ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 16, 2015

เรื่อง กรมบัญชีกลางขาดความชอบธรรมในการบริหารจัดการ งบประมาณดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ

ถึงอาจารย์แพทย์ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

ถึงบริษัทยาทุกแห่งที่เสียประโยชน์อย่างร้ายแรงจากการใช้อำนาจของกรมบัญชีกลาง

เรื่อง กรมบัญชีกลางขาดความชอบธรรมในการบริหารจัดการ งบประมาณดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ

สืบเนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมานี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ใช้อำนาจของกฏหมาย จากพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2553 ที่สามารถบริหารงบประมาณแผ่นดินในเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิ์ข้าราชการได้เองนั้น

ในฐานะเลขานุการสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ ได้เห็นจุดบกพร่องมากมาย จากการใช้อำนาจดังกล่าวของกรมบัญชีกลางที่ขาดธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง

กรมบัญชีกลางไม่เคยแสดงออกที่จะอยู่เคียงข้างผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการกว่า 5 ล้านคน
ผิดจากกองทุนต่างๆ ที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ มากขึ้นทุกๆ ปี
เช่น ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม สามารถเบิกใช้เวชภัณฑ์และอวัยวะเทียมหลายรายการที่ดีกว่า ด้วยค่าเบิกจ่ายที่มากกว่า
หรือผู้ใช้สิทธิ์กองทุนอื่นๆ ไม่เสียค่าเข็ม ค่าสายสวนส่วนเกินต่างๆ ได้รับสิทธิ์รักษาฟรีทุกกรณี รวมถึงสามารถใช้รถพยาบาลได้ฟรี เพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์
ในขณะที่สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการถดถอยลงทุกวัน โดยได้รับยาชนิดเดียวกันกับผู้ป่วยสิทธิ์กองทุนอื่น และต้องจำยอมจ่ายค่าส่วนเกินต่างๆ ทั้งๆ ที่ผู้ใช้สิทธิ์กองทุนอื่นไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในรายการเดียวกัน

กรมบัญชีกลางไม่มีความจริงใจในการทำงานดูแลเรื่องการร้องขอเพิ่มงบประมาณให้ผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ เนื่องจากตัวเลข 60,000 ล้านบาทนี้ถูกแช่แข็งมานานถึง 9 ปี
ซึ่งสวนทางกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน

กรมบัญชีกลางมีบุคลากรที่ขาดความรู้รอบด้านและไร้ซึ่งคุณธรรมทำงานเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายในการเรียกคืนเงินจากแพทย์ผู้ให้การรักษาคนไข้และโรงพยาบาลของรัฐ
แพทย์ผู้นี้แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่สอนมาก็ไม่รับไว้เป็นอาจารย์แพทย์ เนื่องจากมีนิสัยไม่เหมาะสม
ดูแลคนไข้อย่างไร้จิตสำนึกของการเป็นหมอ (เช่น ผู้ป่วยลืมเอกสารมา ก็บอกให้ครั้งหน้าเอาใส่โลงมาด้วย)
ไม่ให้เกียรติหมอซึ่งกันและกัน เช่น ถ่ายภาพเวชระเบียนการให้การรักษาของแพทย์นำไปโพทนาให้แพทย์ที่อื่นดู โดยไม่ได้ปิดบังชื่อผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้การรักษา
ตัดสินการให้การรักษาของแพทย์ผู้อื่น ซึ่งไม่ตรงกับองค์ความรู้ในปัจจุบันที่ตนเองมี โดยอ้างว่าไม่มีความเหมาะสมและเรียกเงินคืนย้อนหลังจากแพทย์และโรงพยาบาลรัฐ
ทำให้ 3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลรัฐ รวมถึงโรงเรียนแพทย์เกรงกลัวแพทย์ท่านนี้ในกรมบัญชีกลางมาก
เพราะต้องสูญเสียเงินเพื่อคืนงบบัญชีกลางหลายสิบล้านบาท
ส่งผลให้แพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วยขาดอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้การรักษา
เนื่องจากการให้การรักษาผู้ป่วยในหลายๆ โรค มีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนทุก 1-2 ปี 
ทำให้แนวทางการรักษาอิงตามงานวิจัยจากต่างประเทศเป็นหลัก
การกระทำโดยการแทรกแซงต่อการให้การรักษาของกรมบัญชีกลาง ทำให้คนไข้สูญเสียโอกาสที่ควรได้รับ
นอกจากนี้ แพทย์จากกรมบัญชีกลางท่านนี้ทำงานไร้ความเที่ยงตรง..
หมอคนไหนดีด้วยหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะไม่ตำหนิและปล่อยให้ใช้ยาราคาแพงโดยไม่ตรวจสอบ
หากไม่ถูกใจหมอคนไหนหรือโรงพยาบาล จะใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองผ่านกรมบัญชีกลางตรวจสอบและเรียกเงินคืนหลายแสนบาท
ยังไม่หมด...แพทย์ท่านนี้ถือว่าเป็นแพทย์ชั้นเลว 2% จากงานวิจัย
ซึ่งตนเองมีหน้าที่ชี้เป็นชี้ตายว่าคนไข้จะใช้ยาอะไรได้
ทำให้บริษัทยาต่างๆ ต้องลดตัวลดเกียรติดูแลและบริการต้องเสียงบประมาณให้ เช่น ผู้แทนยาต้องจัดหารถตู้รับส่งให้ บริษัทยาต้องออกค่าสัมมนาค่าที่พักค่าเครื่องบินเดินทางให้ทั้งในและต่างประเทศ
นี่คือสันดานแพทย์ที่เลวร้ายอย่างที่ NGO เคยอ้างไว้ ซึ่งพบได้ที่กรมบัญชีกลาง
แพทย์ท่านนี้อยากเป็นอาจารย์แพทย์แต่ไม่มีที่ไหนเอา จึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในกรมบัญชีกลาง ขอมาทำงานที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง โดยรับเงินเดือนแต่ทำงานให้น้อยมาก
(กรมบัญชีกลางไม่ควรมีบุคลากรแบบนี้ทำงานให้เลย)

