ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 28, 2016

คนต้องเท่ากับคน 27 เม.ษ. 59

คนต้องเท่ากับคน 27 เม.ษ. 59

ตอน ศัตรูที่แท้จริงของประเทศไทยคือกลุ่มอนุรั­­กษ์นิยม

วิทยกร จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาฯ เสรีไทย

สรุปหัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

 


หนึ่ง การพัฒนาศักยภาพประชาชน คือหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการปฏิวัติ (ปัจจัยสู่ชัยชนะ) และผลของการปฏิวัติ (ชัยชนะ) ที่ยั่งยืน โดยปัจจัยที่เอื้อให้การพัฒนาและการประสพชัยชนะได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว คือ ความไม่กลัว ความฉลาดเท่าทันเกมเผด็จการ และการใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

 

สอง ต้องเน้นการใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการ กล่าวคือ ต้องใช้ความได้เปรียบเช่น จำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนเสื่อมสมรรถภาพ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความจริง ข่าวสาร และการประสานงาน ตลอดจนความได้เปรียบทางชัยภูมิ

 

สาม ต้องยืนบนหลักการสากล อันได้แก่ หลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ หลักสิทธิมนุษยชน สันติวิธี และความจริง คือสิ่งดีที่ปวงชนปฏิวัติต้องยึดถือและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้อง ในขณะที่จะต้องต่อต้าน ขจัด หรือทำลายสิ่งที่ตรงข้ามในทุกมิติที่ทำได้ บนสติและความหยั่งรู้ว่า ปวงชนต้องทำตัวหรือยกระดับคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติด้วย (เทียบเคียงได้กับหัวใจของศาสนาพุทธ คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้ปราศจากกิเลส)

 

สี่ ประชาชนจะต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง (ระบอบ) ที่ครอบงำ เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง และยัดเยียดความทุกข์ให้พวกเขาในทุกมิติ คือ การเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการต่างประเทศ โดยต้องเข้าใจว่า ตัวบุคคล โครงสร้างองค์กรหรือสถาบันต่าง กลไกและเครื่องมือต่าง ความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่ครอบงำ

(วัฒนธรรม) และจิตสำนึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ และจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้าง ให้เป็นผู้รู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างเหล่านั้น เพื่อเป็นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกมิติ

 

ห้า ความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคปัจจุบัน ต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ที่สานสอดกัน คือ มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อุดมการณ์ร่วมและแนวทางที่เป็นเอกภาพ ขบวนนำที่มีความชอบธรรมและจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตย กองทัพที่ต้องรับใช้ประชาชน และมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจัง

 

หก เป้าหมายของการปฏิวัติ เป็นไปตามยุทธศาสตร์รับ ยัน รุก และรุกฆาต ในแต่ละมิติตามภาววิสัยที่เป็นจริง แต่จะต้องมุ่งให้ประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดิน ต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิติ แล้วไม่ยอมรับให้ผู้ปกครองเถื่อนปกครองอีกต่อไป และเมื่อความพร้อมมาถึง ประชาชนจะยึดอำนาจคืนมา เพื่อจัดการสร้างชาติใหม่บนหลักการในข้อ สาม ข้างต้น (ล้มช้าง สร้างชาติ)

 

เจ็ด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ต้องยึดหลักการใช้พลังธรรมอันมหาศาลขับไล่อธรรม หรือเอาน้ำดีมหาศาลไล่น้ำเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้และยืดเยื้อเกินไป เช่นการสังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดร้าย หรือสงครามกลางเมือง หรือการแทรกแซงของต่างประเทศ บนความเสียหายของชาติอันใหญ่หลวง

 

แปด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคน ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ ไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวที่ต้องเข่นฆ่ากันให้อาสัญ ดังนั้น เป้าหมายจึงอยู่ที่การสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัว เพื่อก้าวร่วมกันต่อไป ดังนั้น การคิดสร้างสรรค์ การปรับจิตสำนึก การให้ความเป็นธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้อารยวิธี จึงเป็นสิ่งที่ขบวนปฏิวัติต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันของประชาชนทุกคน

