ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 29, 2015

สมยศ และ นักโทษ 112 กับ "ตรวนพระราชทาน"

สมยศ และ นักโทษ 112 กับ "ตรวนพระราชทาน"


ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง
ปล่อยสมยศ ปล่อยนักโทษการเมือง


ศาล ไม่ได้พิเศษเหนืออำนาจอื่นใด และเหนืออำนาจประชาชน ศาลต้องถูกตรวจสอบได้ (โดย อ.สถิตย์ ไพเราะ)

ศาล ไม่ได้พิเศษเหนืออำนาจอื่นใด และเหนืออำนาจประชาชน ศาลต้องถูกตรวจสอบได้ (โดย อ.สถิตย์ ไพเราะ)


ศาลตรวจสอบได้:  สถิตย์ ไพเราะ

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดไว้ในห้องพิจารณาของศาลทุกแห่ง หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ หรือบุคลาธิฐานของอำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นของชนชาวไทย
ความคลุมเครือเช่นนี้ ลามไปถึงการแต่งกาย ท่านั่ง หรือคำพูดของผู้เข้าฟัง หรือล่ามในการพิจารณาคดีด้วย เช่น ห้ามแต่งกาย “ไม่เรียบร้อย” ห้ามนั่งไขว่ห้าง ฯลฯ ทำให้ไม่ชัดนักว่า ผู้เข้าฟังหรือร่วมในการพิจารณาคดีกำลัง “เข้าเฝ้า” หรือเพียงแต่อยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาลในประเทศประชาธิปไตยกันแน่
ความ”ศักดิ์สิทธ์”ของศาลเพิ่งสร้างขึ้นไม่นานมานี้เอง หาได้เป็นมรดกตกทอดมาจากยุคโบราณไม่
แต่สร้างขึ้นเพื่อให้พ้นจากการถูกตรวจสอบ จึงเอาไปผูกไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งย่อมอยู่พ้นไปจากการถูกตรวจสอบเช่นกัน
จริงหรือ
ผมว่าไม่จริง เพราะ
1. การถูกตรวจสอบ หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าถูกติเตียน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถูกนินทาไม่ได้เลยใช่หรือไม่ ถ้าใช่ คำกล่าวข้างบนนี้ก็ไม่จริงเพราะผู้พิพากษาหรือตุลาการทุกคนในศาลยุติธรรมย่อมรู้ว่าในคดีแพ่งนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า คำสั่งของศาลคู่ความต้อง “โต้แย้ง” ได้ว่าผิดอย่างไร มิฉะนั้นจะอุทธรณ์ไม่ได้ ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 211 ก็บัญญัติว่า ในคำฟ้องอุทธรณ์คู่ความต้อง “คัดค้าน” ว่า คำพิพากษาของศาลชั้นต้น “ไม่ถูกต้อง” อย่างไร ถ้าไม่ “โต้แย้ง”หรือ”คัดค้าน” คำฟ้องอุทธรณ์(หรือฎีกา) เป็นคำฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ เพราะฉะนั้นในคำฟ้องอุทธรณ์หรือคำฟ้องฎีกาผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมต้องอ่านหรือได้อ่าน คำ “โต้แย้ง” หรือ “คัดค้าน”อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลฏีกา ผู้พิพากษาที่อ่านคำฟ้องอุทธรณ์หรือคำฟ้องฎีกาดังกล่าวย่อมรู้สึกได้ว่า ศาลยุติธรรมไม่ได้พ้นจากการถูกตรวจสอบแต่อย่างใด เพราะกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนอย่างนั้น แต่ต้องเข้าใจว่าการตรวจสอบหรือการโต้แย้งคัดค้าน ดังกล่าวนี้เป็นคนละเรื่องกับการดูหมิ่นศาล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 การโต้แย้งคัดค้านไม่ใช่การดูหมิ่นศาลอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น เมื่อผมเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา เมื่อพ.