ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, July 20, 2015

ปรับขบวน ปรับยุทธวิธี ขุดรากถอนโคนระบอบราชาธิปไตย และเหล่าอำมาตย์ชั่ว ทำลายพิษแม่น้ำห้าสายในยุคสุดท้ายของเหี้ยใส่ชฎา


ปรับขบวน ปรับยุทธวิธี ขุดรากถอนโคนระบอบราชาธิปไตย และเหล่าอำมาตย์ชั่ว ทำลายพิษแม่น้ำห้าสายในยุคสุดท้ายของเหี้ยใส่ชฎา

รายการทางออกประเทศไทย โดย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 20 ก.ค.  2558 นปช.ยูเอสเอ และมหาวิทยาลัยประชาชน


ทำไม ปวงชนชาวไทย ต้องลุกมาสานเครือข่ายประชาชน ตัวจริง

ชื่อกลุ่ม “ปวงชนชาวไทยเพื่อการปฏิวัติสันติสู่เสรีประชาธิปไตย” 

(จะเปลี่ยนตามผลโหวต)

หลักการและเหตุผลของการตั้งองค์การของปวงชนชาวไทย


เนื่องจากปัญหาทางการเมืองที่เรื้อรังมานับทศวรรษ  ที่บัดนี้ได้ทำให้เกิดทางตันที่เกลื่อนไปด้วยความเสียหายต่อประเทศชาติ และกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ สวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ ความเชื่อมั่น และอนาคตของปวงชนชาวไทยในทุก ๆ ด้าน  เป็นความตกต่ำอย่างสูงสุดในห้วงหลายสิบปีที่ผ่านมา  และทางออกของประเทศนั้น ไม่สามารถปล่อยให้อยู่ในมือของกลุ่มต่าง ๆ ที่อ้างความชอบธรรมโดยข้ามหัวประชาชน หรือไม่จริงใจต่อประชาชนได้   กลุ่มแรก คือ กลุ่มเผด็จการศักดินาและอภิสิทธิชนที่กำลังครอบงำประเทศ ด้วยการตั้งก๊กแก็งค์ของตนขึ้นมายึดอำนาจจากประชาชนและพยายามสร้างความชอบธรรมให้ตนเองและพรรคพวก โดยทำลายหลักสากลว่าด้วยประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่สากลโลกที่เจริญแล้วเขาถือปฏิบัติกันจนประเทศก้าวหน้าไปมากแล้ว  และไม่สามารถให้อยู่ในมือของอีกกลุ่มหนึ่ง อันได้แก่นักการเมือง ไม่ว่ากลุ่มใด ๆ ก็ตาม  เพราะพวกเขาได้ถูกสร้างให้เป็นตัวร้าย เป็นศัตรูของชาติ และเป็นผู้ทำให้ประชาธิปไตยแบบสากลเดินต่อไปไม่ได้ไปแล้ว จนนำมาสู่การเมืองการปกครองแบบเผด็จการทหารเพื่อรักษาและกระชับราชาธิปไตยแบบไทย ๆ ที่เลวร้ายยิ่งกว่าเก่า ดังเห็นได้ชัดแจ้งที่สุดแล้วในวันนี้  

ดังนั้น ประชาชนจึงต้องลุกขึ้นมาประกาศตัวในฐานะเจ้าของประเทศร่วมกัน บนความเข้าใจร่วมที่ว่าปวงชนชาวไทยนั้น เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง ไม่ใช่กษัตริย์และกลไกของราชสำนัก ไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ใช่นักการเมือง ซึ่งล้วนแต่กินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้น และบุคคลเหล่านี้ ล้วนไม่ใช่ผู้มีอำนาจพิเศษใด ๆ เลย หากไม่ได้รับการยอมรับให้ถือและใช้อำนาจของประชาชน โดยเอาเงินภาษีของประชาชนไปประกอบกิจกรรมเชิงอำนาจและผลประโยชน์ต่าง ๆ      เนื่องจากวันนี้ พวกเขาทำบ้านเมืองเละเทะ แย่งอำนาจกันบนความเสียหายของประชาชน  หลอกให้ประชาชนเชื่อว่า พวกเขาล้วนทำเพื่อประชาชน แต่ความจริงย่อมปรากฏชัดว่า ใคร ทำเพื่อประชาชนจริงหรือไม่ และเพียงใด  จึงถึงเวลาแล้ว ที่ประชาชนจะต้องรวมตัวกัน แล้วประกาศให้รู้ว่า เจ้าของประเทศตัวจริง กำลังต้องการอำนาจคืน และจะสร้างฉันทามติ หรือคำประกาศในเชิงเป้าหมายของประเทศใหม่ร่วมกัน โดยก้าวให้พ้นเสียจากการหลอกลวง คดโกง และวงจรอุบาทว์ที่คนไทยได้รู้เห็นมานานพอ จนชัดแจ้ง ไร้ข้อกังขาอีกต่อไป  แล้วจะร่วมกันสร้างรากฐานประเทศใหม่ บนหลักการต่าง ๆ ที่ประเทศพัฒนาแล้ว เขายึดถือกัน เช่น

