ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 7, 2016

"วันสตรีสากลของโลก” กับ การย่ำยีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย

Thanaboon Chiranuvat

วันนี้ สหประชาชาติ สถาปนาให้เป็น "วันสตรีสากลของโลก"

ถามว่า ประเทศนี้ ได้ปฏิบัติอย่างไร? ต่อสตรี อันจะทำให้คำว่า "Women Harassment" หรือ คำว่า "การกดขี่ทางเพศ" สิ้นไป หรือยัง?
ดังปรากฏตามอยู่ตาม "ธรรมนูญโลก"


ที่มีชื่อย่อว่า "CEDAW" หรือ "Convention on the Elimination of All Forms against Women,1979" คนไทย ได้ปฏิบัติให้ ถึงพร้อม หรือ ยัง?

๑. สนธิสัญญา ที่เรียกว่า "Convention on the Elimination of All Forms against Women" นั้น เป็น สนธิสัญญา ที่มีชาติสมาชิกเป็น Member หรือ รัฐคู่ภาคีถึง 189 ชาติ หรือ รัฐ

๒. ซึ่งหมายความว่า มีรัฐ ที่ให้สัตยาบันรับรองถึง 189 ชาติ หรือ รัฐ ประเทศไทย เป็นหนึ่ง ในรัฐ ที่ได้ให้สัตยาบันรับรองต่อ สนธิสัญญานี้ด้วย ในวันที่ 9 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1985 (หกปีนับแต่ วันที่ประกาศใช้) ประเทศไทยของเรา เข้าให้สัตยาบัน โดยวิธี การประกาศขอเข้าร่วม ในสนธิสัญญา หรือ เรียกในภาษายี่เกว่า "ภาคยานุวรรต์)

๓. เมื่อเรา ไปประกาศขอเข้าร่วม ตามความของ สนธิสัญญา นั่นหมายความว่า "เรา ต้องการให้ใช้ สนธิสัญญาฉบับนี้ ให้เกิดผลบังคับ เป็นกฏหมายภายในของประเทศไทย โดยทันที"

๔. ต้องถาม เป็น เครื่องหมายคำถามโตๆ กำกับ ตรงนี้ว่า "แล้วเป็นจริงตาม บทที่เขียนกำกับ และ บังคับ ไว้ในสนธิสัญญา หรือไม่?" คำตอบ ที่ได้รับจากการถาม เป็น "คำตอบ ที่ปฏิเสธ" แบบสิ้นเชิง อย่างนี้แล้ว เราจะไปเฉลิมฉลองใน"สิทธิสตรี" กับ ชาวโลกเขาได้อย่างไร? คนไทย ทั้งประเทศ ควรต้องตอบ คำถามนี้ ในใจตนเอง ให้ กระจ่างชัด

๕. สนธิสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับกับ โลกทั้งใบในวันที่ ๓ กันยายน ปี ค.ศ. 1981 ประเทศที่ ยังไม่ยอมรับ สนธิสัญญาฉบับนี้เลย ก็คือ: The Holy See, Iran, Somalia, Sudan and Tonga (มีอยู่แค่ห้าชาติ ในประเทศทั้งหลายของโลก ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมด คือ 195 ชาติ)

๖. สนธิสัญญานี้ มีเค้าโครง ในการบังคับ ตามกฏหมายในสารสำคัญ เป็นแบบเดียวกันกับ สนธิสัญญา ขจัดการกดขี่ทางชาติพันธุ์ทุกรูปแบบ หรือ .the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 หรือ CERD มีผลบังคับทั่วไปในปี ค.ศ. 1969

๗. ข้อที่พึงระวัง เป็นอย่างยิ่ง ก็คือ บางครั้งที่คิดว่า สนธิสัญญา ที่เกี่ยวกับสตรี ข้างต้น ไม่ครอบคลุม แก่กรณี ที่จะวินิจฉัย กลับกลายเป็นว่า ต้องไปวินิจฉัยบังคับตาม CERD ที่มีข้อบัญญัติ ที่เคร่งครัดกว่า มากนัก