ศ.2513 มีคำฟ้องอุทธรณ์เรื่องหนึ่งทนายจำเลยเรียงอุทธรณ์คำพิพากษาของผมตอนหนึ่งว่า “พยานโจทก์อย่างนี้มีแต่เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเท่านั้นที่จะเชื่อและลงโทษจำเลย” ถ้อยคำดังกล่าวนี้มีผู้พิพากษาบางท่านเห็นว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นการ “ดูหมิ่น”ศาลไม่ควรรับอุทธรณ์ ควรสั่งให้ไปแก้ไขใหม่ และถ้าเป็นไปได้ควรแจ้งดำเนินคดีกับทนายความคนนั้นในข้อหา “ดูหมิ่นศาล” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา198ด้วย แต่ผมเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ทนายจำเลยอ้างเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เป็นเหตุที่ทนายจำเลยให้เพื่อ “คัดค้าน”คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 211 ยังไม่ถึงขั้น “ดูหมิ่น”ศาล ผมจึงรับอุทธรณ์ของจำเลย ผมเห็นว่าต้อง “ตรวจสอบ” คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะไปสร้างความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พ้นจากการตรวจสอบ โดยเอาไปผูกไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงย่อมอยู่พ้นไปจากการถูกตรวจสอบเช่นกัน
ตามที่บทความกล่าว เพราะตามกฎหมายและตามข้อเท็จจริงศาลยุติธรรมถูกตรวจสอบอยู่ทุกวันดังกราบเรียนข้างต้น2.แล้วเหตุผลใด ผู้พิพากษาหรือศาลยุติธรรมจึงนำตนเองเข้าไปผูกไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์
ทำไปเพื่ออะไร
เหตุทำไปก็เพราะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยิ่งใหญ่ กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น “อยู่ในฐานะที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้”คนที่ยังยึดติดอยู่กับอำนาจนิยม ยังยึดติดกับระบบเจ้าขุนมูลนายซึ่งเป็นระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็พร่ำเพ้ออยากจะอยู่ในฐานะเช่นนั้นบ้าง จึงพยายามอ้างเหตุผลต่างๆ เท่าที่จะหยิบฉวยได้มาแสดงแก่คนทั้งหลาย เมื่อผมเข้าอบรมเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 11 เมื่อพ.ศ. 2511 บรรพตุลาการท่านหนึ่งท่านมีชื่อเสียงมาก มาเปิดอบรมและกล่าวอบรมตอนหนึ่งว่า “คุณต้องภูมิใจว่าคุณเป็นข้าราชการฝ่ายเดียวที่ทำใน “พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” แสดงว่าท่านผู้นั้นไปหยิบฉวยเอากฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า ผู้พิพากษาและตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีใน “พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” ว่าเป็นบทบัญญัติ ”พิเศษ” ยกฐานะของผู้พิพากษาและตุลาการให้เป็นคนหรือข้าราชการฝ่าย “พิเศษ” ต่อมาก็มีการขยายความ ขยายเหตุผลต่อไปว่า ศาลเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งทำให้ผู้พิพากษาและตุลาการทั้งหลายคิดและพยายามให้คนอื่นคิดว่าผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการฝ่ายพิเศษจริงๆเพื่ออะไร ก็เพื่อสนอง ภวตัณหา
คือความอยากมี อยากเป็น อยากใหญ่ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนที่เป็นคน ไม่ใช่พระที่เป็นพระ
