ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 22, 2012

ไม่ต้องแตกฉานภาษาฝรั่งเศส ก็น่าจะเดาเรื่องนี้ออก ว่าเขาอวยประเทศไทยและน้องปู ว่าก้าวหน้าดีแต๊ ๆ une démocratie médiévaleLa Thaïlande, une démocratie médiévale

25 juin 2012 1:02 | | Voir aussi: A la Une, Edito | Thèmes: |
En regardant cette photo on pourrait croire que Yingluck Shinawatra s’est pris les pieds dans le tapis en allant saluer la princesse de Thaïlande. Mais il n’en est rien. Yingluck a beau être l’actuel Premier ministre, autrement dit la personne qui est en charge de diriger le gouvernement, elle n’est rien par rapport à un membre de la famille royale dans l’ordre de la hiérarchie invisible qui gouverne le royaume.
Il est donc exclu que son regard soit à la même hauteur que celui de la princesse, ce serait considéré comme une attitude irrespectueuse et deplacée. Seul un autre membre de la famille royale, ou un souverain d’un autre pays, ou encore un membre du clergé bouddhiste peut prétendre situer son regard à son niveau. Ce qui est vrai pour la princesse l’est bien entendu, et même à un degré supérieur, pour le roi lui même.
La premiere ministre rend visite à la Princesse
Même un Premier ministre se doit de ramper devant un membre de la famille royale, telle est la règle dans le royaume de Thaïlande.
La monarchie en Thaïlande et les rapports complexes qu’entretiennent les Thaïlandais avec cette institution sont parfois mal compris pas les occidentaux. En particulier l’application très stricte des lois sur le lèse majesté pose problème. Cette loi est d’ailleurs aujourd’hui soumis à des critiques de plus en plus fréquentes, y compris à l’intérieur du royaume.
L’actuel gouvernement qui avait pourtant sévèrement critiqué l’application de cette loi lorsqu’il était dans l’opposition, n’a encore rien tenté pour en limiter les excès.

Aucun signe d’assouplissement

Aujourd’hui des groupes d’étudiants et de professeurs se réunissent et tentent d’imposer un débat sur la question au nom de la liberté d’expression. Ils demandent que le fameux artcicle 112 du code pénal soit amendé sur ses aspects les plus criticables comme la lourdeur des peines encourues, et le fait que n’importe qui peut porter une accusation de lèse majesté auprès de la police et déclencher une enquête.
Une pétition signée en 2009 n’a pas réussi à modifier l’article 112, mais a contribué à faire de la discussion un sujet sur la scène internationale
« Nous avons échoué », a déclaré le professeur Andrew Walker, qui a co-signé la pétition il ya trois ans. « Il n’y a pas eu de réforme substantielle » de l’article 112, et «la situation est allée de mal en pis », a t-il dit lors d’une conférence de presse tenue au FCCT (Club des correspondants étrangers en Thaïlande)
Le nombre de personnes condamnées en vertu de la loi de lèse-majesté a beaucoup augmenté au cours des dernières années et surtout depuis le coup d’Etat de 2006. La mort de Ampon Tangnoppakul en prison en mai dernier, condamné pour de simples messages SMS a choqué une partie de l’opinion publique, et a relancé le débat sur la réforme de cette loi, dite article 112.

En Thaïlande, seul Bouddha peut être au dessus du roi
Malgré l’échec de la réforme, le professeur Tongchai Winichakul qui a été à l’origine de la pétition en collaboration avec Walker, estime que la campagne a contribué à «sensibiliser le public et à mettre la question à l’ordre du jour dans le monde entier. »
Mais pour le moment le gouvernement ne donne aucun signe d’assouplissement, et l’armée a même fait bruyamment connaitre sa position par l’intermédiaire du Général Prayuth, celui là même qui avait recommandé à ceux qui critiquent la monarchie de déménager à l’étranger.
Lire aussi La monarchie en Thaïlande: mode d’emploi – A la Une, politique – thailande-fr.com
« Il n’y a aucun avantage électoral à se lancer dans une réforme de la l’article 112″, a déclaré M. Walker, pour expliquer pourquoi le Premier-ministre Yingluck Shinawatra n’a pas modifié la loi, alors que son parti l’avait critiquée quand elle était dans l’opposition.
«Ce n’est pas l’une des aspirations des partis politiques, car il n’y a pas de voix à gagner en soutenant ce projet’ »
La campagne pour l’abolition de l’article 112 a également été confondu avec une campagne pour la fin de l’institution monarchique, renforçant les craintes d’une partie de la population encore très attachée à la monarchie. Winichakul a insisté sur la nécessité de distinguer entre ces deux positions politiques.
«Les gens veulent une discussion raisonnable, ils veulent faire des commentaires sincères, mais pour le mement ils ne peuvent pas », at-il dit.