หนึ่ง อำนาจสูงสุด ทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เป็นของประชาชน โดยให้ตัวแทนปวงชนไปใช้แทน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ให้ใครมายึดแล้วไปใช้แทนประชาชน โดยอ้างว่าทำเพื่อประชาชน แต่ประชาชนกลับไม่ได้มีส่วนร่วม อนุมัติ และตรวจสอบใด ๆ ซึ่งถือเป็นการโกหก ตอแหล และน่าทุเรศยิ่ง

สอง เนื่องจากประชาชนคือผู้มีอำนาจสูงสุด เป็นรัฎฐาธิปัตย์ตัวจริง เหนือรัฐธรรมนูญและเหนือทุกสถาบัน  ดังนั้น รัฐบาลหรือผู้อ้างอำนาจรัฐใด ๆ จะทำการริดรอนสิทธิมนุษยชน เสรีภาพด้านต่าง ๆ และความเป็นใหญ่ของประชาชนมิได้โดยสิ้นเชิง  การอ้างอำนาจรัฐทั้งจากการมาจากเลือกตั้งหรือจากการยึดอำนาจผ่านการกบฏต่อประชาชน หากละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานตามหลักสากลแล้ว ย่อมถือเป็นโมฆะ และประชาชนไม่จำเป็นต้องยอมรับ และมีสิทธิในการประท้วง ต่อต้าน ขัดขืน และล้มล้างผู้ก่อการทรยศต่อหลักนี้ได้โดยชอบธรรมเสมอ ยกเว้นในกรณีที่การกระทำของปัจเจกชนหรือกลุ่มคนใด ๆ ไปทำลายสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของผู้อื่น ที่เป็นที่ยอมรับกันตามมาตรฐานสากลด้วยเท่านั้น

สาม อำนาจกษัตริย์ ได้ถูกปรุงแต่งและถูกนำไปใช้กันเป็นเครือข่าย อย่างฝังรากลึก จนเป็นเหตุให้วงจรอุบาทว์ต่าง ๆ คอยบั่นทำลายพัฒนาการของประชาธิปไตยมาตลอด  บัดนี้ ประชาชนเจ้าของอำนาจ ได้ตระหนักดีแล้ว จึงวางเป้าหมายและยึดหลักว่า จะต้องไม่มีอำนาจกษัตริย์ในระบอบการปกครองของประชาชนอีกต่อไป  ส่วนตัวกษัตริย์นั้น จะอยู่ได้หรือไม่ จะมีรัชกาลที่สิบหรือไม่ ประชาชนทั่วประเทศ จะตัดสินใจกันต่อไป  และพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของปวงชนชาวไทยในอนาคตอันใกล้นี้

สี่ เมื่ออำนาจสูงสุด และแผ่นดินไทย เป็นของคนไทยทุกคน โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น การแสวงหาตัวแทน และผู้ใช้อำนาจของประชาชน ในฐานะผู้นำด้านต่าง ๆ นั้น จะต้องมาจากประชามติของปวงชนชาวไทย ผ่านการเลือกตั้งทั้งทางตรงและทางอ้อม เท่านั้น ไม่ใช่การแต่งตั้งโดยไม่มีปวงชนชาวไทยเกี่ยวข้อง  โดยในการเลือกตั้งนั้น ต้องถือว่า คนไทยทุกคน มีหนึ่งสิทธิและหนึ่งเสียงเท่ากัน  ตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นเจ้าของประเทศที่เท่าเทียมกันโดยทั่วหน้า ทั้งทางกฎหมาย และโดยพื้นฐานในทุกกรณี

