ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 16, 2021

หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

 หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ pdf: http://tinyurl.com/jpsbcvn
ดร. เพียงดิน รักไทย 25 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปและพัฒนาจากความคิดเดิม เมื่อปี 2554),,,,"Piangdin Rakthai"


หนึ่ง การพัฒนาศักยภาพประชาชน คือหัวใจสำคัญที่สุด ของกระบวนการปฏิวัติ (ปัจจัยสู่ชัยชนะ) และผลของการปฏิวัติ (ชัยชนะ) ที่ยั่งยืน โดยปัจจัยที่เอื้อให้การพัฒนา และการประสพชัยชนะได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว คือความไม่กลัว ความฉลาดเท่าทันเกมเผด็จการ และการใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
สอง ต้องเน้นการใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการ กล่าวคือ ต้องใช้ความได้เปรียบเช่น จำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนเสื่อมสมรรถภาพ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความจริง ข่าวสาร และการประสานงาน ตลอดจนความได้เปรียบทางชัยภูมิ
สาม ต้องยืนบนหลักการสากล อันได้แก่ หลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักสันติวิธี และความจริง เหล่านี้คือสิ่งดีที่ปวงชนปฏิวัติต้องยึดถือและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้อง ในขณะที่จะต้องต่อต้าน ขจัด หรือทำลายสิ่งที่ตรงข้ามในทุกมิติที่ทำได้ บนสติและความหยั่งรู้ว่า ปวงชนต้องทำตัวหรือยกระดับคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติด้วย (เทียบเคียงได้กับหัวใจของศาสนาพุทธ คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้ปราศจากกิเลส)
สี่ ประชาชนจะต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง (ระบอบ) ที่ครอบงำ เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง และยัดเยียดความทุกข์ให้พวกเขาในทุกมิติ คือ การเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการต่างประเทศ โดยต้องเข้าใจว่า ตัวบุคคล โครงสร้างองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่ครอบงำ (วัฒนธรรม) และจิตสำนึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ และจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้างให้เป็นผู้รู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างเหล่านั้น เพื่อเป็นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกมิติ
ห้า ความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคปัจจุบันต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่สานสอดกัน คือ มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อุดมการณ์ร่วมและแนวทางที่เป็นเอกภาพ ขบวนนำที่มีความชอบธรรมและจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตย กองทัพที่ต้องรับใช้ประชาชน และมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจัง
หก เป้าหมายของการปฏิวัติเป็นไปตามยุทธศาสตร์รับ ยัน รุก และรุกฆาต ในแต่ละมิติตามวิสัยที่เป็นจริง แต่จะต้องมุ่งให้ประชาชน ตาสว่างทั้งแผ่นดิน ต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิติ แล้วไม่ยอมรับให้ผู้ปกครองเถื่อนปกครองอีกต่อไป และเมื่อความพร้อมมาถึง ประชาชนจะยึดอำนาจคืนมา เพื่อจัดการสร้างชาติใหม่บนหลักการในข้อสาม ข้างต้น (ล้มช้าง สร้างชาติ)
เจ็ด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้างต้องยึดหลักการใช้พลังธรรมอันมหาศาลขับไล่อธรรม หรือเอาน้ำดีมหาศาลไล่น้ำเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้และยืดเยื้อเกินไป เช่นการ สังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดร้าย หรือสงครามกลางเมือง หรือการแทรกแซงของต่างประเทศบนความเสียหายของชาติอันใหญ่หลวง
แปด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคน ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ ไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวที่ต้องเข่นฆ่ากันให้อาสัญ ดังนั้น เป้าหมายจึงอยู่ที่การสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัว เพื่อก้าวร่วมกันต่อไป ดังนั้น การคิดสร้างสรรค์ การปรับจิตสำนึก การให้ความเป็นธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้อารยวิธี จึงเป็นสิ่งที่ ขบวนปฏิวัติต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันของประชาชนทุกคน
เก้า การลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือข่ายเผด็จการทรราชย์โดยคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัด คือวันดีเดย์ของการรุกฆาตต่อระบอบเผด็จการ และวันนั้น จะถูกกำหนดด้วยความพร้อมของทั้งขบวนในข้อห้า และภววิสัยที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนบนความเสียหายที่น้อยที่สุด
สิบ ชัยชนะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน คือการเปลี่ยนให้ประชาชน เป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง แล้วยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิถีปฏิวัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทำตัวสอดคล้องกับหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนได้จนเป็นนิสัยประจำชาติแล้ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงจะได้รับการประกันในที่สุด