 

เก้า การลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือข่ายเผด็จการทรราชย์โดยคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัด คือวันดีเดย์ของการรุกฆาตต่อระบอบเผด็จการ และวันนั้น จะถูกกำหนดด้วยความพร้อมของทั้งขบวนในข้อห้า และภาววิสัยที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนบนความเสียหายที่น้อยที่สุด

 

สิบ ชัยชนะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน คือการเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง แล้วยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิถีปฏิวัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทำตัวสอดคล้องกับหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนได้จนเป็นนิสัยประจำชาติแล้ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงจะได้รับการประกันในที่สุด

 

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ pdf: http://tinyurl.com/jpsbcvn

ดร. เพียงดิน รักไทย

25 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปและพัฒนาจากความคิดเดิม เมื่อปี 2554)

สรุปหัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

 


หนึ่ง การพัฒนาศักยภาพประชาชน คือหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการปฏิวัติ (ปัจจัยสู่ชัยชนะ) และผลของการปฏิวัติ (ชัยชนะ) ที่ยั่งยืน โดยปัจจัยที่เอื้อให้การพัฒนาและการประสพชัยชนะได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว คือ ความไม่กลัว ความฉลาดเท่าทันเกมเผด็จการ และการใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

 

สอง ต้องเน้นการใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการ กล่าวคือ ต้องใช้ความได้เปรียบเช่น จำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนเสื่อมสมรรถภาพ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความจริง ข่าวสาร และการประสานงาน ตลอดจนความได้เปรียบทางชัยภูมิ

 

สาม ต้องยืนบนหลักการสากล อันได้แก่ หลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ หลักสิทธิมนุษยชน สันติวิธี และความจริง คือสิ่งดีที่ปวงชนปฏิวัติต้องยึดถือและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้อง ในขณะที่จะต้องต่อต้าน ขจัด หรือทำลายสิ่งที่ตรงข้ามในทุกมิติที่ทำได้ บนสติและความหยั่งรู้ว่า ปวงชนต้องทำตัวหรือยกระดับคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติด้วย (เทียบเคียงได้กับหัวใจของศาสนาพุทธ คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้ปราศจากกิเลส)

 

สี่ ประชาชนจะต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง (ระบอบ) ที่ครอบงำ เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง และยัดเยียดความทุกข์ให้พวกเขาในทุกมิติ คือ การเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการต่างประเทศ โดยต้องเข้าใจว่า ตัวบุคคล โครงสร้างองค์กรหรือสถาบันต่าง กลไกและเครื่องมือต่าง ความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่ครอบงำ

(วัฒนธรรม) และจิตสำนึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ และจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้าง ให้เป็นผู้รู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างเหล่านั้น เพื่อเป็นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกมิติ

 

ห้า ความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคปัจจุบัน ต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ที่สานสอดกัน คือ มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อุดมการณ์ร่วมและแนวทางที่เป็นเอกภาพ ขบวนนำที่มีความชอบธรรมและจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตย กองทัพที่ต้องรับใช้ประชาชน และมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจัง

 

หก เป้าหมายของการปฏิวัติ เป็นไปตามยุทธศาสตร์รับ ยัน รุก และรุกฆาต ในแต่ละมิติตามภาววิสัยที่เป็นจริง แต่จะต้องมุ่งให้ประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดิน ต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิติ แล้วไม่ยอมรับให้ผู้ปกครองเถื่อนปกครองอีกต่อไป และเมื่อความพร้อมมาถึง ประชาชนจะยึดอำนาจคืนมา เพื่อจัดการสร้างชาติใหม่บนหลักการในข้อ สาม ข้างต้น (ล้มช้าง สร้างชาติ)

 

