ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 4, 2015

เณรน้อยขอพูด: ความจริงและความหวังดีจาก ดร.เพียงดิน รักไทย ถึงพี่น้องร่วมอุดมการณ์เณรน้อยขอพูด: ความจริงและความหวังดีจาก ดร.เพียงดิน รักไทย ถึงพี่น้องร่วมอุดมการณ์