ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, May 23, 2010

Did the Thai soliders really fight "armed terrorists" in Bangkok?

Dawn-to-dusk footage from the Bangkok crackdown on Vimeo

Dawn-to-dusk footage from the Bangkok crackdown from reporterinexile.com on Vimeo.

ฝากให้ King Bhumipol, Abhisit, and the Elities in Thailnald

ข้อคิดจากนักปรัชญาเพื่อความเป็นมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรี

But while both humanization and dehumanization are real alternatives, only the first is the people's vocation. This vocation is constantly negated, yet it is affirmed by that very negation. แปลง่าย ๆ เมื่อท่านกดขี่ไม่ให้พวกเขาขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าใด พวกเขาก็จะสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมนุษย์เสมอ... เป็นธรรมชาติที่ต้องเกิด...

อ่านต่อข้างล่างครับ

พวกท่านฆ่าคนเหมือนผักปลา พวกท่านไม่เว้นและไม่ให้สิทธิพิเศษตามหลักสากลต่อสตรี เด็ก และนักบวช พวกท่านใช้ injustice, oppression, และ violence... See More อย่างมืดบอดและไร้หิริโอตัปปะ

พวกท่านอาจจะกลับตัวทัน หรือมันอาจจะสายเกินไปแล้ว เพราะผลกรรมของพวกท่าน มันจักต้องแสดงผลในไม่ช้า แต่จะมากหรือน้อย ก็แล้วแต่กรรมวัันนี้และวันถัด ๆ ไปของพวกท่าน... อนิจจา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์... อ่านเฟสบุ๊คของข้าพเจ้า แล้วก็จับกุมคุมขังตัวข้าฯ และคนที่แนะความจริง เป็นสิ่งฉลาดแล้วหรือ การปิดปากนักคิดและนักปรารชญ์ เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของสังคมมนุษย์แล้ว ท่านจะทำให้สังคมไทยกลับไปสู่ยุคมืดกระนั้นหรือ?

This is disturbing! YouTube - Thailandia - L'arresto di una Camicia Rossa a Bangkok

YouTube - Thailandia - L'arresto di una Camicia Rossa a BangkokWas this necessary? A protester with bare hands surrrounded by many armed soldiers. And why was he kicked in the head?

The boots, the uniforms, the gun, and their very profession are paid for out of the people's tax money. When you allow in a given system the stupid guys with guns and power to do whatever they want, you are doomed to be punished. Some elits in Thailand have tried to blame the red-shirted protesters for burnging buildings, but even if they were caught on the scene, they are still entitled to a lawyer and a presumption of them being innocent until proven otherwise.