ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 31, 2015

ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

ข้าราชการไม่ทำงานปล่อยให้มีการเผาขยะไม่หยุดทุกวัน
ชาวบ้านไม่ได้นอนตั้งแต่สองทุ่ม บ่นเหนื่อยมากๆ แถวนั้น มีทั้งเด็กเล็ก และคนแก่ แจ้งข้าราชการไปแล้วก็ไม่ทำงาน นี่เป็นมาร่วมๆจะสิบปีแล้ว

ใครมีอำนาจแถวนั้น รับเรื่องไปจัดการด่วน!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=x9g8elSgZqY


ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

ในนานาประเทศในการแก้ไขปัญหานั้นเขาใช้"หลักการ"ทางการเมืองไปสู่นโยบาย.ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี.ซึ่งไม่ใช่กฏหมายรัฐธรรมนูญ.นะครับ
หลัก การนี้หมายถึง.หลักการประชาธิปไตย.เท่านั้น.ถึงจะแก้ไขปัญหาได้..เช่นเดียว กับหลักการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐ.ก็ต้องใช้หลักการ.,ทางเศรษฐกิจ.ซึ่งไม่ใช่ กฏหมาย.เช่น.นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่านประยุทธ์.เป็นตัน
ในหลักการ.ปชต.นี้้เหมือนกันทุกประ
้ เทศ.คือ.หลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชน.หลักการเสรีภาพของบุุคคลบริบูรณ์.หลัก การความเสมอภาค.หลักดารนิติธรรม.และการปกครองจากการเลือกตั้ง
ทั้ง ห้าหลักการประชาธิปไตย.ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว.ไม่ต้องเขียนเพราะมัน เป็นอยู่แล้ว.แต่ถ้าไม่เป็น.ปชต.จะไปเขียนกฏหมายให้เป็นอย่างไรก็ไม่ เป็น.แล้วกฏหมาย.รธน.ฉบับนั้นก็จะถูกฉีกทิ้ง.เพราะหลักการจริงๆไม่ใช่.ปชต. แต่จะเขียนให้เป็น.ปชต.มันก็ไม่เป็นมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้น

เพราะ ฉะนั้น.จึงไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกจะเขียนรธน.ขึ้นมาก่อนการ สร้าง.ปชต.เสร็จ.เช่น.ในประเทศคอมมิวนิสต์เขาสร้างการปกครองแบบคอมมิวนืสต์ เสร็จก่อนจากนั้้นค่อยไปเขียรธน.,ในอเมริกาปฏิวัติประชาติและปฏิวัติ ปชต.เสร็จในปี.ค.ศ.1776หลังจากนั้น15ปีถึงมีกฏหมาย.รธน.ขึ้นในปี.1789.และ ใช้มาจนถึงทุกวันนี้
เพราะฉะนั้น.การแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามจะต้องทำตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น.คำสอนของศาสนาต่างๆซึ่งเป็น

หลัก การคำสอนที่มีอยู่แล้วถ้าทำตามหลักการก็จะสามารถเข้าถึงหรือบรรลุธรรม ได้.โดยไม่ต้องไปเขียนเป็นกฏหมายขึ้นใหม่เหนือนที่ประเทศไทยไปเขียนกฏหมาย ขึ้้นใหม่.มันจึงฉีกแล้วฉีกอีก
ก็เพราะไม่รู้จักหลักการ.ปชต.จึงเกิดปัญหาขึ้นในทางการเมือง
ทีนี้ พอมาถึงอีกจุดในปัจจุบัน.ในการจะเขียน.รธน.ประชาชนมีกลุ่มผลประโยชน์มากมาย กว่าแต่ก่อนมากจึงเข้าใจหลักการ.ปชต.มากขึ้น.เมื่อคนเขียนรธน.มันขัดกับ นโยบายจึงทำให้.ปชช.เกิดการต่อต้านขึ้นมาแม้จะเป็นคนพวก
เดียวกันแม้แต่พรรคทีาสนับสนุนรัฐบาลก็มีทีท่าไม่รับ.รธน.ฉบับ.คสช.
ดัง นั้น.ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับกับกฏหมาย.นั้น.กฏหมายต้องมาทีหลังหลัก การ.ปชต..หรือถ้าเป็นแล้วบางประเทศก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ .เพราะ.ปชช.เข้าใจหลักการ.ปชต.เป็นอย่างดีในเส้นเลือดและเข้าสู่การปฏิบัติ จนเป็นประเพณีหรือ.ลัทธิคอมมิวนิสต์ในจีน.,ในลาวเขายึดเอาลัทธิและทฤฏีเป็น หลักการยึดเหนี่ยว.ไม่ใช่ยึด.รธน.เป็นหลัก.
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง.การยุติสงคราม