เจ็ด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ต้องยึดหลักการใช้พลังธรรมอันมหาศาลขับไล่อธรรม หรือเอาน้ำดีมหาศาลไล่น้ำเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้และยืดเยื้อเกินไป เช่นการสังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดร้าย หรือสงครามกลางเมือง หรือการแทรกแซงของต่างประเทศ บนความเสียหายของชาติอันใหญ่หลวง

 

แปด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคน ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ ไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวที่ต้องเข่นฆ่ากันให้อาสัญ ดังนั้น เป้าหมายจึงอยู่ที่การสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัว เพื่อก้าวร่วมกันต่อไป ดังนั้น การคิดสร้างสรรค์ การปรับจิตสำนึก การให้ความเป็นธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้อารยวิธี จึงเป็นสิ่งที่ขบวนปฏิวัติต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันของประชาชนทุกคน

 

เก้า การลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือข่ายเผด็จการทรราชย์โดยคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัด คือวันดีเดย์ของการรุกฆาตต่อระบอบเผด็จการ และวันนั้น จะถูกกำหนดด้วยความพร้อมของทั้งขบวนในข้อห้า และภาววิสัยที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนบนความเสียหายที่น้อยที่สุด

 

สิบ ชัยชนะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน คือการเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง แล้วยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิถีปฏิวัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทำตัวสอดคล้องกับหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนได้จนเป็นนิสัยประจำชาติแล้ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงจะได้รับการประกันในที่สุด

 

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ pdf: http://tinyurl.com/jpsbcvn

ดร. เพียงดิน รักไทย

25 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปและพัฒนาจากความคิดเดิม เมื่อปี 2554)

ไอ้ตูบประยุทธ์ นี้คือหลักฐานของทรราช ชั่วอย่างมึง


ไอ้ตูบประยุทธ์ นี้คือหลักฐานของทรราช ชั่วอย่างมึง


"เป้าหมายการปฏิวัติแบบ มดแดงล้มช้าง ราษฎรเสรีไทย" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

"เป้าหมายการปฏิวัติแบบ มดแดงล้มช้าง ราษฎรเสรีไทย"
โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

First Draft (January 21, 2015)


ขอให้พี่น้องที่สนใจ ร่วมแต่งเติม วิพากษ์ และแสดงความเห็นได้เต็มที่ครับ
ขอนั่งคิดดัง ๆ เรื่องทิศทางข้างหน้านะครับ ขบวนปฏิวัติในใจผม จะมีเป้าหมายระดับต่าง ๆ ปน ๆ กันดังนี้ และเมื่อกรอบยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เข้าที่เข้าทางแล้ว ก็จะมีการจัดการเพื่อให้เกิดผลทั้งในภาวะปัจจุบัน ระยะการเปลี่ยนอำนาจ ระยะเปลี่ยนผ่าน และการวางรากฐานถาวรต่อไป

หนึ่ง กำจัดอำนาจกษัตริย์ที่ยุ่งกับการเมืองการปกครองอย่างสิ้นเชิง หากยอมอยู่แบบอังกฤษหรือญี่ปุ่น (ควรจะน้อยกว่าด้วย) ไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีสถาบันกษัตริย์ การปกครองจะไม่ใช่ Constitutional Monarchy แต่จะเป็น People's Democratic State หรือ Republic เท่านั้น ไม่มีสร้อย

สอง อำนาจกษัตริย์ที่มีอยู่ในเชิงเศรษฐกิจ การทหาร การปกครอง วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา และอื่น ๆ จะต้องถูกตัดออกให้สิ้น ยกตัวอย่าง เช่น ทรัพย์สินที่มีอยู่จะต้องตกเป็นของแผ่นดิน จะเอาไปเป็นของส่วนตัวไม่ได้ การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทุกระดับ จะต้องถูกดึงมาเป็นของหน่วยงานรัฐ ที่ให้ผลประโยชน์คืนกลับเป็นเงินภาษีอากรของประชาชให้หมด โดยการกินอยู่ จะมีการจัดการให้สมกับฐานะ และต้องตัดองคมนตรี และข้ารับใช้ที่รกรุงรังออกไปให้หมด โครงการหลวงต่าง ๆ จะต้องถูกถ่ายโอนไปให้ตัวแทนฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อไป ฯลฯ