กรมบัญชีกลางบริหารงบประมาณได้ไม่ตรงจุด เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ตัดลดงบประมาณค่ายา ไปเพิ่มเป็นค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าห้องค่าอาหารผู้ป่วยพิเศษ ค่ารถเข็นค่าไม้เท้าค่าเฝือก ค่าตรวจรังสีเอ็กซ์เรย์
ซึ่งในปีนี้งบประมาณก็ยังไม่พอเพียง
ทั้งๆ ที่สิ่งที่เพิ่มเติมนั้นสามารถใช้เงินรับจากแหล่งกองทุนอื่นได้
แต่กรมบัญชีกลางไม่ทำให้ และกรมบัญชีกลางก็รู้อยู่แล้วว่างบส่วนไหนขาดแต่ไม่ขอจากภาครัฐเพิ่ม

จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
กรมบัญชีกลางขาดความชอบธรรมในการดูแลงบประมาณในส่วนนี้แทนผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการลงแล้ว

บัดนี้ในฐานะเลขาฯ สมาคมพิทักษ์สิทธิ์สิทธิ์ข้าราชการ ขอทวงคืนความชอบธรรมแห่งสิทธิ์นั้น เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานอื่นดูแลงบประมาณของข้าราชการแทน เหมือนกับกองทุนอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การให้ สปสช ดูแลแทน เพราะ สปสช กำลังเกิดวิกฤติศรัทธาอยู่
โดยหน่วยงานที่เหมาะสมคือ กระทรวงสาธารณสุขเอง
เพราะมีผู้มีความรู้หลากหลายด้านที่จะช่วยให้คนไข้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการได้รับประโยชน์สูงสุด

จึงขออนุญาตเป็นตัวแทนในการรวบรวมรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

และขอรวบรวมข้อมูลกรณีที่กรมบัญชีกลางทำเกินกว่าเหตุ ทำให้คนไข้เสียโอกาสในการรักษาและเข้าถึง ทั้งจากคนไข้ ญาติคนไข้และแพทย์ที่ให้การรักษา เพื่อใช้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง โดยให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นจำเลยรับผิดชอบ
รวมถึงบริษัทยาที่ถูกทำให้เสื่อมเกียรติในอาชีพตน ใคร่ขอเอกสารการสนับสนุนให้แพทย์ในกรมบัญชีกลางได้รับผลประโยชน์ที่ไม่พึงได้รับ

ส่งข้อมูลและติดต่อกับผมโดยตรงที่
ID line : oahemato

ด้วยความนับถือ

ร.อ.นายแพทย์ บรรพต หัวใจ
เลขาฯ สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ

#แชร์ได้ทั้งในไลน์และสื่อออนไลน์ทุกชนิด
#ข้าราชการไทยต้องช่วยกันอย่าปล่อยให้ใครเอาเปรียบ

ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสเครือเดอะเนชั่น ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทย หลังประกาศลาออกจากต้นสังกัด

https://www.facebook.com/BBCThai/videos/1697237183830648/

ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสเครือเดอะเนชั่น ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทย หลังประกาศลาออกจากต้นสังกัด เขาให้เหตุผลว่าต้องการลดแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อผู้บริหาร จึงตัดสินใจลาออกหลังจากทำงานที่เดอะเนชั่นมานาน 23 ปี

ประวิตร บอกด้วยว่าไม่ได้มีปัญหาในการทำงานกับ นสพ.เดอะเนชั่น เพราะทำงานกันอย่างมีอารยะ เชื่อว่าความเข้มแข็งของสังคมอยู่ที่ความหลากหลายทางความคิด เคารพความคิดซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาว่าใครจะ "สี" อะไร ตราบใดที่ทำงานกันอย่างมืออาชีพ

เขาบอกด้วยว่า อยากเห็นสื่อต่าง ๆ มีพื้นที่สำหรับผู้มีความเห็นต่างในองค์กร ซึ่งจะเอื้อให้ประชาชนได้เรียนรู้ในสิ่งนี้ ประวิตร ยืนยันว่าหลังจากนี้จุดยืนที่มีต่อประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่อของเขาจะยังไม่ เปลี่ยนแปลงแต่อาจต้องหาสถานที่อื่นแสดงบทบาทต่อไป