กลาง เมืองของประเทศไทยในคำสั่ง66/2523.นั้น.ถัามัวแต่ไปก้มหน้าก้มตาแก้ไข.รธน. ก็ไม่มีวันจะยุติสงครามกลางเมืองได้.แต่ทีสามารถยุติสงครามลงได้ เพราะ"นโยบาย".ซึ่งเป็น"นโยบายประชาธิปไตย"และปฏิบัติทางการด้วยมาตรการขยาย เสรีภาพของบุคคลตามหลักการ.ปชต.ในหลักการที่สอง.
ซึ่งไม่ได้แก้ไข.รธน.เลย.เนื่องจาก.รธน.ที่ใช้อยู่เป็น.รธน.ของระบอบเผด็จการ.
ในความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายกับหลักการทางการเมืองเป็นเช่นนี้.

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญและอำนาจโจรกบฏ

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญและอำนาจโจรกบฏ

อดีต ปัจจะบัน และอนาคต ของประยุทธ์​ (มุมมองจากเฟสบุ๊ค)

..อย่าปล่อยให้ไร้บุบผาฝืนหักกิ่ง..

"ภูเขาสูงมิขวางกั้นเมฆขาว
ป่าไผ่ไม่เป็นอุปสรรคธารน้ำใส"

หลังรปห.ใหม่ๆทุกพรรคการเมืองถูก
บีบคอและจำรับปากทุกเงื่อนไข
ถือเป็นธรรมดา ต้นมค.58ทุกพรรค
การเมืองปชต.เริ่มถ่วงเวลา(กั๊ก)
23มค.ยิ่งรักถูกแขวนติดตามด้วย
ส่งอัยการทันที24usเข้ามาจึงเป๊ก/
ตามด้วยสมศักดิปริศนา(ชาติไทย)
โดนมั่ง สถานการณ์รัฐทหารทรุด
เสื่อมถอยลงตลอด จำต้องรีบปล่อย
รธน.ตามสูจน์ก้าวตรงไม่ได้บางครั้ง
จึงก้าวเฉียง พร้อมพงศ์จึงโดนเชือด
ในยกสองนี้ คือก่อนเลือกตั้งต้อง
ทำลายพรรคที่ไม่คล้อยตามให้สิ้น
"ช่วงเวลาของยามนี้"
หากพรรคการเมืองฝ่ายปชต.ไม่
ฉวยโอกาศออกมาวิพากษ์รธน.
ตามหน้าที่ที่อาสามารับใช้ปชช.
ผลจะพรรคการนั้นจะสูญหายจาก
หัวใจปชช.ที่เคยหนุน พรรคชาติ
ไทยถิ่นข้าวเสียหายมาก และโกหาร
คือผู้อาวุโสทางเมืองในวันนี้...
จะกล้าคิดสั้นหยวนๆต่อทหารอีกไม๊
ไม่กี่วันที่ผ่านมายิ่งรักได้ไปวันเกิด
บรรหารคงมองตาก็รู้ใจบรรหารได้
ชูไฟฉายเปิดแสงก่อนมอบให้
"ไว้ส่องทาง" การชุมนุมฝ่ายการเมือง
ปชต.ครั้งนี้สื่อนัย? วันนี้วันเกิดสมชาย?
ไม่ว่ากระทำการใดหากไม่ฉวยคว้า
ในช่วงที่เหมาะสมอาจจะสายเกินแก้
มิใช่ไปโทษมึงโทยกูหลังปชช.ทิ้งขว้าง
ในช่วงบุบผาเริ่มผลิต้องรีบคว้าหาก
บุบผาร่วงแล้วคุณจะเสียโอกาศน่ะ
นักเลือกตั้งทั้งหลาย...