และเมื่อยกรัฐธรรมนูญขึ้นอ้างเช่นนี้ก็เห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมใจนึกของผู้พิพากษาและตุลาการทั้งหลาย และคนอื่นก็ไม่กล้าโต้แย้งด้วย คนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไร คนที่รู้ก็ไม่อยากโต้แย้ง เพราะกลัวว่าพูดหรือเขียนมากไปก็อาจจะเข้าใกล้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทุกอย่างก็เลยตามเลย ผู้พิพากษาตุลาการทั้งหลายก็ใหญ่โตสมใจพากันยืดอกยกไหล่ คนอื่นก็พากันยกย่อง เช่น กล่าวว่า “ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน” เป็นต้น ความคิดเช่นนี้แหล่ะครับที่เป็นเหตุให้ศาลแปลคำว่า “ดูหมิ่น” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ออกไปอย่างกว้างขวาง ขัดกับหลักการตีความกฎหมายอาญา และปฏิบัติต่อผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตร 112 ขัดกับรัฐธรรมนูญ อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ เพราะคิดว่าตนเป็นตัวแทนนั้นเอง และเป็นที่เห็นกันอยู่ว่าในการพิจารณาคดีอาญาดังกล่าว ผู้พิพากษามีอคติ 4 ประการ อยู่ในตัวอย่างบริบูรณ์ เมื่อมีอคติย่อมขาดเหตุขาดผล เป็นกลางไม่ได้เมื่อเป็นกลางไม่ได้ก็เป็นผู้พิพากษาที่ดีในคดีนั้นไม่ได้ ผลก็คือตกต่ำ ร่วงโรย เหมือนดวงจันทร์ข้างแรม ดังที่คัมภีร์อินทรภาษได้กล่าวถึงไว้ ถ้าไม่เชื่อท่านผู้อ่านไปฟังการอภิปรายที่หน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกที่ “ประชาชน” เขาจัดทุกวันอาทิตย์ซีครับ
ความคิดเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นจากบทสักวาที่ผู้พิพากษาคนหนึ่งได้เขียนไว้ที่กำแพง ห้องนอนเวร ที่กระทรวงยุติธรรม เมื่อครั้งยังมีระเบียบ ให้ผู้พิพากษา “นอนเวร “ ว่า
สิ้นคิดแล้วหรือเจ้ามาเฝ้าศาล
กลางวันทำในนามพระภูบาล
กลางคืนทำงานเหมือนภารโรง
เมื่อข้อความดังกล่าวรู้ไปถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น ท่านคงจะเห็นด้วยกับข้อเขียนนั้น ท่านจึงสั่งให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าว โดยให้ผู้พิพากษาเสียเงินเป็นค่าตอบแทนข้าราชการธุรการมานอนเวรแทน คนละ 10 บาทต่อเดือน แทนการมาอยู่เวรด้วยตนเอง
ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงเห็นว่า การเอาตัวไปผูกไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็เพราะความ
”อยากใหญ่” ซึ่งก็เป็นธรรมดาของคน รวมทั้งผมด้วย ไม่ใช่ต้องการให้พ้นไปจากการถูกตรวจสอบดังที่บทความกล่าวแต่อย่างใด เพราะผู้พิพากษารู้ดีว่าถูกตรวจสอบอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ตามเหตุผลในข้อ 1
ถ้าจะว่าไปแล้ว คนเกือบจะทุกคนในประเทศนี้ที่ถูกปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มานานนับพันปี ซึมซับแนวความคิดในระบบดังกล่าวมาจนยากที่จะถอน จึงอยากจะผูกตัวเองไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่สมกับกิเลสตัณหาของตน เหมือนกับผม แต่ยังหาเหตุผลไม่ได้เหมือนผมเท่านั้นเอง
ถ้าจะให้ผมเสนอวิธีแก้ก็คือ ให้เพิ่มในรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งมาตราว่า “ประชาชนนั้นยิ่งใหญ่ เพราะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย จึงเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” ผู้พิพากษาและตุลาการทั้งหลายก็อาจเปลี่ยนใจ คิดใหม่ ทำใหม่ว่า “ผู้พิพากษาและตุลาการเป็นผู้แทนปวงชน”เพราะเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินสวัสดิการอื่นๆ ที่ผู้พิพากษาและตุลาการได้เป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้น จึงจะขอใช้อำนาจตุลาการเพื่อประชาชน
ข้าราชการก็จะพูดว่า ข้าราชการเป็นข้ารับใช้ประชาชน
ฯลฯ

