือ ยกเลิกหนังสือเดินทางของคุณ จาตุรนต์ ฉายแสง นี่คือการใช้อำนาจโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ตน (ความสะใจของผู้สั่งการ) ถามว่า ประเทศไทย และคุณประยุทธฯ "ท่านผู้นำ" อยากตกเป็นจำเลยในศาลนานาชาติใช่หรือไม่?

คำตอบ ที่ผมจะมอบให้คณะคสช. "ท่านผู้นำ" และครม.ประยุทธฯ 3 ก็คือ คำตอบสั้นๆดังต่อไปนี้:

๑. ในกรณีนี้นอกจาก จะเป็นการกระทำ ที่เรียกว่า "Abused of Powers for Private Gains" อันเป็นการกระทำที่เรียกว่า "Corruption" ตาม (สนธิสัญญาขจัดหรือปราบปรามการคอร์รัปชั่น ปีค.ศ.๒๐๐๓) หรือ Convention against Corruption,2003 ตามความหมายอย่างกว้างของสนธิสัญญาฉบับนี้แล้ว

๒.ผมว่า ประเทศไทย กำลังเดินเข้าสู่โหมด ของความหายนะแน่นอน อยู่ดีไม่ว่าดี ไปถอดถอนหนังสือเดินทางของ นักการเมือง แบบคุณจาตุรนต์ ฉายแสง ต้อง

๓. ถามตรงนี้ว่า เคยอ่านเรื่อง ที่ผมนำคำพิพากษาของศาล Supreme Court ของสหรัฐฯ ที่ผมนำมาลงไว้ในเรื่องคุณปวิณ ชัชชวาลย์พงศ์พันธุ์ และ เรื่อง การถอนหนังสือเดินทางของ ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แล้วไม่ใช่หรือ? ในชุมชนแห่งเสรีภาพ (the Land of Liberty


๔. คำตอบในเรื่องนี้ อยู่ที่บทความเหล่านั้น ถามตรงนี้ว่า กฏหมายอันมี ที่มาจากสนธิสัญญา คือ พันธกรณี ย่อมอยู่เหนือกฏหมายทุกฉบับของ ประเทศไทย รวมทั้งคำสั่งของ คสช.ใช่หรือไม่? ไปหาคำตอบด้วยตัวพวกท่านเอง

๕. เมื่อใดที่ผู้เสียหาย ได้รับผลร้ายเพราะการกระทำ ที่ว่านี้ เขาย่อมเกิดสิทธิในการฟ้องคดีในศาลนานาชาติ โดย อัตโนมัติ หรือ จะเรียกอีกอย่างว่า เขาได้รับสิทธิในการฟ้องคดี แบบ Automatic Exhaustion ในศาลนานาชาติทันที ตรงนี้ผมต้องขอถามอีกครั้งว่า กระทรวงจับฉ่าย ต้องตกเป็นจำเลยด้วยในเรื่องนี้ อยากเสี่ยงไหม? ถ้าอยากเสี่ยง ก็ต้องลองดู สักตั้ง


๖. เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราว และ คดีในกรณีนี้มาลงให้ดู โดยสังเขป และทุกคำพิพากษาของศาล Supreme Court ของสหรัฐอเมริกา ที่นำมาลงให้อ่านกัน วันนี้ องค์การสหประชาชาติ นำเอามาใช้เป็นหลัก ในการดำเนินวิเทโศบายขององค์การ "ท่านผู้นำ" อย่าหลงเชื่อ แต่กระทรวงจับฉ่าย เดี๋ยวจะเดือดร้อน ไม่สิ้นสุด.

เมื่อเห็นว่าจำเป็น ก็ต้องเตือนกันไว้ ก่อนจะเดินพลัดตกเหวลึก.