หนังสือเศรษฐกิจมิเคฮิชิมบุนวิจารณ์
สมคิด"ใช้นโยบายทักซิโนเต็มตัว
แต่ไม่ได้ผลเพราะในยุคนั้นมีทีมงาน
เป็นดรีมทีม แต่ยุคนี้ไม่มีตัว ทีมงาน
อาศัยแต่ข้าราชการ และนานาชาติ
ไม่คุยด้วยเนื่องจากรัฐบาลมาโดยไม่
ถูกต้อง" อีกนัยหนึ่งต้องการพูดดักคอ
รัฐบาลญี่ปุ่นเองด้วยกลัวใจอ่อน
ญี่ปุ่นลงทุนในไทยเป็นล้านล้าน..
คนปชต.ในญี่ปุ่นต้องการบีบสั่งสอน
เผด็จการทหารไทยกรณีนักข่าวตน
โดนยิงซึ่งๆหน้าและไม่ได้รับความ
ยุติธรรม...
พม่าได้จับฝ่ายต่อต้านขังคุก5-6,000
คนที่โดนฆ่าและหนีไม่มีตัวเลข..
เผด็จการทหารไทยชอบโมเดลพม่า
ขอถามว่าจะกล้าจับเสื้อขาวติดคุกไม๊
และกล้าจับขยายวงให้มากไม๊
กล้าๆหน่อยอย่าเอาแต่เห่าในท่าม
กระแสต้านทหารนับวันยิ่งร้อนแรง
คนพม่าถูกแช่แข็ง3-40ปีแต่ไทย
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะตลอด.
จึงไม่เหมือนกันแน่...
เกาหลีเหนือคนหนีออกตลอดกลัว
เหลือแต่ปืน จึงล้อมรั้วด้วยทหาร
ตลอดชายแดนและออกกฎครอบ
ครัวไหนมีคนหนีออกไปจะจับที่เหลือ
ขังคุก แต่ดาบตัดทุกสิ่งได้เว้นตัดใจ
ทุกวันนี้คนยังหนีออกตลอด ลุกลาม
ถึงทหารยามหนีด้วย ..
กรณีเอราวัณ ทหารคงหาทางลงยาก
อาจแถลงจบดื้อๆแล้วลืมมันซ่ะ
ไม่มีหลักฐานจากราชสงศ์มาโยง
เพราะมันรีบทำลายหลักฐานหมด
สิ่งนี้จึงขัดแย้งกันเองกับเมื่อวาน
ซึ่งพยายามสร้างหลักฐานใหม่
ขอข้ามเรื่องนี้มันเอาพวกพูดถึง
แรง(กลัวความจริงหากสังคมรู้
ว่าพวกกูทำเอง จะยิ่งทรุดหนัก
ทางสังคม)
ธีระชัยเป็นผบ.ออกรูปนี้ไอ้โง่ขาลอย
สองพี่น้องถูกประวิทย์ยึดปืนคืนแล้ว
ผลคงไม่กี่เดือนไอ้โง่ถูกเปลี่ยนตัว
นี่คือแพะตัวที่๑แห่งความผิดพลาด
นำหายนะต่อปทท.สามวันนี้ยุดทำ
เหี้ยมขู่นักปชต.แรงแข็งกร้าวหวัง
กู้หน้าอยู่ยาวแต่ไอ้โง่ก็โง่วันยังค่ำ
ว่าที่มันเสื่อมเพราะนิสัยนี้แหละ
ครั้งกปปส.ที่มันโผล่มาขู่ยิ่งรัก
เป็นระยะนั้นไม่เหมือนกับ15เดือนนี้
มันได้แก้ผ้าตัวเองทุกวันโชว์โง่+
อันตพาลไม่สมตำแหน่งนายกปทท.
และหัวหน้ากองทัพ ได้ดีเพราะประจบ
กระล่อนตามหลังต่อยิ่งรัก_ส้ม_
วันที่22พค.57
ต่อประวิทย(ข้ามหัว)ต่อปรเมศ
ยกมือไหว้แต่ดัดหลังตั้งทหารฝ่าย
ตนข้ามฝ่ายปรเมศ๑กย.ปี57
ดังนั้น เราจะเห็นยุดจะ
เป็นหมาหัวเน่าในไม่ช้าคนอสัตย์
กระล่อน เมื่อหมดปืน ใครก็ทิ้ง
ใครก็ปลีกห่าง จุดตายหากศาลun
เรียกตัวยุดและคณะ5คนไปให้ปากคำ
ที่ศาลun จากคำฟ้องของตุรกี
"ขึ้นต้นด้วยอุยกรูย์ลงท้ายด้วยอุยกรูย์
น่ะ"ไอ้โง่
"มาจากแห่งหนใด
คืนสู่ถิ่นสถานไหน
ยามฝันมิใช่ไม่มี
เวลาตื่นมิใช่ได้ครอบครอง"
หมดยก
วันนี้ปาล์มราคา2.50฿
หากปาล์มราคา5.00฿นอนหลับ
สบายหากราคา4.00฿พออยู่ได้
3.00฿ลมหายใจรวยริน
2.50฿หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี
=รัฐทหารมอบของขวัญด้วย
ไม้จันแด่ชาวใต้เพื่อนแท้มิตรอัน
ประเสริฐ.
อามิตรพุทธ