เขาบอกด้วยว่าสิทธิเสรีภาพในการทำงานในช่วงที่ผ่านมาถูกจำกัด แต่เขาคิดว่าสื่อควรมีหน้าที่ตอกย้ำให้คนเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ สถานการณ์ที่ปกติ เพราะหากยอมรับว่าระบอบอำนาจนิยมเป็นสิ่งปกติ ต่อไปรัฐประหารก็คงเกิดขึ้นอีก ซึ่งจุดนี้เขาได้แลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ทหารทั้งระดับกลางและระดับสูง ของกองทัพที่เรียกเขาไปปรับทัศนคติด้วย

ทางออกประเทศไทย และสิ่งที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 กันยายน 2558
ทางออกประเทศไทย และสิ่งที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 กันยายน  2558

 ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร
 http://www.mediafire.com/listen/vb1wbgmt3nid2o8/Chupongusa-2015-9-16.mp3 ตอน ทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้

About Dr. Thinsan

SNEA THINSAN, PH.D.

Overview
 Research & professional interests | Education | Honors, scholarships & fellowships | Employment | Peer-reviewed publications | Peer-reviewed conference presentations | Computer skills | Professional & other services | Courses taught

RESEARCH & PROFESSIONAL INTERESTS

 • Education for peace, justice, and democracy;
 • Education policies for social changes; Revolutionary pedagogy;
 • Sociology of education and emancipatory education;
 • Education policies against the clash of civilizations;
 • Critical thinking; Critical pedagogy; Critical literacy;
 • Web 2.0 for TESOL; CALL (Computer Assisted Language Learning);
 • E-learning and impact of technology on social changes;
 • Instructional design and learning theories;
 • Online learning and professional community building;
 • Multiculturalism; Bilingualism and bilingual education;
 • Learning styles and strategies; and
 • Informal learning in the e-world; Knowledge construction in online environments; Teacher training/development with e-tools;

EDUCATION

Ph.D.
September 2009
Indiana University Bloomington, Pi Lambda Theta
Major:  Literacy, Culture and Language Education
Minor:  Instructional Systems Technology
Dissertation: Examining the Transformative Experiences of Afghan Educators through Paolo Freire and William Perry’s Lenses: Four Cases in a a Large,
Research-oriented, U.S. Graduate School of Education
Dissertation Chair:      Associate Professor Martha Nyikos
Non-degree
9/2000-
6/2001
University of Warwick, UK
Concentrations:
 Computer-Assisted Language Teaching & ESOL
(Also served as “Graduate Teaching Assistant” teaching CALL-related courses
in the MA and Graduate Certificate Programme; later moved to the U.S.
under Fulbright sponsorship in 2001)
Supervisor: Professor Hilary Nesi
M.Ed.With Merit
1994
University of Sydney, Australia
Concentrations:

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), Teacher Training
& Research methods
Thesis: “Factors influencing EFL Teachers’ Decisions on Language of
Instruction, Chiang Mai, Thailand”
Supervisor: Professor Neil E. Bechervaise
B.Ed.
HONS
1987
Chiang Mai University, Thailand
Major: Teaching English as a Foreign Language in Secondary Schools
Minor:  Mass Communication

HONORS, SCHOLARSHIPS, & FELLOWSHIPS

 • 2007-2008     The Wells Graduate Fellowship, Finalisted Nominee.
A highly prestigious fellowship awarded based on the qualities for which Chancellor Herman B Wells was renowned:  leadership abilities, academic excellence, character, social consciousness, and generosity of spirit.
 • 2005- Pi Lambda Theta– International Honor Society and Professional Association in Education    
  Recognized through Indiana University; Member since Fall 2005
 • 2005-2006 The Harste Alternative Literacies Fellowship, School of Education, Indiana University
 • 2004-5
  John H. Edwards FellowshipIndiana University
One of the highest distinctions for a graduate student at Indiana University awarded based on “superior scholastic ability and intellectual capacity, good citizenship and character, and especially attitude toward public service.”
           Leo & Jean Fay FellowshipLanguage Education Dept.,
          School of Education, Indiana University
  • 2003-4    
   Achasa Beechler Fellowship, 
   Language Education Dept., School of Education, Indiana University
  • 2002-3     
   The William and Marcia Fox Fellowship, 
   Indiana University; and
            Leo & Jean Fay Fellowship, Language Education Dept., School of Education, Indiana University
  • 2001-2005     
   Fulbright Scholarship Program, 
   Granted for work toward a PhD in Language Education, School of Education, Indiana University, Bloomington
  • 2000-1   
   Chiang Mai University Scholarship, 
   Granted for a study in TEFL & CALL, University of Warwick, U.K.    Graduate Teaching Assistantship, Warwick University, U.K., Employed to work up to 150 hours/academic year (teaching CALL and Technical Resources to students working toward their Master’s and Diploma)
  • 1999    
   TASEAP 
   (Thailand-Australia Science & Engineering Assistance Program) Fellowship; Granted for a six-week, Melbourne–based training under supervision of Australian Computer-Assisted Language Learning (CALL) experts in Australia to produce Resource Book on CALL for Thai university teachers.
  • 1992-1994    
   EMSS (Equity & Merit Scholarship Scheme)
    by AIDAB (Australia International Development Assistance Bureau); Granted for work toward an M. Ed (TESOL) at Sydney University
  • 1987              
   Best-All-Round Student Award
   , Chiang Mai University, Thailand
  • 1986-1987    
   Vice President, Student Council, Chiang Mai University, Thailand
  • 1985-1986     
   President,
    Community Development Volunteer Club, Faculty of Education, Chiang Mai University, Thailand