หมัดเด็ด บิ๊กจิ๋ว บทเรียน 66/23 และการแก้ปัญหาบ้านเมืองวันนี้ แล้วจะใช้ได้แค่ไหน????

หมัดเด็ด บิ๊กจิ๋ว บทเรียน 66/23 และการแก้ปัญหาบ้านเมืองวันนี้ แล้วจะใช้ได้แค่ไหน????

เพิ่งได้เห็นวิดีโอ การสังหารโหดสัตว์นับ 500000 ตัว ในเนปาล ก่อนเกิดแผ่นดินไหวเพิ่งได้เห็นภาพวิดีโอเต็ม ๆ การฆ่าสัตว์สังเวยเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์
หากเชื่อเรื่องบาปกรรม มันก็อดคิดไม่ได้นะครับ
สัตว์นับห้าแสนตัว... ถูกสังหารพร้อมกัน
...
แผ่นดินไหว... คนตายพร้อมกันเรือนหมื่น


เบื้องลึก เบื้องหลัง(บ้าน) กับการ "ล้มละลาย" ของการบินไทย??


มีพี่น้องฝากข่าวกระซิบมา เลยอยากให้พี่น้องเอาไปพิจารณา และศึกษา สืบค้นต่อครับ
(ข้อความตามที่ได้รับมา)


ข่าวจากโต๊ะบริหารการบินไทย กว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้ว. ช่วยไม่ไดกับสังคมที่ขาด EQ. 

เปิดปมลับผู้หญิงชื่อ "เพ็ญลักษณ์" ภรรยาพลเอกธนศักดิ์ จิตปฎิมาปกรณ์ คือตัวเชื่อมสำคัญสาเหตุที่ทำให้ บริษัทการบินไทยไปเข้าร่วมกับกองทัพไทยช่วยกันป่วนม้อบกปปส.จนวันนี้การบินไทยต้องอยู่ในสภาพล้มละลาย ผู้บริหารการบินไทยจำนวนหนึ่งยอมรับพลาดท่าให้เพ็ญลักษณ์ใช้องกรบริษัทป่วนกรุง โดยเพ็ญลักษณ์อ้างทำเพื่อชนชั้นสูงคนหนึ่งแล้วยุยงให้เกลียดชนชั้นสูงอีกฟากหนึ่ง จนเกิดการยึดอำนาจของทหาร ประยุทธ์-ธนศักดิ์ (สามีเพ็ญลักษณ์) ผงาดได้ประโยชน์สูงสุดได้ตำแหน่งดีๆ เพ็ญลักษณ์นั่งแท่นเสวยสุข จากการล้อบบี้ผู้บริหารการบินไทยมาแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง และใช้ผู้บริหารการบินไทยที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในทางการเมืองมากำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจจึงนำองค์กรเข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีนางเพ็ญลักษณ์ใช้ความที่เป็นภรรยาพลเอกธนศักดิ์อดีตเคยเป็นพนักงานการบินไทยเก่าจึงมีพรรคพวกที่ยังอยู่เป็นผู้บริหารมาเป็นตัวเชื่อมนำการบินไทยและกองทัพไทยไปอุดหนุนม้อบพุทธอิสระในทางลับ ) จนเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงด้านธุรกิจของบริษัท หนเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินที่นำบริษัทไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง ทำให้บริษัทไม่ได้มาตราฐานจนต่างชาติไม่ยอมรับ บทเรียนผู้บริหารการบินไทยที่ไม่ทันเกมส์เมียทหารตัวแสบที่เหยียบซากปรักหักพังของการบินไทยแล้วยังเหยียบบ่าพนักงานการบินไทยทุกคนขึ้นไปใหญ่พร้อมสามี โดยพลเอกธนศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่พูดจากวนตีนในเวทีโลกมากที่สุดบอกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบแล้วข่าววงใน ตัวกินป่าที่แท้ ก็คือรากเหง้าศักดินาไทย และผู้ร่วมก่อกรรม (ที่บังเอิญสนับสนุน กปปส. อย่างออกหน้า)

มีข่าววงในฝากมา ...​ให้พี่น้องช่วยไปตรวจสอบ สืบค้น เพิ่มเติมหน่อยนะครับ จริงหรือไม่?