ห้า ต่อเนื่องจากข้อสี่ กฎหมายไทย ต้องเขียนขึ้นโดยตัวแทนปวงชนชาวไทย และต้องผ่านฉันทามติของปวงชนโดยตรงหรือโดยอ้อมก่อนเสมอ  โดยจะต้องถือว่า ทุกคนในประเทศไทย อยู่ใต้กฎหมายโดยเสมอภาคกัน และต้องประกันว่า คนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสและสิทธิต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้วยหลักใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งโดยนิตินัยและโดยพฤตินัย 

หก กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมมาจากประชามติของปวงชนชาวไทย การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินการของประชาชนหรือตัวแทนประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งมา ย่อมถือเป็นโมฆะ และผู้บังอาจก่อการปล้นอำนาจประชาชนและฉีกรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทยในอดีต ต้องถือเป็นกบฏแผ่นดิน และจะต้องถูกพิจารณาให้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติแล้วก่อนหน้าการรัฐประหารแต่ละครั้ง   แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราต้องการเดินต่อไปข้างหน้าร่วมกันทั้งชาติ  เมื่อพิจารณาโทษทัณฑ์แล้ว อาจให้มีการลดหย่อนโทษหรือนิรโทษกรรมได้ หากผู้ก่อการและผู้ก่อการยอมรับผิดต่อปวงชนชาวไทย และเมื่อปวงชนชาวไทย มีประชามติเห็นชอบเช่นนั้น

เจ็ด ความมั่นคงของชาติ ย่อมหมายถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน บนหลักการข้างต้น  จะอ้างเอาความอยู่รอดและสวัสดิภาพของบุคคลใด หรือตระกูลใด หรือหมู่คณะใด มาเป็นข้ออ้างเพื่อความมั่นคงของชาติ แล้ว กระทำการใด ๆ ที่ขัดกับหลักข้างต้น ย่อมถือเป็นเรื่องที่ละเมิดต่อหลักประชาชนเป็นใหญ่ และจะต้องถูกกำจัดออกไปเสียจากกฎหมายและการถือปฏิบัติในอนาคต  และคนที่จะตัดสินใจเรื่องความมั่นคงของชาติ ย่อมเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศ ซึ่งมีวาระชัดเจน และถูกตัดสินผลงานโดยประชาชน  ทหารจะอ้างเหตุแห่งความมั่นคงของชาติแล้วทำตัวเหนือผู้นำฝ่ายบริหารมิได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

แปด ความเห็นต่าง และความแตกต่างทุกชนิดในหมู่คนไทย เป็นเรื่องธรรมชาติ และคนไทยต้องอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทั้งหลาย ใต้กรอบข้างต้น โดยจะต้องแสวงหาทางออกบนข้อตกลงที่ถือคนไทยที่แตกต่างนั้น เป็นพี่น้องร่วมชาติที่มีฐานะเสมอกัน  โดยจะต้องใช้วิถีทางตามกรอบประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมายสากลต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด     โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง การก่อการร้าย การทำร้ายพี่น้องร่วมชาติ รวมทั้งทรัพย์สินของชาติ และการมุ่งทำลายกันและกันให้ถึงที่สุด