ข้อเสนอ "ทวงคืนและรื้อฟื้นวันชาติก่อนจะสิ้นชาติ"

เรียน ดร.เพียงดินที่นับถือ
ขอเวลาผมสักนิด เข้าใจว่าท่านคงมีเวลาจำกัดมาก
ด้วยวัยของผม 67 ย่าง 68 ปี งานที่ท่านมอบคงต้องใช้เวลาครับ

แต่ที่เขียนมาวันนี้เพราะอยากเสนอให้พิจารณาในประเด็นที่สำคัญ
ยึดเป็นหลักและปักธงไว้ และท่านคิดว่าดีเป็นประโยชน์กับองค์กร ก็นำไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ท่านอื่นๆ
ที่จะไปร่วมประชุมที่ลาสเวกัส 
        ประเด็นที่เสนอคือ "ทวงคืนและรื้อฟื้นวันชาติก่อนจะสิ้นชาติ"
ทำให้คนในชาติได้รู้ว่า เรามีวันชาติและหายไปเพราะอะไร  และความสำคัญของชาติ
ก็ต้องถือว่าสำคัญที่สุดเหนือสถาบันอื่นใด ก็ขอรบกวนเวลาท่านเท่านี้ก่อนครับ

ขอแสดงความนับถือและศรัทธา
XXXX

"ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญขั้นประชามติ บทพิสูจน์พลังประชาธิปไตย (จอม เพชรประดับ)

"ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญขั้นประชามติ บทพิสูจน์พลังประชาธิปไตย

123 views
Published on Aug 31, 2015

ศาสตราจารย์ พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ว่าจะรับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะนำไปสู่การทำประชา­มติหรือไม่ว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วย และไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะที่มีที่ไม่ชอบธรรมและไม่เป็นประชาธิ­ปไตย และเชื่อว่า สนช.จะคว่่ำ หรือ รับ คงกำลังประเมินว่าอย่างไหนจะได้เปรียบกว่า­กัน ถ้า รับ ก็ต้องมั่นใจว่า จะผ่านขั้นการทำประชามติ แต่หาก ไม่รับ นั่นแสดงว่าประเมินแล้วว่าจะไม่ผ่านในขั้น­ประชามติ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า สนช.จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คสช.และทหาร ก็จะยังคงคุมอำนาจ คุมประเทศต่อไปอย่างน้อย 2-3 ปี และหากทุกอย่างผ่านไปได้ทั้งหมด ไปสู่การเลือกตั้ง อำนาจทหารก็ยังคงอยู่กับการเมืองไทยต่อไปไ­ม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนั้น ทางเดียวที่ฝ่ายประชาธิปไตยทำได้คือ การไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในขั้นการทำประชามติ แม้ว่าจะยังทำให้ คสช. สนช.ยังอยู่ในอำนาจต่อไป แต่จะส่งผลกระเทือนอย่างรุนแรงต่อ กองทัพ และ คสช.

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่ข่าวลับกรองแล้ว จากสายลับในกองทัพไทย 31 สิงหาคม 2558

ด่วน..เป็นบุญตาที่ได้เห็นโฆษกทบ. ข่มขู่สื่อที่เผยแพร่ยุทธภัณฑ์ออกภาพทีวีพูล ทั้งที่เป็นรายการแถลงข่าวของ รัฐบาล คสช.เองแท้ๆ ส่วนไอ้โฆษก ทอ.ตัวเบื๊อกนั่งรากงอกจนเป็นพลเอก ยังไม่มีความคิดดีๆออกมาสู่สังคม บอกจะฟ้องทหารอากาศด้วยกันที่ส่งข้อมูลให้ชาวเนตถล่มกลุ่มทหารอากาศเด็กนายขับเครื่อง C 130 พาพวกและครอบครัวไปเที่ยวช้อปปิ้งที่ซานซานฟิสโก จนถูกคนร้ายปล้น ถูกแทงบาดเจ็บ เรื่องถึงได้แดง