สาม การรัฐประหารจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ และจะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมได้อีก โทษของผู้ก่อการและสนับสนุน จะต้องสูงถึงขั้นประหารชีวิต และรัฐบาลเฉพาะกิจจะลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศโดยด่วนทันที

สี่ สัมปทานน้ำมันและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จะต้องถูกเรียกคืนและพิจารณาใหม่ทั้งหมด หากต้องจ่ายชดเชยคืนก็ทำไป เพื่อให้สัปทานต่าง ๆ ผ่านขั้นตอนโดยตัวแทนของประชาชน ที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณาขั้น ตอนการดำเนินงานและการตัดสินผลประโยชน์เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับ ประชาชนและประเทศชาติ

ห้า จะต้องมีการปฏิวัติวัฒนธรรม ศาสนา และการศึกษาขนานใหญ่ เพื่อให้ความงมงายและความเป็นไทยที่เป็นพิษที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยถูกถอนออก ไปให้หมด เพื่อให้พลเมืองไทยยกระดับเป็นอารยชน และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงสุด เพื่อแข่งขันและอยู่ร่วมกับชาวโลกอย่างสันติสุขและก้าวหน้าอย่างดีที่สุด

หก ที่ดินและการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าที่คนรวยทรัพย์สินเงินทอง จะต้องเสียภาษีให้มาก จะต้องถูกปฏิวัติใหม่ เพื่อให้เกิดการกระจายพื้นฐานการผลิตและโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้กับ ปัจเจกชนและชาติโดยรวม คนทั่วประเทศจะต้องอยู่ดีกินดี ให้สมกับการเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์บนชัยภูมิที่ได้เปรียบ

เจ็ด โครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยได้ทำไว้ จะถูกแขวนไว้ทั้งหมด แล้วจัดให้มีการเจรจาใหม่ทั้งหมด เพื่อหาทางแก้ไขการเสียเปรียบและดำเนินการใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศชาติ

แปด จะพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาโลก โดยยกเอาความสำเร็จของประเทศที่ได้กำไรจากการเป็นศูนย์กลางการศึกษาเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เป็นต้น เป้าหมายระยะสั้น ภายในห้าปี ประเทศไทยจะต้องมีดัชนีด้านการศึกษาเป็นสามอันดับต้นของอาเซี่ยน

เก้า สังคมไทยจะต้องถูกปฏิวัติให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมเปิดเพื่อการเข้าใจสังคมเพื่อบ้านและสังคมโลก การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการประยุกต์สังคมพุทธและจุดแข็งของสังคมไทย ให้เข้ากับหลักสากล โดยมีการศึกษาวิจัยแล้วกำหนดเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพของพลเมืองไทยอย่าง ชัดเจน เพื่อเป็นวาระแห่งชาติ แล้วใช้ทุกปัจจัยทุ่มพัฒนาให้เกิดผลที่จับต้องได้ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

สิบ หลักการประชาธิปไตยแบบสากล จะต้องถูกนำมาเป็นเสาหลักของประเทศชาติ สืบทอดไปถึงลูกหลานอย่างสมบูรณ์แบบ การให้การศึกษาแก่พลเมืองทุกหมู่เหล่า ถึงผลดีของการเป็นสังคมประชาธิปไตยและหน้าที่ที่ประชาชนจักพึงมี และอื่น ๆ จะต้องทำอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ผ่านมาจะต้องถูกนำมาสรุปเป็นบทเรียน เพื่อให้การปฏิวัติเกิดผลอย่างเด็ดขาด ไม่ให้วงจรอุบาทว์กลับมาทำร้ายประเทศไทยได้อีก