  EMPLOYMENT

  March 18, 2013-    Chief Executive Officer, Education for Peace Foundation, a global, educational network of scholars and experts interested in helping third-world countries improve the qualities of their education at all levels.

  April-August, 2013  Pedagogy and Technology Specialist, University of California at Berkeley Duties: Oversaw and carried out tasks according to the ADDIE Model for producing a sample module for online learning based on second/foreign language pedagogy.
  August 2009-     Assistant Professor of English, Department of English, Ball State University, Muncie, IN. Duties: Designed and taught intensive English for academic purposes, academic skills, US culture, Computer- Assisted Language Learning (CALL), and Project-based learning courses to undergraduate and graduate students in the U.S., mainly from Korea, Japan, China, Saudi Arabia, Sweden, Russia, Thailand, Vietnam, etc.; advised students on academic and cultural adjustment issues.

  August, 2006-  English Language Program Manager (Afghanistan) & Distance
  May 2009        Education Coordinator (Indiana University) (Full-Time as Visiting Faculty)    Afghanistan Higher Education Project & Center for Social Studies and International Education, School of Education, Indiana University, Bloomington, IN
  (This $40M project is sponsored by U.S. Agency for International Development (USAID) and run under collaboration of the Academy for Educational Development (AED), University of Massachusetts and Indiana University.)
  Duties in Afghanistan (August 11-November30, 2006):       
  • Took a leadership role in developing policies, designing work plans and managing activities related to EFL training for faculty members in 16 participating institutions;
  • Identified needs for capacity building in relation to English proficiency & computer literacy with the possibility of implementing CALL (Computer-Assisted Language Learning) in the 16 teacher training institutions;
  • Worked with local and international TESOL experts, as well as the Afghanistan Ministry of Higher Education, in improving EFL teaching and learning in participating institutions;
  • Oversaw all Afghanistan-based activities related to the English Language Program and coordinated with other Senior Managers of the Institutional Development Department, the Professional Development Center, Teacher Education Department and other Afghans & international staff in the HEP office, under supervision of the HEP Chief of Party;
  • Provided pedagogical supervision and evaluated the English training programs at the American University of Afghanistan, the major contractor of USAID via HEP (3 Cohorts, 53 teachers successfully trained under my management);
  • Selected Afghan faculty members with leadership and academic potentials for a master’s study in the U.S. (Thirteen teachers in master’s programs at IU in 2008);
  • Wrote budgetary and progress report on a monthly basis;
  • Made monthly cash projections and monitored the spending in all relevant activities;
  Duties in the U.S. (December 13-May 2009):           
  • Provided consultancy to the ELP in Kabul as requested;
  • Developed TESOL training materials for both English teacher trainers and faculty members in the participating institutions;
  • Developed and teach graduate courses in Language Education: L530 (Technological and Academic Skills in Language Education; L530 (Learning Theories and Language Education);
  • Provided technological training and academic assistance to the Afghans;
  • Monitored the progress of the Afghans in their master’s programs and offer necessary help;
  • Assisted with adjustment issues among the Afghans.
  • Developed and taught graduate courses in Language Education: L530 (Technological and Academic Skills in Language Education)L530 (Learning Theories and Language Education);L524 (Bilingualism and Bilingual Education);
  • Provided technological training and academic assistance to the Afghans;
  • Monitored the progress of the Afghans in their master’s programs and offer necessary help;
  • Assisted and advised 12 Afghans with adjustment issues; and
  • Observed and tutored international students with limited English proficiency and academic skills in the following graduate courses in education: Y520(Strategies for Educational Inquiry)P540 (Learning and Cognition); M416 (Inquiry into Secondary English Methods: High School)L500 (Issues in Language Education)P546 (Adolescence Psychology); L630 (TESOL Methodology); L530 (Critical Writing for Academic Purposes); Y611(Qualitative Inquiry in Education)
  Fall 2005-Fall 2008         Associate Instructor, Language Education Department, School of Education, Indiana University.
  Courses developed and taught: L630: Language Learning Strategies and Styles via the Distance Education Program; L501: Critical Reading in the Content Areas, K-12 (co-taught with Dr. Damico); L524: Bilingualism and Bilingual Education (for middle and high school teachers across Indiana, offered every summer as part of the US-funded ICCATs and TACIT programs)

  Spring 2004-Fall 2005         Project Assistant, Fulbright Educational Partnership Project, Indiana University & Afghan Education University (Worked with Afghan faculty: debriefed them after classroom visits; taught computer skills and IT applications in language education, and handled logistical and administrative work including writing proposals and drafting official letters)
  Graduate Assistant, Distance Education Program, School of Education, Indiana University. (Scheduled classes, developed database and program website, and performed administrative duties)

