ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, September 19, 2015

เป้าหมายของคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อการเปลี่ยนระบอบ

เป้าหมายของคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อการเปลี่ยนระบอบ

Wednesday, July 1, 2015

7:42 PM

เนื่องจากบ้านเมืองที่ได้ตกไปอยู่ในอุ้งเท้าของเผด็จการในระบอบอำมาตยาราชาธิปไตยอย่างชัดเจน ตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี  2549 เป็นต้นมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการรัฐประหารครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2557 นั้น  ประเทศไทยได้กลายเป็นเสมือนรัฐล้มเหลว  ไม่มีขื่อ ไม่มีแป ไม่มีการเคารพหลักประชาธิปไตย มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ๋งครึ่ม  โดยชนชั้นนำ อันได้แก่สถาบันกษัตริย์ องค์มนตรี ทหาร ข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ นักคิดนักเขียน นักสื่อสารมวลชน และอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ ไม่ได้คิดถึงประชาชนเป็นหลักอย่างแท้จริง แถมสร้างปมปัญหาให้ถึงทางตัน เป็นลิงแก้แห ซึ่งนับวันจะพันตัวเอง จนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยิ่งจะช่วยประเทศชาติไม่ได้  สิ่งที่พวกเขาทำ กลับเป็นการมุ่งแสวงหาและรักษาอำนาจ และผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก บนความเสียหายของประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ  วันนี้ เราจึงสรุปได้อย่างมั่นใจแล้วว่า เผด็จการที่ได้ปล้นอำนาจประชาชนไปนั้น ได้นำประเทศชาติไปสู่ความเสียหายที่หนักหนาสาหัส จนยากจะเยียวยาได้ง่าย และไม่ใช่คำตอบของสมการปัญหาแน่นอน เพราะพวกเขาคือตัวแปรที่ทำให้เกิดปัญหาที่กลายเป็นวิกฤติการเสียเอง

 

ดังนั้น การรวมตัวของปวงชนชาวไทยครั้งนี้ จึงเป็นการรวมตัวของประชาชน ที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใดฝ่ายหนี่งในสมการความขัดแย้ง  แต่เป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง และเท่าเทียมกัน  โดยมีเป้าหมายสำคัญดังนี้

 

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง รวบรวมและประกาศเจตนารมย์ร่วมของปวงชนชาวไทย สำหรับการเปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการอำมาตยาราชาธิปไตยไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ใช้โดยประชาชนหรือตัวแทนที่ผ่านการเลือกตั้งหรือมติของประชาชน และดำเนินการทุกด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ไม่ใช่สถาบันกษัตริย์ สถาบันทหาร สถาบันข้าราชการ และชนชั้นผู้ได้เปรียบในสังคม อย่างที่เป็นอยู่ โดยจะปฏิเสธความชอบธรรมของอำนาจ กลไก และสถานะของผู้ที่ปล้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และต้องล้มล้างผลพวงของการรัฐประหารอย่างสิ้นเชิง เพื่อยืนยันอำนาจพื้นฐานของประชาชน ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศตัวจริง
  2. มุ่งเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีการการจัดตั้งและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายทั่วโลกที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง  ในการชี้้แจง ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ และเจรจาต่อรองกับองค์กร องค์การ และผู้นำประเทศในระดับต่าง ๆ
  3. มุ่งรณรงค์ให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ ที่มีอำนาจและพิษร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย และทำลายเครือข่ายของระบอบอำมาตยาราชาธิปไตย เพื่อสถาปนาระบอบที่ประชาชนมีอำนาจ ได้ใช้อำนาจ และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากระบอบที่ประชาชนเป็นหัวใจอย่างแท้จริง
  4. มุ่งเน้นให้พลังประชาชนอันมหาศาล เป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหาของประเทศไทย อย่างถอนรากถอนโคนและตรงสาเหตุอย่างแท้จริง ไม่ให้เหลือซากของระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ ที่ฝังรากและบ่อยทำลายอำนาจ และผลประโยชน์ของประชาชนมาตลอด  โดยเน้นที่การใช้พลังประชาชนอันมหาศาล ในการชี้นำทิศทาง บนความชอบธรรมที่ใครแย้งไม่ได้ บนยุทธวิธีที่เน้นสันติอหิงสา และการใช้สิทธิของประชาชนเจ้าของอำนาจตามสิทธิที่มีอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายนานาชาติ ที่ประเทศไทยได้ลงนามตกลงไว้แล้ว
  5. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยต้องลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ
  6. เน้นเร่งรัดให้ประเทศไทยและคนไทย ได้พัฒนาศักยภาพให้สูงสุด ภายใต้ระบอบทุนนิยมเสรี ที่ประเทศไทยจะเปิดเจรจาค้าขายและคบหาสมาคมกับชาวโลกทุกประเทศ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  แต่จะนับถือหลักการตามกฎหมายและข้อตกลงที่ประเทศไทยทำไว้กับนานาชาติอย่างเต็มที่
  7. มุ่งทำลายกลไกเศรษฐกิจแบบผูกขาด ที่สานกันเป็นเนื้อเดียวกับกลไกการกดขี่ ขูดรีด และคดโกง ของระบอบเผด็จการอำมาตยาราชาไตย แล้วมุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างศักยภาพ โอกาส การเป็นเจ้าของร่วม และความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อประกันว่า ประชาชนจะได้รับสวัสดิการสังคม และบริการพื้นฐานทุกชนิดอย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ
  8. มุ่งปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างเอาจริงเอาจังและเร่งด่วน ให้คนไทยทิ้งสิ่งที่เป็นพิษภัยในวัฒนธรรมไทย เรียนรู้และสร้างนิสัยส่วนบุคคลและสร้างสังคมใหม่ ที่ทำให้คนไทยหลากหลายเผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ วัย และความแตกต่างอื่น ๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายที่ประกันสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค  โดยใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และมีสันติสุข