๘. อย่างนี้ แล้ว ก็จะยุ่งกันไปใหญ่ นักกฏหมายไทย มักมองปัญหาของ การบังคับใช้ ในรูปแบบ บัญญัติไตรยางค์ชั้นเดียว มองและ พิจารณาปัญหาไม่ขาด แบบไทยๆ

๙. สนธิสัญญาที่ว่าด้วย การขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ต่อสตรี ในทุกรูปแบบ ปี ค.ศ. 1979 หรือ CEDAW นี้ มีสาระสำคัญใหญ่ที่ใช้บัญญัติ บังคับ แบ่ง 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ:

ส่วนที่ ๑ คือ บทบัญญัติที่ ๑ - บทบัญญัติที่ ๖ ว่าด้วย การไม่แบ่งแยกเพศ และการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรมต่อ สตรีเพศในทุกรูปแบบ

ส่วนที่ ๒ บทบัญญัติที่ ๗ - บทบัญญัติที่ ๙ เน้นสาระสำคัญ ของการบังคับใช้ ไปที่ สิทธิของสตรีในขอบเขต ที่เกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่อง สิทธิสตรีในทางการเมือง การแสดงออก และ สิทธิในการถือสัญชาติ ของสตรี

ส่วนที่ ๓. บทบัญญัติที่ ๑๐ - บทบัญญัติที่ ๑๔ เน้นสาระสำคัญ ในการบังคับใช้ไปที่สิทธิในทางเศรษฐกิจ และสังคมของ สตรี โดยเน้นเป็นพิเศษไปที่เรื่อง สิทธิในทางการศึกษา และ สิทธิสตรี ที่อยู่ในชนบท ต่อปัญหา ที่สตรีเผชิญอยู่ จะได้รับการพิจารณา เป็น พิเศษ

ส่วนที่ ๔ บทบัญญัติที่ ๑๕ - บทบัญญัติที่ ๑๖ เน้นสิทธิสตรี ที่ต้องได้รับ ความเท่าเทียมกันในสังคม ที่ตนอยู่ ในเรื่องการสมรส การครองตนอยู่ ในชีวิต และ ความเป็น ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรี ต้องได้รับความคุ้มครองทางกฏหมาย อย่างเท่าเทียมกัน ในสังคม ตรงนี้ สนธิสัญญาฉบับนี้ ให้การเน้นการบังคับใช้ เป็น พิเศษ ในสิทธิของ ความเท่าเทียมกัน ตามบทบัญญัติของ กฏหมาย หรือ "Equality before Law"

๑๐. นี่คือสาระสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ของ"สิทธิสตรี" ที่สตรีในประเทศไทย พึงต้องรู้ และ ให้การรับรู้ ว่า "ตนนั้น มีสิทธิ ในความเป็นสตรี ที่โลกได้มอบให้ แค่ไหน? และ เพียงใด?"


๑๑. การ กระทำ ที่สังคมไทย ที่เป็นอยู่ ในเวลานี้ ได้กระทำต่อ "อดีตนายกหญิงคนแรกของประเทศไทย" คือ "คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ไม่ว่า ท่านผู้อ่านทั้งหลาย จะชอบเธอ เป็น ส่วนตัว หรือ เป็นพิเศษ อย่างไร? หรือไม่? ก็ดี


๑๒. เรา จำเป็นต้องตัด อคติ อันเป็นส่วนตน ที่มีต่อ เธอออกไป และ พิจารณากรณีของ"เธอ" ในฐานะ ที่เธอเป็น "สตรี" เพศแม่ของ เรา ตามบทบัญญัติของ CEDAW นี่คือ ข้อต่อสู้ทางกฏหมาย ที่สตรีทุกผู้ ทุกนาม มีอยู่ อย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ตามกฏหมายระหว่างประเทศ หรือ International Law หรือ อาจกล่าวได้ว่า มีอยู่ ในหลักนิติธรรม หรือ Rules of Law ของโลก

*กรณี ที่เกิดอยู่กับ "เธอผู้นี้"ในเวลานี้ จึงเป็น "the Harassment of Women's Liberty" โดยแน่ชัด และ กลายเป็น " the Gross violation of Human Rights" อย่างที่ มนุษย์สุดประเสริฐ ที่เจริญแล้ว ปฏิเสธ ไม่ได้ เป็นอย่างอื่น*

เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

โหรทำนายพ้องกัน ว่า อนาคตไทย หลังสุริยุปราคาครั้งใหญ่สุด (อีกครั้ง) น่าสะพรึงกลัว

ด้านนายโสรัจจะ นวลอยู่ นักโหราศาสตร์ชื่อดัง ให้สัมภาษณ์ถึงการเกิดสุริยุปราคาวันที่ 9 มี.ค.นี้ว่า เป็นช่วงที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งการโคจรเข้ามาของดาวมฤตยูทับดวงเมืองปี 2559 จะทำให้เกิดความวุ่นวาย ด้านการเมืองจะขัดแย้งอย่างรุนแรง วิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองจะติดขัด เกิดความขัดแย้งทางผู้นำทางการเมืองและจะนำไปสู่เหตุการณ์การเคลื่อนไหวร้ายแรงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นการตัดสินใจของผู้นำประเทศต้องระมัดระวัง เพราะถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยจะนำไปสู่ความรุนแรงดังกล่าว
 
 นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ผู้มีรายได้น้อยจะประสบปัญหาภาระหนี้สินครัวเรือน เป็นยุคของข้าวยากหมากแพง รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการเกษตรก็จะได้รับผลกระทบจากการเกิดสุริยุปราคาครั้งนี้ สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรจะล้มตายจำนวนมาก พืชผลทางการเกษตรจะปลูกอะไรไม่ได้ ตามแหล่งน้ำจะแห้งขอดถึงขั้นวิกฤต

 นายโสรัจจะกล่าวอีกว่า ผู้คนในสังคมจะลดประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์ ทำให้เป็นคนอารมณ์ร้อนโดยไม่มีเหตุผล สำหรับปี 2559 จะแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงวงการศาสนาด้วยซึ่งตนไม่ขอให้รายละเอียดส่วนนี้เพราะเป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหว ด้านการต่างประเทศจะมีการเข้ามากดดันด้านเศรษฐกิจของกลุ่มขั้วอำนาจของโลก และประเทศไทยจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป รวมถึงมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นด้วย 

 นายโสรัจจะกล่าวต่อว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก จึงขอแนะนำว่า ประเทศไทยควรทำตัวเป็นกลางเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา
 
 ทั้งนี้ ราคาหุ้นในตลาดโลกจะตกลงอย่างรุนแรง ธนาคารใหญ่หลายแห่งจะปิดตัวลงส่งผลให้ทั่วทั้งโลกประสบสภาวะเศรษฐกิจแบบต้มยำกุ้ง หมายความว่าทุกอย่างในด้านเศรษฐกิจจะย่ำแย่ทั้งหมด

 นายโสรัจจะกล่าวเสริมว่า ที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องคือ ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น แผ่นดินไหวหรือสึนามิจะมีโอกาสเกิดขึ้นและรุนแรงด้วย จะเกิดการแย่งชิงแหล่งน้ำดื่มถึงขั้นเกิดการจลาจล ทั้งยังมีโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมียุงเป็นพาหะนำโรค และที่สำคัญเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ จะมีความรุนแรงและไม่มียารักษาโรคได้ โรคอหิวาต์จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง เกิดกาฬโรคและเชื้อโรคต่างๆ ที่ลอยมากับอากาศ ส่งผลต่อพืชผล มนุษย์และสัตว์ต่างๆ 

 ขณะที่พ.ต.อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา นักโหราศาสตร์ชื่อดัง กล่าวว่า วันที่ 9 มี.ค.จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา หรือพระอาทิตย์ดับ ตามหลักโหราศาสตร์มองว่ามีดาวมฤตยูเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องระวังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเจ็บป่วย ปรากฏการณ์ดังกล่าวคล้ายลางบอกเหตุว่าชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือร้ายก็ได้ถ้าไม่ระวังตัว แต่ขออย่าวิตกกังวลเพราะปัญหาเหล่านั้นแก้ได้
 