A ne pas manquer


 
 ฉบับแปลเป็นอังกฤษ

ไม่ ต้อง รุ้ ภาษา ฝรั่งเศส ก็ น่า จะ เดา เรื่อง นี้ ออก ว่า เขา อวย ประเทศไทย และ น้อง ปู ว่า ก้าวหน้า ดี แต๊ ๆ a medieval democracyThailand, a medieval democracy

June 25, 2012 1:02 |  | See also: Highlights , Editorial | Topics: | 
Looking at this photograph you would think that Yingluck Shinawatra has tripped over the carpet going to greet the Princess of Thailand. But it is not. Yingluck may well be the current prime minister, in other words the person who is in charge of running the government, it is nothing compared to a member of the royal family in the order of the hierarchy that rules the invisible realm.
It is therefore possible that his look is the same height as that of the princess, this would be considered a disrespectful attitude and misplaced. Only one other member of the royal family, or a sovereign of another country, or a member of the Buddhist clergy can claim its place next to his level. What is true for the princess is, of course, and even to a greater degree, for the king himself.
The first minister visits the Princess
Even a prime minister must crawl before a member of the royal family, this is the rule in the kingdom of Thailand.
The monarchy in Thailand and Thais complex relations with this institution are sometimes misunderstood not Westerners. In particular the application of strict lese majeste laws problematic. This law is also now subject to criticism from more frequent, including inside the kingdom.
The current government although it had severely criticized the application of this law when he was in the opposition still has not tried to limit their excesses.

NO SIGNS OF EASING

Today groups of students and teachers get together and try to force a debate on the issue on behalf of freedom of expression. They ask that the famous artcicle 112 of the Criminal Code be amended on its most objectionable as the severity of the penalties incurred, and the fact that anyone can lay a charge of treason to the police and start an investigation.
A petition in 2009 failed to amend Article 112, but has contributed to the discussion topic on the international scene
"We failed," said Professor Andrew Walker, who co-signed the petition three years ago. "There has been no substantial reform" of section 112, and "the situation has gone from bad to worse, " he has said at a news conference at CTCF (Foreign Correspondents Club of Thailand)
The number of people convicted under the law of treason has increased significantly in recent years and especially since the coup of 2006. The death of Ampon Tangnoppakul in prison in May, sentenced for simple SMS has shocked some of the public and has reignited the debate on the reform of this law, known as Section 112.

In Thailand, only Buddha can be above the King
Despite the failure of reform, Professor Tongchai Winichakul who was behind the petition together with Walker, believes that the campaign has helped to "raise awareness and to put the issue on the agenda in the world. "
But right now the government shows no signs of easing, and the army was even loudly to know its position through the General Prayuth, the same man who had recommended to those who criticize the monarchy from moving abroad.
Read also The monarchy in Thailand: user manual - Headline, political - thailand-fr.com
"There is no electoral advantage to embark on a reform of Article 112," said Mr. Walker, to explain why Prime Minister Yingluck Shinawatra has not changed the law, while his party had criticized when it was in opposition. "This is not one of the aspirations of political parties, because there is no voice to gain by supporting this project,"
The campaign for the abolition of Article 112 has also been confused with a campaign to end the monarchy, reinforcing fears of a portion of the population still very attached to the monarchy. Winichakul stressed the need to distinguish between these two political positions.
"The people want a reasonable discussion, they want to comment sincere, but for extremely they can not, " he said.


 แล้วก็ตีลังกา เชิญอากู๋มาช่วยแปลให้

ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุคกลาง

มองไปที่ภาพนี้คุณจะคิดว่า Yingluck ชินวัตรได้สะดุดพรมมากกว่าจะไปทักทายเจ้าหญิงแห่งประเทศไทย แต่มันไม่ได้เป็น Yingluck ดีอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันในคำอื่น ๆ คนที่อยู่ในความดูแลของการทำงานของรัฐบาลก็ไม่มีอะไรเทียบกับสมาชิกของพระราชวงศ์ในลำดับของลำดับชั้นที่กฎแดนที่มองไม่เห็น
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ารูปลักษณ์ของเขาคือความสูงเช่นเดียวกับที่เจ้าหญิงจากนี้จะได้รับการพิจารณาทัศนคติดูหมิ่นและถูกใส่ผิดที่ เฉพาะสมาชิกหนึ่งคนอื่น ๆ ของพระราชวงศ์หรืออธิปไตยของประเทศอื่นหรือสมาชิกของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธสามารถเรียกร้องสถานที่ถัดจากระดับของเขา เป็นความจริงอะไรกับเจ้าหญิงเป็นของหลักสูตรและแม้กระทั่งการศึกษาระดับปริญญามากขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์ของตัวเอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเข้าชมครั้งแรกของเจ้าหญิง
แม้นายกรัฐมนตรีจะต้องรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเป็นสมาชิกของพระราชวงศ์นี้เป็นกฎในอาณาจักรของประเทศไทย
สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยและคนไทยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับสถาบันการศึกษานี้จะเข้าใจผิดบางครั้งไม่ตะวันตก ในใบสมัครโดยเฉพาะของที่เข้มงวดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีปัญหา กฎหมายนี้ยังเป็นตอนนี้อาจมีการวิจารณ์จากบ่อยมากขึ้นรวมทั้งภายในราชอาณาจักร
ภาครัฐในปัจจุบันแม้ว่าจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงการประยุกต์ใช้กฎหมายนี้เมื่อเขาอยู่ใน ฝ่ายค้านยังไม่ได้พยายามที่จะ จำกัด ตะกละของพวกเขา