ย่างเข้า 2564 ประยุทธ์และคสช. สร้างหนี้สะสม เกือบแปดล้านล้านบาท เกือบทะลุ 60% GDP

 Bright TV ได้สรุปสถานการคลังของประเทศไทย ใต้การบริหารของประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะฯ ดังนี้

ถานะและประมาณการการคลัง

1.ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2565 – 2568 เท่ากับ 2,400,000 2,490,000 2,619,500 และ 2,750,500 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิดังกล่าวมีสมมติฐานด้านนโยบายทางภาษีที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-service) รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผลจากการปรับเปลี่ยนระบบสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมเป็นระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC)

2.ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 – 2568 เท่ากับ3,100,000 3,200,000 3,310,000 และ 3,420,000 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสมมติฐานที่สำคัญ เช่น สัดส่วนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นร้อยละ 2.0 – 3.5 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีสัดส่วนร้อยละ 2.5 – 4 ของวงเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 โดยใช้มาตรการให้หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินรายได้นำมาสมทบ เป็นต้น

3.จากประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในปีงบประมาณ 2565 – 2568 รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณจำนวน 700,000 710,000 690,500และ 669,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 3.9 3.6 และ 3.4 ต่อ GDP ตามลำดับ

4.ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 7,848,156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.3 ต่อ GDP และประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สำหรับปีงบประมาณ 2565 – 2568 เท่ากับร้อยละ 57.6 58.6 59.0 และ 58.7 ตามลำดับ

(Source: https://www.brighttv.co.th/news/politics/public-debt-2020)

หากท่านสนใจความหมายของคำว่า หนี้สาธารณะและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถไปดูที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ https://www.pdmo.go.th/th/faq-debt. ซึ่งเว็บไซต์แห่งนี้ได้สรุปหนี้สินในประเทศและต่างประเทศดังแผนภาพข้างล่าง ว่า 98.26% เป็นหนี้ในประเทศ คิดเป็นเงิน 7, 787,183.20 ล้านบาท และที่เหลือเป็นหนี้ต่างประเทศ อีก 138,194.49 ล้านบาท 

ต้องแบบนี้! เสื้อแดงอีสาน ประกาศตั้งแนวร่วมราษฏร สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้อง

 


กลุ่มเสื้อแดงอีสานยกพลหนุนลูกหลานราษฎร​

ศาลปกครองสูงสุดสวีเดนยืนยัน แบน "หัวเหว่ย" จากเครือข่าย 5G


หัวเหว่ยตัดสินใจยื่นอุทรณ์การตัดสินของศาลสวีเดนราวกลางปีที่แล้ว
ด้วยข้ออ้างว่าเป็นการกีดกันการค้า แต่ศาลปกครองสูงสุด
ยืนยันแบนหัวเหว่ยจากเครือข่าย 5G ของประเทศในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามคลิป เครดิต NTD Thai


คิดได้ไง ประยุทธ์ฯมีนโยบายให้เกษียณอายุราชการถึง 70 ปีบริบูรณ์

 #นโยบายคนรุ่นใหม่ตกงานกันไปอีก10ปี #เศรษกิจสังคมการเมือง


ผู้นำที่ไร้ปัญญา ประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ พลังใหม่ ความคิดใหม่ ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ตกงานจำนวนมาก เงินเดือนก็จ่ายน้อยกว่าคนแก่ งานก็ได้เยอะกว่า ปัญหาการว่างงานก็จะแก้ได้ และที่สำคัญวันนี้ต้องเร่ง เอาคนมีความสามารถมาผลักดันอะไรใหม่ ๆ ไม่ใช่เช้าชามเย็นชาม นั่งประชุมไปหลับไป

ใครเชิญเขามา ทำไมเขาไม่ไป แล้วประชาชนจะทำอย่างไร รอให้เขาอยู่เพื่อสร้างหนี้จนชาติฉิบหายเกินเยียวยา กระนั้นหรือ