  Fall 2002-Fall 2004     
  Associate Instructor,
   Student Academic Center, Indiana University, Bloomington, Indiana. (Designed and taught X152: Right Start-Learning Strategies for Incoming Students)

  September 2000-August 2001   
  Graduate Teaching Assistant, 
  CELTE (Centre for English Language Teacher Education), University of Warwick, UK.
  (Designed and taught courses in Computer-Assisted Language Learning and Technical Resources to diploma and master students)

  Oct. 1994-Jan. 2007       
  Tenure Lecturer,
   English Department, Humanities Faculty, Chiang Mai University.  (Taught courses in English linguistics and college EFL/EAP—Resigned January 20, 2007)

  July 1994-Jan. 1999       
  Teacher Trainer and Advisor, 
  The Northern Institute of Languages and Computer, and Suwannasri Academic Center, Chiang Mai, Thailand. (Supervised foreign language teachers, designed curricula for students’ specific needs, and provided consultation to the management)

  Feb.-Sept. 1993              
  EFW (English for Work) Teacher, 
  The Southern Cross Training, Sydney, Australia.
  (Taught English for Work  to unemployed migrants in New South Wales, Australia)

  1987 –Mar.1992        
  ESL Teachers| ESL Teacher Trainer, Weekend Lab Coordinator, 
  The Consortium: Save the children, World Education, and The Experiment in International Living., Phanat Nikhom Refugee Processing Center, Chonburi, Thailand.
  (This U.S. State Department-sponsored organization prepared Indo-Chinese refugees for their resettlement in the U.S.)
  • Taught ESL to Indo-Chinese refugees bound for their resettlement in the U.S. (beginning to advanced levels, aged 7-59)
  • Provided daily lesson-planning training to teams of teachers from beginning to intermediate levels.
  • Observed classes, demonstrated teaching, team-taught and provided feedback to teachers on regular basis.
  • Monitored and coordinated weekend listening lab classes.
  • Orientated students to the basic U.S. cultures through communicative language lessons

  PEER REVIEWED PUBLICATIONS

  • Thinsan, S. (2011). Intellectual transformation in transcultural contexts: Experiences of four Afghan scholars. Saarbrücken, Germany: LAMBERT Academic Publishing.
  • Thinsan, S. (2010). Ways Forward: Insights based on a critical analysis of social, political and educational issues surrounding EFL teaching and learning in Afghanistan’s higher education. In Farell, L., Singh, U. N. and Giri, R.A. (eds., 2008). English Language Education in South Asia: From Policy to Pedagogy. New Delhi: Cambridge University Press.
  • Thinsan, S. and Prapinwong (2007). Thinking Outside the Box: Lessons from a public forum for applying critical thinking and critical literacy in EFL context. NIDA Journal. Bangkok: Thailand.
  • Raymond Cathy and Thinsan, S. (2007). Reading Skills Sharpeners for Afghan Teachers in Science & Technology. Kabul: Afghanistan Higher Education Project (HEP).
  • Thinsan, S. and Raymond Cathy (2007). Reading Skills Sharpeners for Afghan Teachers in TESOL. Kabul: Afghanistan Higher Education Project (HEP).
  • Thinsan, S. and Raymond Cathy (2007). Reading Skills Sharpeners for Afghan Teachers in Social Sciences. Kabul: Afghanistan Higher Education Project (HEP).
  • Thinsan, S. and Hagiwara, A. (2005).  A Critical Investigation of Diversity Issues in ‘The
  • Last Samurai’. Common Ground Publishing, Australia.
  • Thinsan, S. (2005). Review of the Ectaco Bidirectional English-Thai Dictionary for Palm OS. CALICO Reviews.
  • Higbie, J. and Thinsan, S. (2003). Thai Reference Grammar: The structure of spoken     Thai, 450pp. ISBN 974-8304-74-4 (TP) Bangkok: Orchid Press.
  • Wongsri, K., Boon-long, V. and Thinsan, S. (2002). English Language Learning History and English Needs at Work among 34th Chiang Mai University Graduates. (Research published at Chiang Mai University and presented at the 2002 ThaiTESOL Conference, Bangkok)
  • Thinsan, S. (1999).  “Authoring Customized Software.” in CALL Resource Book. TASEAP and the Ministry of University Affairs, Bangkok: Thailand.
  • Ministry of University Affairs (1999). Fundamental English II Multimedia Courseware. Bangkok, Thailand  (Also serving as Chair of the three-university production team)
  • Thinsan, S. (1999). A Survey of the Needs for Staff Development Activities and  English Proficiency of the Non-teaching Staff at the Faculty of  Humanities, Chiang Mai University. Funded by Chiang Mai University.
  • Wiroonrat, J. and Thinsan, S. (1998). A study of  the English Learning and Using Behavior of the Fourth Year Arts Students of Chiang Mai University. (Funded by the Thai government; Results presented at the Humanities Faculty’s 7th Academic Forum)
  • Thinsan, S. (1994).  Factors influencing EFL Teachers’ Decisions on Language of Instruction, Chiang Mai, Thailand (Master’s Thesis).  Sydney University, Australia
  • UNPUBLISHED RESEARCH PAPERS (part of coursework at IU)
  • Thinsan, S. (2004). Glossing as a scaffold for vocabulary learning and reading comprehension: An action research and its implications for EFL teaching in Thai universities.
  • Thinsan, S. (2004). Peeling EFL Readers’ Past and Present: A qualitative pilot study.
  • Thinsan, S. (2004). Knowledge of Academic Vocabulary and Structures in Relation to Other Variables Associated with EFL Reading Achievements among Thai Undergraduate Students: A correlational study.
  • Thinsan, S. (2003). Peeling EFL Readers: A study of graduate students from Thailand (A quantitative pilot study).
  • Falkenstein, A. T., Carlo, A. S., Chou, C.H., Yang, S.H., & Thinsan, S. (2003). In Their Own Words, Phase III: Reasons, Expectations and Experiences of International Graduate Students in the School of Education.
  • Thinsan, S., Park, R. & Chen, R. (2003). On the Road to Becoming More Critical Researchers/ Teachers/ and Information Consumers (A Cooperative Project-Based Inquiry).