สิบเอ็ด การจัดการกับคอรัปชั่นจะต้องทำอย่างจริงจัง โดยประชาชนจะต้องมีบทบาทในการร่วกำกับอย่างเป็นแก่นสาร ระบบราชการทั้งพลเรือน ทหารตำรวจ และการเมือง จะต้องถูกปฏิวัติเพื่อตัดกลไกการคอรัปชั่นอย่างถึงรากถึงโคน

สิบสอง ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เน้นการค้าขายและร่วมมือกับทุกประเทศ การให้เกียรติและปกป้องมิตรประเทศให้ทำมาหากินอย่างมั่นใจจะถือเป็นภารกิจ สำคัญ โดยไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบใคร
สิบสาม ประเทศไทยจะต้องวางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ การแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมธรรมชาติ การเป็นครัวโลก การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ โดยจะต้องทุ่มทุนให้กับการวิจัยและการวางแผนเพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน เพื่อต่อยอดจุดแข็งทุกจุดของชาติ

สิบสี่ จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการลงทุนด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างจริงจัง โดยเป้าหมายคือการเพิ่มมูลค่าจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้งบประมาณการบริหารประเทศไทยต้องเพิ่มเป็นสองเท่าของงบประจำปี ปัจจุบัน คืออย่างน้อย ต้องมีเงินบริหารประเทศปีละ 4 ล้านล้านบาทเป็นเบื้องต้น ในเวลาไม่เกินสองปี
สิบห้า เมื่อคณะปฏิวัติประชาชนได้อำนาจมาแล้ว จะต้องนิรโทษกรรมคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยอาศัยประชามติของประชาชนไทย หลังจากที่มีการตัดสินอย่างเป็นธรรมแล้ว และผู้กระทำความผิดได้แสดงออกอย่างชัดเจนในที่สาธารณะแล้วว่า สำนึกผิดแล้ว..

สิบห้า เมื่อคณะปฏิวัติประชาชนได้อำนาจมาแล้ว จะต้องนิรโทษกรรมคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยอาศัยประชามติของประชาชนไทย หลังจากที่มีการตัดสินอย่างเป็นธรรมแล้ว และผู้กระทำความผิดได้แสดงออกอย่างชัดเจนในที่สาธารณะแล้วว่า สำนึกผิดแล้ว และคณะปฏิวัติจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและอนุมัติกรอบการบริหารประเทศร่วม กันโดยเร็วภายในไม่เกินสองปี และจะต้องให้ทุกเรื่องเข้าที่เข้าทางและมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถาวรเพื่อ เป็นเสาหลักที่มั่นคงในที่สุด

นอกเหนือจากนี้ ควรให้ประชาชนที่เป็นแนวร่วมการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบ ได้มีส่วนร่วมรับรู้และปรับปรุงหรือแต่งเติมเป้าหมายการปฏิวัติข้างบนให้มาก ที่สุดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กลุ่มศึกษา แนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง's photo.

คลิปที่พี่น้องจะเห็นต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของพระองค์หนึ่ง

คลิปที่พี่น้องจะเห็นต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของพระองค์หนึ่ง ที่ทนเห็นการทำลายพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่ไหว
-
ท่านเป็นพระต่างประเทศท่านยังมองออกว่าหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเป็นผู้นำในการสร้างศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก. ท่านมองด้วยใจเป็นกลาง ด้วยหัวใจของพระในพระพุทธศาสนา. 
-
แล้วชาวพุทธในประเทศไทยหละ ท่านคิดท่านพูดท่านทำอะไรให้เกิดประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาบ้าง. คลายอคติแล้วหันมาช่วยกันปกป้องคนดีร่วมกันครับ

หงา คาราวาน มึงมันแค่ สุนัขรับใช้ ทรราช เผด็จการ

หงา คาราวาน มึงมันแค่ สุนัขรับใช้ ทรราช เผด็จการ ไม่สมควร เกิดมาเป็นนักสู้เพื่อประชาชน เพื่อประชาธิปไตย. ยืนอยู่ข้างอำมาตย์ทรราช เสือกกล่าวหา ประชาชนที่ต้องการ ประชาธิปไตย