 ส่วนในไทยเห็นสุริยุปราคาไม่เต็มดวง จึงไม่เกิดผลกระทบทางภัยพิบัติมากนัก และในทางตรงกันข้ามยังส่งผลให้เศรษฐกิจดีด้วย เพราะมีราหูแห่งการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งวันที่ 9 มี.ค.แนะนำให้ทำพิธีไหว้ราหูกลางแจ้งเพื่อความเป็นสิริมงคล

โฆษณาชวนเชื่อกษัตริย์ไทย กับ ความจริงที่คนไทยต้องรับรู้

ขอให้คนไทยทุกคน จงเปิดใจดูการโฆษณาที่เอาดีให้กษัตริย์ภูมิพล กับ ความจริงในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกและผูกร้อยไว้

ส่วนที่หนึ่ง โฆษณาชวนเชื่อของขบวนเจ้าไทย

ภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ฟ้าทอฝัน The Inspiring King" ชุดที่ 1 โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์  

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานซึ่งได้น้อมนำแนวคิดและแรงบันดาลใจจากผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานจนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยดี  


ตอนที่ 1 https://youtu.be/bfI3jI-feCQ

ตอนที่ 2 https://youtu.be/iqq0hUceYDA

ตอนที่ 3 https://youtu.be/HX_7KvYaGgw

ตอนที่ 4 https://youtu.be/8bzFB_shUoo

ตอนที่ 5 https://youtu.be/TRBW1RKCaZg

ตอนที่ 6 https://youtu.be/C-JmQiqz6AA

ตอนละ 5 นาที
ดูให้จบ แล้วแชร์ต่อ แบ่งปันเพื่อนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีโอกาสรับทราบและชื่นชมพระอัจริยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา 
รักในหลวงทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าค่ะ

________________
ส่วนที่สอง ความจริงเบื้องหลังเล่ห์กลของกษัตริย์อำมหิตและเจ้าเล่ห์

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม  (หลายตอน เรียงเป็น playlist ให้แล้ว)


Enjoy!!
มหาวิทยาลัยประชาชน

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : "ไอเอส" บุก "อาเซียน" ภัยก่อการร้าย "ศตวรรษที่ 21"...Download

อีกนานเลยกว่า......จะได้ลืมตาอ้าปาก... ?!?

อีกนานเลยกว่าจะได้ลืมตาอ้าปาก แช่แข็งประเทศไทย 5 ปี มันก็เป็นจริงและท่าจะยาวกว่านั้น ซะด้วยสิ !!! ทนๆ กันไป ?!?. พี่น้อง
-

ตอนสมัยนายกยิ่งลักษณืแก้อะไร เขียนอะไรใหม่ไม่ได้ทั้งนั้น นิรโทษกรรมก็ไม่ได้ คนเสื้อแดงก็เย้วๆ หลงไปต้านกับเค้า ปรากฏว่า คนของตัวเองติดในนั้นกันบานไม่ได้ออก ไม่ได้ผุดได้เกิด คนไปเย้วๆ ตอนนี้ที่ออกตัว หนีหัวซุกหัวซุน แทบเอาตัวไม่รอด อ้าปากไม่ออกเหมือนกัน ระวังดีไม่ดีก็เดินเข้าคุกกันเรื่อยๆ ไม่รู้จะเรียกว่า กรรมอะไรของคนไทยดี

-
ตอนนี้ประชาชนจน ไม่มีจะกิน จะไปขอทานก็ไม่ได้นะ จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นขอทาน กฏหมายดีๆ แบบนี้ อยู่ภายใต้การเขียนและการเปลี่ยนแปลงยุคเผด็จการทหาร สร้างสรรค์สุดๆ อย่างแน่นอน
-