นักเรียนนักศึกษาประชาชนพินาศหมดอนาคต เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฯมีนโยบายให้เกษียณอายุราชการถึง70ปีบริบูรณ์แบบนี้ตำแหน่งงานในหน่วยงานราชการทั่วประเทศทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานจะมีที่ว่างให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเกิดไหมคนรุ่นใหม่จะมีงานไหมในรอบ10ปีต่อไปนี้ครับ คนรุ่นใหม่จะเรียนจบมาไม่มีอนาคตหมดอนาคตความก้าวหน้าตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินครอบครัวเดือดร้อนไปถึง10ปี ท่านพลเอกประยุทธ์ฯไร้ความสามรถบริหารประเทศออกไปเถิดครับ ออกไป คนรุ่นใหม่ออกมาไล่รัฐบาลประยุทธ์ฯเพื่อปฏิรูปประเทศทุกด้านพร้อมกันดีกว่าเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่และลูกหลานต่อไปครับ

ด้วยรักและผูกพันธ์

ทนายสมประสงค์ เปาอินทร์

15 มกราคม2564

___________________

คิมจองอึน ปลดน้องสาว ประกาศทิ้งจีน ร่วมมือชาวโลกต้านจีน ใต้เงื่อนไข....


คิมตาสว่าง เห็นแล้วว่าตามจีน เป็นพันธมิตรกับจีน ไม่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนได้  เห็นว่าเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ใช้ไม่ได้

ขณะเดียวกัน ลดอำนาจน้องสาว ไม่อยู่ในกลุ่มโปลิสบิวโร

คิมต้องการเปิดประเทศให้ความร่วมมือกับโลกตะวันตก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่ข้อแม้คือ ขอให้มีนิวเคลียร์ และจะไม่เป็นภัยกับชาวโลก
โดยจะร่วมมือต้านจีน แต่นานาชาติต้องช่วยให้เศรษฐกิจ
เกาหลีเหนือดีขึ้น

แหล่งข่าว : https://youtu.be/ejzdngb_X78

จงพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วยตัวท่านเอง

BLM Activist Who Stormed Capitol is Charged; Undercover Video: Twitter's...

มหาเศรษฐี ระบุ ทรัมพ์ถูกทำลายจากข้างใน
คลิปจาก NTD Thaii

ดูจากภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้น ทรัมพ์ถูกเครือข่ายรัฐพันลึก
หรือเจ้าของอำนาจเดิมที่ซ่อนอยู่และตัวละครของระบอบ
เล่นงาน การประสานงานกัน ทำให้เราเห็นว่า ทรัมพ์ถูกวางยา
ถูกทอดทิ้ง ถูกต้อน ถูกใส่ร้าย ถูกทำให้เกลียดชัง
ถูกโกง ฯลฯ. และกลไกในระดับต่าง ๆ 
เช่น ในไวท์เฮ้าส์ ที่ปรึกษา สส. ในสภาล่าง วุฒิสมาชิก
และแม้แต่อัยการสูงสุด และศาลสูงสุด ต่างแสดงทีท่า
ทอดทิ้งหรือไม่รับดำเนินงานสิ่งใดที่จะช่วยให้ทรัมพ์
คงอยู่ในทำเนียบขาวไปอีกสี่ปี. ขณะเดียวกัน 
สื่อสารมวลชนต่างรุมเสนอข่าวแบบเป็นศัตรูชัดเจน
ยิ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีเช่น เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊คถึงขนาดแบน ไม่ให้โอกาส
ในช่วงสำคัญ เหมือนมัดมือแล้วให้อีกฝ่ายชกข้างเดียว

เอกสารลับที่ทรัมพ์เพิ่งปล่อยออกมา ทำให้เห็นว่าเครือขาย
อำนาจเดิม ต้องการเอาทรัมพ์ออกจากไวท์เฮ้าส์ตั้งแต่วันสาบานตน
ซึ่งรายละเอียดจะทำให้โลกตะลึง และเห็นว่ามีการจ้องทำลายล้าง
ทรัมพ์ ซึ่งระบอบถือว่าเป็นอันตราย และจะปล่อยไว้ไม่ได้