-------------------------------------------------------------------------------------

เลิกเรียกฝ่ายประชาธิปไตยได้ไหมครับ
คนสับปลับปล้นชาติขาดศักดิ์ศรี
คนร้อนเร่าเผาไทยในวันนี้
หลุดย่ำยีคำว่า"ประชาธิปไตย"

‪#‎หงาคารวาน‬
.
>เรียกฝ่ายลัทธินิยมลากตั้งดีมั้ยครับ?
>... ต้องขวางเลือกตั้ง.... ขวางส่งหีบ ยิงคน ปิดเมือง ล้มเลือกตั้ง... วางแผนสร้างสถานการณ์เพื่อล้มยึดประเทศ ทำลาย รบ.ปชต. ล้างบิดเบือนคดียิง ปชช. ปกปิดเรื่องชั่ว ล็อบบี้ตั้ง รบ.งูเห่า จัดตั้งมวลชนยั่วยุต่อตี แบบนั้นคือ เชิดชู ปชต.... ในแบบคลั่งลัทธิลากตั้ง ....
.
>ย่ำยีชาติ ศาสน์ โหนสถาบัน และทำลายความมั่นคงเศรษฐกิจและปากท้องยังไม่พอล่ะสิ แหม่... คนย่ำยีประชาธิปไตย ดัดจริตปกป้องหลังจากทำลายประชาธิปไตยพังคามือพวกตนไปแล้ว
.
>สำนึกผิดเป็นบ้างมั้ย
หรืออย่างน้อยๆ ละอาย
และด้านอ้างให้น้อยลง
ก็พอแล้ว
.
@sjo2u

------------------------------------------------------------------------------------
ชาวบ้านเขาพากันว่า สมุนรับใช้เผด็จการ  ไอ้หงา คาราวาน

หงา เอ็งมันคนไรัค่า 
สืบไปภายหน้า ชื่อ หงา คาราวาน 
จะเป็นชื่อที่ ถูกนำมาเหยียบย่ำ ซ้ำเติม ถ่มถุย 
ให้ต่ำอยู่ใต้ตีนอย่างมิรู้จบสี้น ลูก หลาน เหลน โหลน มึง 
จะเดินปะปนอยู่อย่าง สง่า กับ เสรีชนได้อย่างไร
ชี่อมึง หงา คาราวาน มันก็จะมีค่าแค่กระพวนผูกข้อเท้า
ถ้านายมึงไม่ก้าวเท้า เสียงมึงก็จะไม่ดังวะ ช่างน่าอดสูนัก

ธรรมดา สามัญ shared Sarawut Bamrungkittikhun's post.

----------------------------------------------------------------------------------------

แม้กระทั้งเดอะ เต้น ก็ออกด่า ความเหี้ย ของมึง  

สมุนรับใช้เผด็จการ  ไอ้หงา คาราวาน

****

นายณัฐวุฒิ แต่งกลอนโต้ หงา คาราวาน

เพิ่งเห็นกลอนจากคุณหงา คาราวาน 
เขียนเรียกร้องไม่ให้บางกลุ่ม
เรียกตัวเองว่า"ฝ่ายประชาธิปไตย"

ขอร่วมสนทนาด้วยครับ...