เก้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน หรือ เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์  ประชาชนต้องได้รับสิทธิโดยชอบธรรมตามหลักการข้างต้นโดยสมบูรณ์ ในการรวมตัวกัน ในฐานะเจ้าของประเทศ ที่จะไม่ยอมให้ใครรับสมอ้างเอาไปโดยง่ายได้อีก  การรวมตัวของประชาชนที่มีพลังเท่านั้น ที่จะสามารถเอาชนะการครอบงำที่ทำกันมานานนี้ได้   ประชาชนที่เข้มแข็ง รอบรู้เท่าทัน เรียนรู้อย่างเสรี และสานพลังกันได้จริงเท่านั้น จึงจะสามารถเป็นใหญ่ได้จริง  การประสานกันเป็นพลังประชาชน โดยมีตัวแทนอันเป็นรูปธรรม ย่อมสามารถทำให้นานาอารยประเทศยอมรับ เข้าใจ เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่พวกเราจะทำ แล้วมาสนับสนุนให้ประชาชนสามารถกู้อำนาจคือมาเสียจากกลุ่มเผด็จการทุกรูปแบบ    วันนี้ รัฐบาลและตัวแทนของปวงชนชาวไทย ไม่ได้มีอยู่จริง  จึงสรุปได้ว่า ประชาชนต้องรวมตัวกันอย่างจริงจัง เพื่อยืนยันว่า อำนาจจะต้องคืนมาอยู่กับพวกเรา ปวงชนชาวไทยโดยเร็ว

สิบ กลไก ประเพณี วัฒนธรรม และตัวบทกฎหมายใด ๆ ที่ขัดกับหลักข้างต้นนี้ จะต้องถูกกำจัดออกไปเสียให้สิ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน หรือคณะรัฐประหารที่ผ่านมาทั้งหมด  

สรุปว่า  ข้างต้นนี้คือเหตุหลัก ๆ ที่ประชาชนได้รวมตัวกัน เพื่อประกาศให้ชาวโลกรู้ว่า วันนี้ ปวงชนชาวไทย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของพวกเราเองอย่างดีแล้ว และมีเจตน์จำนงค์ที่จะแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาจริง ๆ ซึ่งล้วนแต่เกิดจากกลไก วัฒนธรรม ตัวบุคคล และวิวัฒนาการแบบไทย ๆ ที่ทำลายตัวเองมาตลอด จนพวกเรายอมให้ดำเนินต่อไปไม่ได้  และเราไม่เชื่อว่า บุคคลที่อยู่ในอำนาจขณะนี้ และที่จะอ้างว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย โดยไม่ได้สอดคล้องกับหลักการข้างบนนี้นั้น จะสามารถนำพาประเทศชาติพ้นจากการดำดิ่งสู่ก้นเหวลึกได้  วันนี้ ประชาชนตื่นแล้ว และพวกเราได้ร่วมกันลุกขึ้นมากู้ชาติให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว


19 ก.ค. 2557
ร่าง ณ มหานครซานฟรานซิสโก เพื่อเป็นการจุดประกายให้ประชาชนสานต่อ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ในฐานะภารโรงและลูกหลานของปวงชนชาวไทย

แล้วจะช่วยได้อย่างไร?  จะร่วมมือได้อย่างไร? โปรดอ่านคำประกาศของดร.เพียงดิน ต่อไปนี้

ด่วน!!!  ดร.เพียงดิน เชิญปวงชนชาวไทย ร่วมสร้างองค์การของประชาชนไทยทั่วโลก  ได้เวลาประชาอภิวัฒน์แล้ว!!!
http://youtu.be/FVsrQDJ9ALE

หลังจากดูวิดีโอแล้ว สิ่งที่อยากให้พี่น้องร่วมกันทำ เป็นการเริ่มต้นการลงรากสร้างฐานขบวนประชาชนจริง ๆ ณ ขั้นนี้ มีดังนี้

1. ลงชื่อเข้าร่วมขบวนการประชาชนฯ โดยข้อมูลส่วนตัว ปิดลับ ดร.เพียงดิน ดูแลแต่ผู้เดียว
https://docs.google.com/forms/d/11NYQ9_MuV7ocmLxMUvqZb126TmgzF34hDnR3dhCKhpw/viewform

2. ไปโหวตเลือกหรือเสนอชื่อของขบวนประชาชน ได้ที่
http://www.poll-maker.com/poll365542xF7fA4A97-14

3. ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตประเทศไทย ใต้ระบอบใหม่
https://docs.google.com/forms/d/1tfCzzjPXY10tc4Hx9pVimxVGGg6cUvyYdr4LTVkiaIs/viewform?c=0&w=1

ด้วยศรัทธาในพลังของประชาชนอย่างเต็มเปี่ยม

piangdin