ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, November 21, 2016

ยุทธศาสตร์ 8 ข้อของเครือข่ายอำนาจเก่าในการทำลายประชาชนคนอีสาน และคนไทยทุกภาคส่วน !

ยุทธศาสตร์ 8 ข้อ      ของเครือข่ายอำนาจเก่า
      ในการทำลาย
    ประชาชนคนอีสาน 
และคนไทยทุกภาคส่วน !
____________________

 ทำไม ขบวนการอำนาจ
เก่า  ?
ต้องทำลายการ เจริญเติบโตของคนอีสาน
และประชาชนคนไทย
ทุกภาคส่วน !
ตำตอบ                                1 . เพราะคนอีสาน
มีชุดความคิดที่ก้าวหน้า
ในทางการเมืองการ 
ปกครอง !  นักคิด นักเคลื่อนใหวในอดีตมีจำนวนมากมายที่เป็นบุคคลสำคัญ
เช่น ครูเตียง ศิริขันธ์
ขุนพลภูพาล ครูครอง
จันดาวงศ์ นักสู้ครูประชา
บาล แม้กระทั่ง คุณ จิตร
ภูมิศักดิ์ ก็ยังยอมไปตาย
ชายป่า เพื่อคนอีสาน รวม
ทั้ง 4 รัฐมนตรีที่ยอม
พลีชีพ เพื่อชาติและประ
ชาชนคนไทย นอกจากนักต่อสู้เพื่อ ประชาชนที่ได้กล่าวนาม
มาแล้วทั้งหมดแล้ว
ยังมีวีรบุรุษ ประชาชน
อีสานอีกจำนวนมากมาย
ที่ประวัติศาสตร์ ไม่ได้
กล่าวถึง อีกมากมาย ทุกท่านยอมตาย
เพื่อ อิสระ เสรีภาพ เพื่อ
การ อยู่ดีกินดี เพื่อประชา
ธิปไตย ของคนไทยทั้ง
ชาติ
2. อีสานเป็นต้นทางแห่ง
ความเจริญด้านศาสนาพุธ
และจะเป็นจุดกำเนิด
ของพระศรีอารย์
เป็นการทำลายการสร้าง
ความเชื่อของการครอบ
งำ ศาสนาพุธอธิบายได้
ในวิธีคิดในทาง วิทยาศาสตร์
3.อีสานมีพื้นทีใหญ่โต
มีผืนแผ่นดินว่างเปล่า
มามาย ข้อสำคัญมีทรัพ
ยากรทางธรรมชาติ
ที่อยู่ใต้ดินอีกเป็นจำนวน
มาก
4.จุดกำเนิดของ ผู้นำประ
ชาชนคือ การกลับมาของ
มังกรอีสาน และขบวนการ
มังกรอีสาน คือขบวนการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ
ในช่วงหลังการผลัดแผ่น ดิน 
5. หลังการผลัดแผ่นดิน
ขบวนการของ มังกรอีสาน
จะปรากฏภาพชัด ในการ
นำพาประเทศสู่การเปลี่ยน
แปลง และประเทศไทย
จะมีเมือง แฝด 3 เมือง
สำคัญ เกิดขึ้น คือ
1ธนบุรี เมืองพี่
2 รัตนโกสินทร์ เมืองน้อง
3 เมืองใหม่ จะมีจุดเริ่มต้น   จากหัวมังกร ตัวล่าสุด โดยเริ่มจากกรุงเทพ
ตะวันออก ถนน แจ้งวัฒนะ
รามอินทรา  ลากยาวสู่
จังหวัด นครนายก 
พาดเข้าบริเวณลำตัว
ของมังกร เข้าสู่ จ.ปราจีน
บุรี ผ่านเขาใหญ่ วังน้ำเย็น
เข้าสู่ประตู อีสาน จ.นคร
ราชสีมา จนเกิดความเจริญ รุ่งเรือง
ไปทั่ว อีสาน เปรียบเสมือนปลายหาง
ของมังกร
  ประเทศไทยจึงก้าว
เข้าสู่ยุคของ มังคู่แผ่นดิน
ทองแผ่นดินธรรม ประชา
ชนจะมีความสุข สยาม
เมืองยิ้มจะกลับมา
6.อิธิพลของความ
เจริญเติบโต ในทาง 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
ศาสนา สาธาระณะสุข
ในภาคอีสานจะแผ่ขยาย
ไปทั่วแผ่นดินไทย

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ขบวนการอำนาจเก่า
อันประกอบไปด้วย ขุนนาง อำมาตย์ และ
เครือข่าย จึงเกรงกลัว
การสูญเสีย อำนาจและผล
ประโยชน์ ส่วนตน
จึงออกแผน 8 ยุทธศาสตร์
ในการกำจัด ขบวนการ
ของมังกรอีสาน
และปิดกั้น
การผลัดแผ่นดิน ด้วย
 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.มอมเมา ทำลาย สร้าง
ทัศนคติ ล้างสมอง เพื่อทำลายอนาคตของ
ชาติ ทำลายการศึกษา
2.ทำลายเศรษฐกิจ สร้าง
ความยากจน ทำลาย
ความเจริญเติบโต
3.สร้างแหล่งบันเทิง
โดยการนำเครือข่าย
ของ อำนาจเก่าเข้าไปสร้างกระ
แสทำลาย ชีวีต ทำลาย
ความเชื่อในประเพณี วัฒนธรรม มอมเมา
ประชาชนทุกรูปแบบ
3.ส่งเครือข่ายของ
อำนาจเก่าเข้าไปเป็นผู้นำ
ท้องถิ่น ควบคุมการรวม
อำนาจ
4.สร้างเครือข่าย ซื้อตัว
ผู้นำระดับชาติ เพื่อตอบ
สนองนโยบายของ
อำนาจเก่า
5.สร้างศูนย์ รวมอำนาจ
ผ่านกลไกรัฐ
6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่น
คงเป็นเครือข่าย ของ
อำนาจเก่า
7.ผูกขาดเศรษฐกิจ
สร้างระบบส่วยและสัมประทาน 
8.ยึดกุมอำนาจการปก
ครองและการเมือง
สร้างขบวนการ ใส่ร้าย
สร้างข่าวลือ สร้างข่าว
เท็จ สร้างความเชื่อ
เพื่อทำลาย คนอีสาน
   8 ข้อ คือขั้นตอน
การทำลาย ชาติไทย
ทำลาย ประชาชน  คนอีสาน ! ทำลายกระแส
การเชื่อมโยงจากอีสาน
ไปยังเครือข่ายคนไทย
ทั้งชาติ !
    
      ฐิติ  ชัยนาม
      22/พ ย/59