จะเรียกฝ่าย ประชาธิปไตย มี'ไรไหมครับ

ไม่ยอมรับ อำนาจ รัฐประหาร

ทระนง ตรงข้าม เผด็จการ

ไม่หน้าด้าน ก้าวข้าม กำพืดตน

คำว่าฝ่าย ประชาธิปไตย ใช่อวดอ้า

แค่ยึดหลัก ปักมา แต่เริ่มต้น

อธิปไตย เป็นของ ประชาชน

ใครกดขี่ จี้ปล้น ไม่ยอมกัน

นักเลือกตั้ง อาจหวัง ในอำนาจ

ตัดวงจร อุบาทว์ ไม่สะบั้น

แต่จริงหรือ ว่าชาติชั่ว ทั้งเผ่าพันธุ์

หรือหมัดเห็บ เหน็บปนกัน ทุกวงการ

ประชาชน ชี้วัด ตัดสินได้

ถือดี มาจากไหน ไปปิดกั้น

ผมก็คน คุณก็คน เราเท่ากัน

ผิดจากนี้ เชิญท่าน ไปไหนก็ไป

จะเรียกฝ่าย ประชาธิปไตย มี'ไรไหมครับ

โลกทั้งใบ ยอมรับ หลักการใหญ่

ยกกันเอง ว่าคนดี กว่าคนใด

ย่ำประชา ธิปไตย แล้วชูคอ

-
บรรจบ ขุมทอง


-------------------------------------------------------------------------------------
Teeradet Teansamut
5 hrs.

มึงเข้าใจ อะไรผิด หรือป่าว..หงา
ถึงเห่าหอน ออกมา น่าเวียนหัว
เพราะเลียตีน เผด็จการ จนลืมตัว
เลยหอนมั่ว กับคำว่า ประชาธิปไตย.

ประชาชน เขาอยากเลือก คนของเขา
ไม่ใช่เอา เหี้ยหรือห่า มายัดให้
เขาแค่อยาก ปกป้องสิทธิ์ ความเป็นไท
ไม่ให้เหี้ย ห่าใหนใหน มาทำลาย.

คนที่คิด แต่ประโยชน์ ของตัวตน
อย่ามาเห่า ให้ผู้คน เขาเหม็นหน้า
อย่างมึงก็ แค่หมาแก่ ใร้ราคา
อย่ามาเสือก กับคำว่า ประชาธิปไตย.


" เมื่อเลือกยืนเคียงข้างศักดินา อย่าได้เสือกมาเสนอหน้ากับประชาชน."

-------------------------------------------------------------------------------------

-
เสรีชน


หงา คาราวาน มึงมันแค่ สุนัขรับใช้ ทรราช เผด็จการ

หงา คาราวาน มึงมันแค่ สุนัขรับใช้ ทรราช เผด็จการ ไม่สมควร เกิดมาเป็นนักสู้เพื่อประชาชน เพื่อประชาธิปไตย. ยืนอยู่ข้างอำมาตย์ทรราช เสือกกล่าวหา ประชาชนที่ต้องการ ประชาธิปไตย

-------------------------------------------------------------------------------------

เลิกเรียกฝ่ายประชาธิปไตยได้ไหมครับ
คนสับปลับปล้นชาติขาดศักดิ์ศรี
คนร้อนเร่าเผาไทยในวันนี้
หลุดย่ำยีคำว่า"ประชาธิปไตย"

‪#‎หงาคารวาน‬
.
>เรียกฝ่ายลัทธินิยมลากตั้งดีมั้ยครับ?
>... ต้องขวางเลือกตั้ง.... ขวางส่งหีบ ยิงคน ปิดเมือง ล้มเลือกตั้ง... วางแผนสร้างสถานการณ์เพื่อล้มยึดประเทศ ทำลาย รบ.ปชต. ล้างบิดเบือนคดียิง ปชช. ปกปิดเรื่องชั่ว ล็อบบี้ตั้ง รบ.งูเห่า จัดตั้งมวลชนยั่วยุต่อตี แบบนั้นคือ เชิดชู ปชต.... ในแบบคลั่งลัทธิลากตั้ง ....
.
>ย่ำยีชาติ ศาสน์ โหนสถาบัน และทำลายความมั่นคงเศรษฐกิจและปากท้องยังไม่พอล่ะสิ แหม่... คนย่ำยีประชาธิปไตย ดัดจริตปกป้องหลังจากทำลายประชาธิปไตยพังคามือพวกตนไปแล้ว
.
>สำนึกผิดเป็นบ้างมั้ย
หรืออย่างน้อยๆ ละอาย
และด้านอ้างให้น้อยลง
ก็พอแล้ว
.
@sjo2u

------------------------------------------------------------------------------------
ชาวบ้านเขาพากันว่า สมุนรับใช้เผด็จการ  ไอ้หงา คาราวาน