 

ผลโหวตชื่อองค์การ  http://www.poll-maker.com/results370658x9D538D86-14

ลิงค์สำหรับโหวต http://www.poll-maker.com/poll370658x40c549cc-14

ความเสี่ยงทางกฎหมาย เมื่อเผด็จการประยุทธ์และเครือข่าย ย่างเท้าออกนอกกะลาแลนด์

ที่ไม่ปรากฏชื่อ "ท่านผู้นำ" ของไทยในโรงแรม Plaza ของ UN. ในฐานะแขกผู้มาเยี่ยมเยือนองค์การสหประชาชาติ เป็นเพราะเหตุใด?
ผม ขอเฉลย ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายทางบ้าน ได้หายข้องใจดังนี้:
๑. ที่ไม่มีชื่อ "ท่านผู้นำ" อาจเป็นเพราะเพื่อหลบซ่อนกำบังตัวเอง กลัวว่า จะมีคนไทย ที่อยู่ในเขตศาล District ทั้งสี่ของ Manhattan ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาไว้ ตามกฏหมาย ATCA หรือ Alien Tort Claim Act, 1789 เอาไว้
๒. แล้ว นำ Marshal หรือ ตัวแทน มาส่งหมายเรียกพร้อมสำเนาคำฟ้อง แล้ว ต้องไปต่อสู้คดีในศาล District ของสหรัฐอเมริกา
๓. เมื่อปรากฏ Record ของการถูกฟ้องคดี ในศาลนานาชาติ (ศาล District) ของสหรัฐอเมริกา
๔. จะเป็นช่องทาง ให้ศาลอาญาพิเศษของสหประชาชาติ ออกหมายจับ (หมายอาญา) ตามมา เหมือน Slobodan Milosevic (อดีตประธานาธิบดีของรัฐเซริบส์ใหม่ ที่ตายคาคุกของศาล ICC ก่อนศาล ICC มีคำพิพากษา) หรือ เหมือนกรณีของ Radovan Karadzic อดีตประธานาธิบดีของรัฐเซริบส์ใหม่ คนที่สอง
๕. ที่ศาล ICC จะมีคำพิพากษาในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ถูกจองจำในคุกของศาลที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
๖. ก็ไหนว่า ไม่กลัวสหประชาชาติ และ สหรัฐอเมริกา ไง?เล่าครับ กล้าๆหน่อย อย่าเป็น "คนปากกล้าขาสั่น"

๗. ดินแดนสหรัฐอเมริกานั้น คนเกือบทั่วโลกรู้จักกันดีว่า เป็น Land of Liberty หรือ ดินแดนแห่งอิสรภาพ และ เสรีภาพ
๘. ถ้าไม่กลัวอำนาจศาล District ของ Manhattan (ศาลปราบเซียน) เชิญ "ท่านผู้นำ" เดินทางไปเยือนเลย
๙. แล้วจะรู้ว่า "ศาลปราบเซียน" มีฤทธิ์เพียงใด? และ มีอำนาจทางตุลาการแค่ไหน?
๑๐. แม้แต่ ฟิเดล คราสโต ยังขยาด ที่เขียนมานี้ เป็นเรื่องจริง ไม่ต้องการเขย่าใคร? ให้ปอดกระเส่า หรอกครับ คนเราเป็นลูกผู้ชายจริง "ต้องกล้าทำ และกล้ารับผิด อย่าเก่ง แต่ปาก"
Cr: Thanapoon Chirasobchoke

ตั๊น กปปส. ได้เป็นรองผู้กำกับฯ​ โอ... นี่คือหนึ่งในกบฏไม่ใช่หรือ?สถิติการละเมิดสิทธิพลเมือง...ของโจรกบฏ คสช.

14:30 ทนายหัวเห็ดYaowalak Anuphan ระบุผู้ถูกเรียกไปรายงานตัวและเยี่ยมถึงบ้าน 782คน
จับกุมเข้าคุก 479คน ชุมนุมถูกกักขัง209คน ดำเนินคดีโดยศาลทหาร 700คน คดีม.112 53คน คดี116 26คน
พลเรือนขึ้นศาลทหาร ขัดต่อหลักกฎหมายสากล แต่ คนไทยและนักสิทธิมนุษยชนไทย(ยกเว้นสุณัยคนเดียว)กลับเฉย นี่เป็นเรื่องแปลก!!
(ภาพ:สงวน คุ้มรุ่งโรจน์)

ข่าวด่วนจากเมืองไทย ทหารตำรวจ ยึดป้ายผ้าและกระดาษของประชาชน มันกลัวอะไรนักหนา

https://www.facebook.com/newdemocracymovement/

ตอนนี้ป้ายผ้าและป้ายกระดาษกลุ่มพวกเราถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจครับ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ออกจากบ้าน ช่วยกันเตรียมป้ายผ้าและป้ายกระดาษที่มีข้อความดังนี้ครับ

๑) เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ
๒) พอกันทีกับระบอบเผด็จการ
๓) ขบวนการประชาธิปไตยใหม่
๔) 9 ปี รัฐประหาร ก้าวข้ามไปด้วยกัน
๕) ก้าวเล็กๆ ของประชาชน คือก้าวสำคัญของประชาธิปไตย
๖) เผด็จการออกไป เอาประชาธิปไตยคืนมา
๗) NO COUP
๘) ประยุทธออกไป
๙) คืนอำนาจให้กับประชาชน

ป้ายผ้า ป้ายกระดาษกี่ชิ้นก็ได้ครับ ขอให้ประชาชนช่วยกันครับ