ไม่มีสัญญาณของการผ่อนคลาย

กลุ่มวันนี้ของนักเรียนและครูได้ร่วมกันและพยายามที่จะบังคับให้การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาในนามของเสรีภาพในการแสดงออก พวกเขาจะถามว่า artcicle ที่มีชื่อเสียง 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้รับการแก้ไขในส่วนที่เป็นที่รังเกียจความรุนแรงของการลงโทษที่เกิดขึ้นและความจริงที่ทุกคนสามารถวางข้อหากบฏให้ตำรวจและเริ่มต้นการสืบสวน
ร้องเรียนในปี 2009 ล้มเหลวในการแก้ไขบทความ 112 แต่ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายหัวข้อในฉากต่างประเทศ
"เราล้มเหลว"แอนดรูศาสตราจารย์วอล์คเกอร์ผู้ร่วมลงนามในคำร้องสามปีที่ผ่านมากล่าวว่า"มีการไม่มีการปฏิรูปอย่างมีนัยสำคัญ" ของส่วน 112, และ"สถานการณ์ได้หายไปจาก ที่เลวร้าย "เขาได้กล่าวว่าที่ประชุมข่าวที่ CTCF (คลับผู้สื่อข่าวต่างประเทศของประเทศไทย)
จำนวนของคนที่ถูกตัดสินภายใต้กฎหมายของกบฏได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีล่าสุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การทำรัฐประหารปี 2006 การตายของอำพน Tangnoppakul ในคุกในเดือนพฤษภาคมตัดสินสำหรับ SMS ที่เรียบง่ายได้ตกใจคือบางส่วนของประชาชนและได้ reignited อภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายนี้หรือที่เรียกว่ามาตรา 112

ในประเทศไทยเท่านั้นพระพุทธรูปดังกล่าวข้างต้นสามารถเป็นกษัตริย์
แม้จะมีความล้มเหลวของการปฏิรูปศาสตราจารย์ธงชัย Winichakul ที่อยู่เบื้องหลังการยื่นคำร้องร่วมกับวอล์คเกอร์เชื่อว่าแคมเปญได้มีส่วนช่วยในการ"สร้างความตระหนักและจะนำปัญหาในวาระการประชุมใน โลก "
แต่ตอนนี้รัฐบาลไม่แสดงอาการของการผ่อนคลายและกองทัพได้แม้จะรู้ว่าเสียงดังจุดยืนของตนผ่านทางทั่วไปประยุทธ, คนเดียวกันที่เคยแนะนำให้บรรดาผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จากการย้าย ในต่างประเทศ
อ่านยังสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย: คู่มือการใช้ - หัวข้อข่าวการเมือง - ไทย-fr.com
"ไม่มีประโยชน์ที่จะเริ่มดำเนินการเลือกตั้งในการปฏิรูปของข้อ 112"นายวอล์กเกอร์กล่าวว่าเพื่ออธิบายว่าทำไมนายกรัฐมนตรี Yingluck ชินวัตรไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายพรรคในขณะที่เขา ได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อมันเป็นในการต่อต้าน"นี้ไม่ใช่หนึ่งในแรงบันดาลใจของพรรคการเมืองเนื่องจากมีความเสียงที่จะได้รับโดยการสนับสนุนโครงการนี้ไม่มี"
แคมเปญสำหรับการยกเลิกของ 112 บทความยังได้รับการสับสนกับแคมเปญจะสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ซึ่งเป็นการตอกย้ำความกลัวของส่วนของประชากรที่ยังคงติดอยู่มากที่จะสถาบันพระมหากษัตริย์ Winichakul ย้ำต้องแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองตำแหน่งทางการเมือง
คนต้องการสนทนาที่เหมาะสมที่พวกเขาต้องการจะแสดงความเห็นอย่างจริงใจ แต่สำหรับมากที่พวกเขาไม่สามารถ "เขากล่าว


 

ประชาชนต้องพึ่งตนเอง

ระบอบเหี้ยมันรอบจัดและเหี้ยมโหด วางหมากไว้ทุกด้าน เราจำเป็นต้องเลือกเพื่อไทย.... แต่ท้ายสุดแล้วประชาชนต้องพึ่งตนเอง


  ---------------------------------