  PEER-REVIEWED CONFERENCE PRESENTATIONS

  2011
  • Thinsan, S. (2010). Dimensions of NNESTs’ Intellectual Transformation in a U.S. Graduate School. TESOL 2011 Convention, New Orleans, Louisiana. March 17, 2011.
  • Ushigusa, S. & Thinsan, S. (2011). Tips for Delivering a Successful Distance Collaborative Presentations.  TESOL 2011 Convention. New Orleans, Louisiana. March 17, 2011.
  2010
  • Ellis, A.,  Fecher, T.,  Johnting, H.,  Jones, J. & Thinsan, S. (2010). Cohort‐ Oriented Project-based Learning in  ESL Teaching. INTESOL Annual Conference 2010, IUPUI’s Campus Center, 420 University Blvd., Indianapolis, November 13, 2010.
  • Thinsan, S. (2010). Intellectual Transformation in Cross-cultural Settings: Readiness for Studying in U.S. Universities. INTESOL Annual Conference 2010, IUPUI’s Campus Center, 420 University Blvd., Indianapolis, November 13, 2010. Indianapolis, IN 46202. INTESOL
  • Thinsan, S. (2010). Promoting learner autonomy in EAP courses: An action research study in a U.S. intensive English program. JALTCALL 2010, Kyoto Sangyo University, Kyoto, May 29-30, 2010.
  • Thinsan, S. & Ushigusa, S. (2010). Adding directions and pedagogical soundness to technology use in language learning and instruction. JALTCALL 2010,Kyoto Sangyo University, Kyoto, May 29- 30, 2010.
  • Ushigusa, S. and Thinsan, S. (2010). Use of online academic writing assessment rubrics for learning, teaching, and action research purposes. . JALTCALL 2010, Kyoto Sangyo University, Kyoto, May 29-30, 2010.
  • Ushigusa, S. & Thinsan, S. (2010). Etherpad and Seesmic as additional communication channels for teaching and managing Intensive English Program (IEP) writing classes. TESOL Annual Convention 2010, Boston, MA. March 25-27, 2010.
  2009
  • Thinsan, S. (2009). Don’t write them off just because of their low standardized English proficiency test scores. INTESOL 2009, IUPUI, Indianapolis, November 14, 2009
  • Hong, P., Thinsan, S.,  Rahmani, H., Achekzai, Z. & Shirzai, A.  (2009). “Afghan Graduate Students’ Perceptions of American Academic Writing Class,”TESOL Annual Convention 2009, Denver, Colorado, March 27, 2009.
  • Thinsan, S., Hong, P., Rahmani, H., Achekzai, Z. & Shirzai, A.  (2009). “Reflections on Experiences of EFL Female Teachers from Afghanistan,” TESOL Annual Convention 2009, Denver, Colorado, March 28, 2009.
  • Thinsan, S. (2009).” OSAELT (Online Society for Afghan English Language Teachers): Why did it grow slowly and what could be done to rejuvenate it?” 2009 Electronic Village Classic Fair, TESOL Annual Convention 2009, Denver, Colorado, March 26, 2009.
  2008
  • Thinsan, S. (2008). “Ten Things Teachers of Bilingual/Multilingual/ENL Learners Ought to Know,” INTESOL 2008, the Fountains Conference Center, Carmel, Indiana, on Saturday, November 1.
  • Thinsan, S. (2008). “Constructivism in Online Teacher Development: Action research,” MITESOL 2008,  Kellogg Center, Michigan State University, East Lansing, Friday, October 24 – Saturday, October 25, 2008.
