ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, July 23, 2015

เพลงชาติฝรั่งเศส National Anthem of France - La Marseillase