ดังนั้น ไพบูลย์ นิติตะวันจึงไม่ใช่คนที่จะมาปฏิรูปศาสนาพุทธ…….อย่า
ไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช ให้เป็นคณะกรรมการปฏิรูปศาสนา นั้น เป็นผู้ที่ฝักใฝ่สันติอโศกมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ซึ่งสันติ อโศกเป็นผู้ที่ถูกขับออกจากพระ ถอนใบสุทธิ ให้ลาสิกขา ตั้งแต่ปี 2513 จึงไม่มีทางที่จะเข้ามาปฏิรูปได้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาทำลายพุทธศาสนาและสร้างลัทธิของตนเองใหม่ ตลอดมา เครือข่ายของผู้เลื่อมใสสันติ อโศก ได้เข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่ข้างฝ่ายของเจ็กลิ้ม และกปปส จึงไม่มีหนทา

-
…….เมื่อจอมพลสฤษดิ์ตาย ศาลกลับคำตัดสินให้พระพิมลธรรมพ้นผิด ให้คืนสมณศักดิ์ แล้วให้กลับมารักษาการณ์ตำแหน่งพระสังฆราช แต่ไม่มีการแต่งตั้งพระสังฆราช จนสิ้นพระชนม์จึงแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ ซึ่งเป็นสายธรรมยุติ จนเมื่อพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ จึงตั้งสมเด็จเกียวรักษาการณ์ ต่อมาสมเด็จเกียวสิ้นพระชนม์อีก จึงตั้งสมเด็จช่วง โดยมีเรื่องวุ่นวายตลอดมา เหมือนกับพยายามไม่ให้สายมหานิกายได้ดำรงตำแหน่งมานานแล้ว

-
ต่อมาพระสังฆราชสายธรรมยุติได้ขึ้น และเมื่อสิ้นพระชนม์ จึงแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเบญจเป็นพระสังฆราช เป็นสายมหานิกายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย แต่แล้วไม่นาน ก็สิ่นพระชนม์กระทันหัน หลังกลับออกมาจากฉันท์เพลในทำเนียบ

-
พระสังฆราชในสมัยนั้น ยังเรียกว่า สังฆมนตรี เดิมพระพิมลธรรมเป็นชาวขอนแก่น และเป็นสายมหานิกาย

-
ต่อมาไม่นาน โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ติดคุกอยู่ถึง 5 ปี ทำให้หลุดจากวงโคจรว่าที่ตำแหน่งพระสังฆราช
-

ส่วนเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราชนั้น มีเงือนงำมานานแล้ว เป็นวิธีเดิมๆ ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ เคยมีการปลดพระพิมลธรรม ที่เป็นว่าที่พระสังฆราช โดยอาวุโส ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ โดยใส่ร้ายว่าขยับขึ้นลงตำรวจทางทวารหนัก จากนั้นถึงขั้นโดนถอดเป็นพระลูกวัด
-

เงิน สจล ก็คือ เงินใช้เพื่อ กปปส และเงินขององค์การทหารผ่านศึกนั้น เพื่อทหาร หรือเพื่อใคร ที่ไหน ไม่มีการตรวจสอบได้รับการยกเว้นทางกฏหมาย เช่นองค์กรการศึกษา และองค์การทหารผ่านศึก ที่นั้น จะสามารถเป็นที่ที่ฟอกเงินอย่างดี เข้าใจไหม

-
ประธานบอร์ดองค์การทหารผ่านศึก คือ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในขณะที่เรื่องราวอื้อฉาวของการโกงเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คือ สรยุทธ์ จถุลลานนท์

-
เรื่องการขุดดินนี่ละที่เป็นเรื่องที่ทำให้ประยุทธ์หัวเสียถึงกับชี้หน้าไล่นักข่าว เพราะอ้าปากไม่ออก โครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าจ้างโดยทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นองค์กรไร้การตรวจสอบ มีประธานบอร์ดคือ ใคร
-


ประยุทธ์บอกว่า ทุจริตการขุดดิน ขุดบ่อบาดาลในภาคอีสาน จะต้องได้รับการตรวจสอบตามกฏหมาย มันจะใช่เรียกกฏหมายหรือ ณ เวลานี้ กฏหมาย คือ กฏที่คนทำชั่วถือเอง