  • Raymond, C. & Thinsan, S. (2008). “English Language Materials Development for Afghanistan,”  TESOL Conference 2008, New York, April 2-6, 2008.
  • Thinsan, S., Esmailzai, A. D., Azimi, M. H., Ahmadzai, M. N., Ul Haq, S., Alirezaei, M.H., Bakshi, M., Joya, M. A. (2008). “The State of Affairs in Afghanistan ELT,” TESOL Conference 2008, New York, April 2-6, 2008.
  • Thinsan, S. (2008). “Redefining the digital divide within the Extreme Divides in Afghanistan,” The 2008 HGSE Student Research Conference, Harvard University, MA, March 14, 2008.
  • Prapinwong, M. & Thinsan, S. (2008). “Virtual informal learning community: Lessons for formal educators,” NCTEAR 2008, Indiana University Bloomington, Feb. 15-17.
  • Thinsan, S., Esmailzai, A. D., Azimi, M. H., Ahmadzai, M. N., Ul Haq, S., Alirezaei, M.H., Bakshi, M., Joya, M. A. (2008). “The State of Affairs in Afghanistan ELT,” TESOL Conference 2008, New York, April, 2008.
  • Raymond, C. & Thinsan, S. (2008). “English Language Materials Development for Afghanistan,”  TESOL Conference 2008, New York, April, 2008.
  • Thinsan, S. (2008). “Educator 2.0 in the Web 2.0 era: Some Actions and Insights,” WorldCALL 2008. Fukuoka, Japan. August 5-8, 2008.
  • Thinsan, S. (2008). “Bridging the Extreme Divides in Afghanistan: Improvised Ways Forward,”  WorldCALL 2008. Fukuoka, Japan. August 5-8, 2008.
  2007
  • Thinsan, S. & Raymond, C. (2007). “Providing Help to Afghan Teachers of English via an Online Community,” TESOL Conference 2007, Seattle, WA, March 21, 2007.
  • Raymond, C. & Thinsan, S. (2007). “Virtually Endless Possibilities: Designing eLearning Projects,” TESOL Conference 2007, Seattle, WA, March 21, 2007.
  • Thinsan, S. (2007). “Issues, Challenges and Efforts in Improving the English Language Education in Afghanistan,” SLEd Symposium, Language Education, School of Education, Indiana University, March 2, 2007.
  2006
  • Thinsan, S. (2006). Obstacles and Opportunities in e-TESOL, TESOL 2006, Tampa Conference Center, Tampa, FL. March 17, 2006.
  2005
  2004
  2003   
  • Thinsan, S., Sagavarasi, V. & Amac, Z. (2003). “Applying Bloom’s Taxonomy in EFL/ESL Instruction and Evaluation,” INTESOL Annual Conference, IUPUI, Indianapolis, November 1.
  • Thinsan, S. (2003). “A Critical Look at a Low-budgeted Multimedia Courseware Produced by English Teachers for Thailand Ministry of University Affairs: Process and Product,” WorldCALL 2003 Conference, Alberta, Canada, May 7-10.
  2002   
  • Thinsan, S. & Park, R. (2002). “Applying Critical Literacy in EFL Contexts: Potentials, Limitations, and Computers as a Scaffold (Thais and Korean views),”INTESOL 2002, Indianapolis, November 2.
  2001   
  • Thinsan, S. (2001). CALL Research Survey. INTESOL 2001, Indianapolis, November 1.
  1990
  • Thinsan, S. (1990). A workshop on Communicative Activities in EFL Classrooms. Thai TESOL 1990, Bangkok, Thailand, January.
  1989
  Thinsan, S. & Aiken, J. (1989). “A workshop on Cooperative Learning,” Thai TESOL 1989, Bangkok, Thailand, January.