เจ้าของโนเบิ้ลกรุ๊ฟ เป็นเจ้าของเดียวกับโครงการคีรีมายา เขาใหญ่ ปากช่องเจ้าของชื่อนายธนา ธนกิจอำนวย เป็นลูกเขยนายอำนาย วีรวรรณ  ครอบครัวเดียวกับ บอยถกลเกียรติ บิ๋กบสอนของเอกแซก ขาใหญ่ละครเวทีไฮโซ มีลูกชายห้าวเป้ง คือนาย นัท ณ นกหวีด  พวกนี้ยิ่งใหญ่ผุดโครงการต่างๆภายใต้เส้นสายอิงอำมาตย์ของแท้ ถึงได้ยกครอบครัวไปม้อบกปปส.หมดบ้าน เพราะธุรกิจของพวกเขาไม่ง้อคนรากหญ้า สร้างบ้านให้คนรวยอยู่ จึงมีที่ดินหลายแปลงอยู่ภูเขาสวยๆหลายลูก เรียกว่า ดำเนินรอยตามลีลา ที่เขาสอยดาว เริ่มแรกออกเอกสารสิทธิ์เป็นของหม่อมเจ้าหญิงคนหนึ่ง สมัยนั้นท่านหญิงปิ๋มยิ่งใหญ่มาก ๆ กว่าแม่ศรีรัศม์หลายเท่าและถนัดกับการทำมาหากินที่ดินบนภูเขามาก ป่าแถบสอยดาวที่ถูกบุกรุกจนได้เอกสารมานั้นได้ถูกขายต่อให้ธนาคารกรุงเทพ แม้ว่าจะถูกตั้งข้อหาหลายครั้งคนในกระบวนการซื้อขายเปลี่ยนมือจึงไม่ถูกจัดการด้วยกระบวนการยุติธรรม มีแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นส่วนใหญ ( ข้อมูลแสดงในเอกสารสิทธิ์ และ หน้าที่การงานของผู้ดำเนินการในเอกสารนั้น) ถ้าจะตรวจเอกสารกันจริงๆ จะรู้ว่าท่านผู้หญิงปิ๋มแม่หม่อมโสมคือแลนด์ลอร์ดตัวบุกรุกที่บนเขาหลายแห่งของประเทศไทย  ของอย่างนี้มันปิดไม่มิดรอวันพวกมึงฉิบหายประชาชนจะได้เห็นอะไรดีๆ ( รวมทั้งสมเด็จย่าสังวาลย์ก็ได้สิทธิ์พิเศษบุกรุกดอยตุงด้วยนะ)

เรื่องนี้เองถาม  ดาวน์พงศ์ ว่าจะจัดการอย่างไร


บัญชีหนังสุนัขผลกรรม สุเทพ เทือกสุบรรณ ห้วง 35 ปี ในฐานะนักการเมือง ประชาธิปัตย์!!


บัญชีหนังสุนัขผลกรรม สุเทพ เทือกสุบรรณ ห้วง 35 ปี ในฐานะนักการเมือง ประชาธิปัตย์!!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
http://pantip.com/topic/31230808

เผยกลโกง สุเทพ เทือกสุบรรณ 35ปีในสังกัดประชาธิปัตย์
Posted by รวมคลิปเด็ด V.2 on Saturday, March 21, 2015อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา... ทรมาณสังขารกันทำไมหนอ???


เห็นภาพสองภาพแล้วเกิดนึกถึงหลักไตรลักษณ์
เฮ้อ....