-
เผด็จการและอำนาจทั้งหลาย รวมถึงพรรคการเมืองของฝ่ายเผด็จการได้ปกป้องสรยุทธ์มาจนถึงวันนี้ เป็นเวลาถึงสิบปี ถึงเวลาถีบหัวส่ง จบชีวิตฟู่ฟ่า ดังแบบไร้จริยธรรม ดังแบบประจบประแจงเอาตัวรอดแล้ว นี่คือตัวอย่างของอำนาจเผด็จการที่พร้อมจะถีบทุกคน

-
บนเส้นทางของเผด็จการทั้งหลาย ทุกอย่างที่แวดล้อมล้วนสร้างรอยแผล เมื่อมีแผล ถึงเวลาต้องเปิด เรื้อรังจนไม่สามารถรักษาหายได้แล้ว
-

ดูตัวอย่างสรยุทธ์ คดีตั้งแต่ปี 48 ล่วงเลยมาเป็นสิบปียังไม่เคยถูกดำเนินคดี คงจะไปเหยียบตาปลาใครเข้าในช่วงนี้ คดีถึงว่องไวดุจสายฟ้าแล่บ อำนาจเผด็จการนั้นไม่สมดุลย์ในการใช้ชีวิต ไม่ว่ากับใคร ไม่เว้นแม้แต่คนที่คิดว่าเป็นมหาอำนาจเอง บทเรียนให้พวกท่านที่คิดว่ายิ่งใหญ่นั้นมีอีกเยอะ

-
เป็นบทพิสูจน์ว่า อำนาจเผด็จการนั้นไม่ปลอดภัยกับทุกคนเพียงใด อำนาจเผด็จการนั้นคุ้มครองได้ชั่วคราว เมื่อเขาต้องการประโยชน์จากคุณ เก็บแผลเอาไว้ขู่เข็ญ แบล็คเมล์ เมื่อหมดประโยชน์หรือทำอะไรไม่่ถูกใจก็มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าคุก หรือตาย หรือเปิดโปง ไร้สิ้นซึ่งความเป็นคน
-

อ้อ......... มีอีกข้อ ใครขัดขืน หรือเปิดโปงไปตาย ไม่มีใครพ้น ไม่ว่า ตำรวจ ทหาร ราชองครักษ์ นักอ่านข่าว

-
กฏหมายไม่ได้มีไว้ขังคนจนอย่างเดียว มีไว้ขังคนไม่ผิดและคนที่พร้อมจะทำตามกฏหมาย

-
ตอนนี้ บล็อคข่าวทุกข่าวเกี่ยวกับชาวนา นายกยิ่งลักษณ์ และคนให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ทางยูทูปแล้ว

-
สะเทือนใจสุดๆ สำหรับชาวนา ตำรวจมีสิทธิ์อะไรมายึดรวงข้าวชาวนา ย่ำยีน้ำใจ เอาของเล่นจ่อหัวบังคับอยู่ใต้เผด็จการอ้างประชาธิปไตยในคราบโจรชุดเขียวได้ แต่บังคับหัวใจเขาไม่ได้ ล้างสมองคนได้ชั่วคราว ล้างหัวใจคนไม่ได้

-
Cr. กังหันต้องลม


"พยานปากเอก"ยัน กปปส.ขัดขวางเลือกตั้ง 2 ก.พ. อัด"กกต."ถนัดโยนขี้ให้คนอื่น

jom voice

เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2016

นายธวัชชัย วรธรรมโกวิทย์ ผู้ที่ถูกขัดขวางโดยมวลชน กปปส.ไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อ 2 ก.พ.57 ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia หลังจาก กกต.มีมติที่จะเรียกค่าเสียหายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ แกนนำ กปปส.จำนวน 2.400 ล้านบาท อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเมื่อ 2 ก.พ.57 ต้องโมฆะว่า หลักฐานทนโท่ชัดเจนอยู่แล้วว่า กปปส.ขัดขวาง ปิดล้อม และล๊อคหน่วยเลือกตั้งไม่ให้ตน และประชาชนอีกจำนวนมากไปใช้สิทธิ์ได้ จะบอกว่าไม่ได้ขัดขวางเพียงแค่

"พยานปากเอก"ยัน กปปส.ขัดขวางเลือกตั้ง 2 ก.พ. อัด"กกต."ถนัดโยนขี้ให้คนอื่น