  RECENT PROFESSIONAL SERVICES AND ACTIVITIES

  • 2011-2015
    Steering Committee Member, Computer-Assisted Language Learning IG, TESOL International, Inc.
  • June 28, 2012-Present
   Executive Director/ Founding President, Thai Alliance for Human Rights (http://tahr-global.org)
  • February 18, 2012- Present    
   President, Thai People’s Revolutionary University for Democracy (http://www.tprud.org)
  • December 2009-2011          
   Newsletter Editor, INTESOL (Indiana Teachers of English as a Second Language)- Elected November 2009.
  • 2006-present
   Member of Board of Advisers, Nyaka School of AIDS Orphans, Uganda (http://nyakaschool.org) (Also Webmaster since 2003)
  • January 21, 2010    
   Guest Lecturer. Prominent parenting styles in the Thai culture. Teachers College, Ball State University, Muncie, IN.
  • 2009 (November 3-5)  
   Guest Lecturer, What are the similarities and differences, if any, in the Asian cultures? Teachers College, Ball State University, Muncie, IN

  PROFESSIONAL & OTHER SERVICES
  • 2009-2011 Newsletter Editor & Steering Committee, INTESOL, Indianapolis, IN
  • 2006- present  Member of Board of Advisers, Nyaka School of AIDS Orphans, Uganda (http://nyakaschool.org)
  • 2004-2006 C0-Founder, Web Editor and Webmaster, and Steering Committee (2004), Siam Sewana Network <http://siamsewana.net> (a learning network of Thais around the world)
  • 2003-2009  
   Webmaste,
   The Nyaka School for AIDS Orphans, Uganda <http://nyakaschool.org>
  • 2003-2006  Goodwill Ambassador, School of Education, Indiana University
  • 2003-2005   Member, International Programs Committee, School of Education, Indiana University
  • 2003-2004    Member, Carnegie Initiative on the Doctorate, School of Education, Indiana University
  • 2003-Fall 2005   Initiator and Coordinator (with Professor Nyikos and Mi-Hyun) of the Student-led Symposium <http://www.thinsan.org/sledsym> , Language Education Department, School of Education, Indiana University.
  • 2001-2005   Guest Speaker in: L530 (Spring 04), L600 (Fall 04), Departmental orientations (03, 04, 05), International Student Orientation (2003)
  • 1999-2000   Committee Member, Committee to Study Organization Privatization Possibility, Faculty of Humanities, Chiang Mai University
  • 1997-1999       Committee Member, Self-Access Center (SAC), Chiang Mai University
  • 1997-1999       Advisor, English Club, Humanities Football club, Chiang Mai University
  • 1995-1998       Assistant Fieldtrip Coordinator, St Olaf-CMU Program, Chiang Mai University
  • 1996-1998       Committee Member, Students’ Loan Scheme, Chiang Mai University
  • 1995-2000       Fundamental English IV Course Coordinator, Chiang Mai University
  • 1999                Member, Humanities Faculty’s CAI (Computer-Assisted Instruction) Production Pioneer Group, Chiang Mai University

  COMPUTER SKILLS & INSTRUCTIONAL DESIGN
  • Advanced user of: MicroSoft products, HTML editors (FrontPage, Dreamweaver), photo and multimedia editors, & web design software (Audacity, Photoshop, Flash, etc.)
  • Webmaster skills & experiences
  • Ability to lead and/or assist in any courseware or instructional design and production based on the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) model
  • Strong desire to pursue research career on important and emerging issues related to technology, education and society in relation to language education
  • Web 2.0 tools (CMC tools, webboard, blogs, community building tools/sites, content/course management tools, and existing free web-based tools) 
  • Wordpress
  • iMovie/Final Cut Pro; 
  • Web-broadcasting software

  COURSES TAUGHT

  At Ball State University
  • Study skills for graduate/undergraduate students
  • US Cultures
  • Computer-Assisted Language Learning for academic purposes
  • Listening/Speaking/Reading/Writing/Grammar courses for academic purposes
  • Project-based academic preparation
  At Indiana University (2002-2008)
  • X 152 (Right Start: Learning Strategies for Incoming International and American Students)
  • L501 (Critical Reading in the Content Areas, K-12) – Team-taught with Dr. James Damico
  • L524: Bilingualism and Bilingual Education (for middle and high school teachers across Indiana, especially in East Chicago areas, offered every summer as part of the ICCATs and TACIT programs funded by the U.S. Department of Education)
  • L530 (Technological and Academic Skills in Language Education)
  • L530 (Learning Theories and Language Education)
  • L630 (Language Learning Strategies and Styles via the School of Education’s Distance Education Program)
  Courses tutored (Fall 2007-Spring 2008)
  • Y520 (Strategies for Educational Inquiry)P540 (Learning and Cognition); M416 (Inquiry into Secondary English Methods: High School)L500(Instructional Issues in Language Education)P546 (Adolescence Psychology); L630 (TESOL Methodology); L530 (Critical Writing for Academic Purposes); Y611 (Qualitative Inquiry in Education); BF 401 (Inquiry High School English)
  At the University of Warwick, UK (2000-2001)
  • Computer-Assisted Language Learning (Master’s level; team taught w/ Dr. Hilary Nesi)
  • Technical Resources (Graduate Diploma course)
  At Chiang Mai University (1994-2000) (Full time)
  • Fundamental English to English majors and non-English majors
   Engl 101, 102, 201, 202 (Integrated skills-based, fundamental English courses (EAP) for all undergraduate students of Humanities and Social Sciences)
   Engl 191, 192, 291 (Academic English Sciences-oriented students)
  • Composition & Academic Writing
   Engl 311, 312 (For non-English majors- junior and senior years)
  • Linguistics
   Engl 231 (Introduction to English Phonetics)
  • Other courses: TOEFL, TOEIC and IELTS
  At Suwannasri Academic Center & Northern Institute of Languages & Computer
  (1994-1999)
  • Designed courses and instructional materials for diverse needs, ranging from ESP, Integrated skills EFL courses, standardized tests (TOEFL, IELTS, and a number of entrance exams in Thailand);
  • Trained teachers on weekly basis, based on regular observation and feedback to teams of teachers in these two schools;
  • Provided administrative and managerial advice to the owners & managers of the schools;
  • Communicated with prospective clients about what the schools could offer and other details about the training, as well as followed up on the progress of the courses, teachers’ performances and client satisfaction.
  At the Southern Cross Training, Sydney, NSW, Australia (Full time)
  (1993, February-September)
  • English for Work (Offered to unemployed migrants in New South Wales)
  At the Consortium (Save the Children, World Education, Experiment in International Living, funded by the U.S. State Department (1987-1992) (Full time)
  • ESL Teachers for children aged 7-12, adult learners in beginning to high intermediate levels (Also spending about four years training teachers of ESL at the beginning-intermediate levels)