หงา เอ็งมันคนไรัค่า 
สืบไปภายหน้า ชื่อ หงา คาราวาน 
จะเป็นชื่อที่ ถูกนำมาเหยียบย่ำ ซ้ำเติม ถ่มถุย 
ให้ต่ำอยู่ใต้ตีนอย่างมิรู้จบสี้น ลูก หลาน เหลน โหลน มึง 
จะเดินปะปนอยู่อย่าง สง่า กับ เสรีชนได้อย่างไร
ชี่อมึง หงา คาราวาน มันก็จะมีค่าแค่กระพวนผูกข้อเท้า
ถ้านายมึงไม่ก้าวเท้า เสียงมึงก็จะไม่ดังวะ ช่างน่าอดสูนัก

ธรรมดา สามัญ shared Sarawut Bamrungkittikhun's post.

----------------------------------------------------------------------------------------

แม้กระทั้งเดอะ เต้น ก็ออกด่า ความเหี้ย ของมึง  

สมุนรับใช้เผด็จการ  ไอ้หงา คาราวาน

****

นายณัฐวุฒิ แต่งกลอนโต้ หงา คาราวาน

เพิ่งเห็นกลอนจากคุณหงา คาราวาน 
เขียนเรียกร้องไม่ให้บางกลุ่ม
เรียกตัวเองว่า"ฝ่ายประชาธิปไตย"

ขอร่วมสนทนาด้วยครับ...

จะเรียกฝ่าย ประชาธิปไตย มี'ไรไหมครับ

ไม่ยอมรับ อำนาจ รัฐประหาร

ทระนง ตรงข้าม เผด็จการ

ไม่หน้าด้าน ก้าวข้าม กำพืดตน

คำว่าฝ่าย ประชาธิปไตย ใช่อวดอ้า

แค่ยึดหลัก ปักมา แต่เริ่มต้น

อธิปไตย เป็นของ ประชาชน

ใครกดขี่ จี้ปล้น ไม่ยอมกัน

นักเลือกตั้ง อาจหวัง ในอำนาจ

ตัดวงจร อุบาทว์ ไม่สะบั้น

แต่จริงหรือ ว่าชาติชั่ว ทั้งเผ่าพันธุ์

หรือหมัดเห็บ เหน็บปนกัน ทุกวงการ

ประชาชน ชี้วัด ตัดสินได้

ถือดี มาจากไหน ไปปิดกั้น

ผมก็คน คุณก็คน เราเท่ากัน

ผิดจากนี้ เชิญท่าน ไปไหนก็ไป

จะเรียกฝ่าย ประชาธิปไตย มี'ไรไหมครับ

โลกทั้งใบ ยอมรับ หลักการใหญ่

ยกกันเอง ว่าคนดี กว่าคนใด

ย่ำประชา ธิปไตย แล้วชูคอ

-
บรรจบ ขุมทอง


-------------------------------------------------------------------------------------
Teeradet Teansamut
5 hrs.

มึงเข้าใจ อะไรผิด หรือป่าว..หงา
ถึงเห่าหอน ออกมา น่าเวียนหัว
เพราะเลียตีน เผด็จการ จนลืมตัว
เลยหอนมั่ว กับคำว่า ประชาธิปไตย.

ประชาชน เขาอยากเลือก คนของเขา
ไม่ใช่เอา เหี้ยหรือห่า มายัดให้
เขาแค่อยาก ปกป้องสิทธิ์ ความเป็นไท
ไม่ให้เหี้ย ห่าใหนใหน มาทำลาย.

คนที่คิด แต่ประโยชน์ ของตัวตน
อย่ามาเห่า ให้ผู้คน เขาเหม็นหน้า
อย่างมึงก็ แค่หมาแก่ ใร้ราคา
อย่ามาเสือก กับคำว่า ประชาธิปไตย.


" เมื่อเลือกยืนเคียงข้างศักดินา อย่าได้เสือกมาเสนอหน้ากับประชาชน."

-------------------------------------------------------------------------------------

-
เสรีชน