                                                  **** พบอีกตัวแล้ว โฆษกทหารโง่หายากในรั้วสีเทาเขต ทอ. เบ่งกล้ามใหญ่คับฟ้า คนวิจารณ์พวกมันถลุงงบของประชาชนเป็นไม่ได้ โชว์กร่างข่มขู่จะฟ้องคนโพสต์ กลุ่มนายทหารอากาศขับ C130 บินไปเที่ยวที่อเมริกา แต่ไอ้โคสกโสโครกมณฑลมันบอกไม่จริงนะ ก็ไหนทางสหรัฐประกาศบอกโต้งๆจะไม่ร่วมทำกิจการอะไรทางการทหารไทย นอกจากกิจกรรมทางด้านสิทธิมนุษยชน แล้วจะมาบอกขนเอาเครื่องไปฝึกบิน หรือฝึกเที่ยวได้ใช่ใหมล่ะ ไม่ผิดกฏสำหรับเด็กนาย บินขนครอบครัวนายพาไปเที่ยวก็ทำกันอยู่เรื่อย มาโกรธชาวบ้านหาหอกอะไร คนส่งข่าวก็เป็นทหารอากาศเหมือนมัน รู้ใส้กันดีเลยไอ้มณฑล คนเขาเชื่อในความล้มเหลวของ ทอ.ที่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนกันดีนัก หลังเกิดเหตุทหารอากาศถูกโจรกระชากกล้อง แต่วิ่งไล่ตามจนถูกยิงบาดเจ็บ ปิดข่าวทำไมถ้าไปฝึกRed Flag จริง คนเขาห่วงใยแท้ๆ แต่มาระเบิดอารมณ์เหมือนโดนจับผิดได้ ออกเตือนพวกส่งต่อข่าวนี้ จะโดนด้วย กลัวจังเลย.

พลอากาศเอกมณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการฝึก Red Flag ร่วมกัน ที่ฐานทัพอากาศ Travis 
,SanFrancisco

การฝึกครั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดส่งเครื่องบินลำเลียง C130 พร้อมกำลังพลไปเข้าร่วมการฝึก

แต่ในช่วงวันหยุด  คือเมื่อ วันที่25สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น  เป็นกำหนดพักการฝึกนักบินที่เข้าร่วมฝึก  กำลังพลจึงใช้วันหยุดช่วงฝึกไปที่ซานฟรานซิสโก  แต่เกิดเหตุถูกคนร้าย 2คน กระชากกล้องถ่ายรูป  จึงได้วิ่งไล่ตาม แต่ถูกคนร้ายยิง จนได้รับบาดเจ็บที่แขน นั้น

ขณะนี้ ทางกองทัพอากาศ ได้ส่งตัวเดินทางกลับเมืองไทยแล้ว ส่วนคนร้ายได้ถูกจับได้ในเวลาต่อมา

แต่ข่าวที่ปรากฏในสังคมออนไลน์ นั้นแจ้งว่า กองทัพอากาศจัดเที่ยวบินไปเที่ยว   ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ก็เอารายละเอียดเที่ยวบินและผู้โดยสารมาเปิดด้วย มีพลเรือนเกาะล้อไปฝึกพ่องอะไรเยอะเต็มไปหมด เผลอๆคนโดนแทงเป็นพลเรือนครอบครัวทหารอากาศเอง บอกว่าเป็นการไปฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกา แต่หน้าตาผู้โดยสารเหมือนไปฝึกช้อปปิ้ง

มณฑลไม่ต้องขู่ มีหลายวิธีที่จะรู้ว่า ทหารโฆษกตอแหล มันกลายเป็นโรครักษากองทัพไว้ยาก "ถ้ายังคิดว่ามันใหญ่ เรื่องของกองทัพอากาศตรวจสอบไม่ได้ ไม่จริงเสมอไป กองทัพอากาศมีคนดีมากมาย ไม่ใช่แต่พวกเห็บเกาะอำนาจเถื่อนแบบพวกทำลายกองทัพอากาศกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านนั้น
//ขอถามสหรัฐด้วยเลยไหนบอกไม่ร่วมกิจกรรมทางการทหารไทยแล้วเชิญคนพวกนี้ไปฝึกร่วมทำไม ดูไอ้โฆษกทอ.ซิมันกร่างแค่ไหน ในเมื่อประชาชนเขาเชื่อว่าสหรัฐไม่น่าจะเชิญ  คนสงสัยมันไม่ได้เลยหรือไงครับ?