ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, December 6, 2015

ต้นตอของสามศาสนา บรรจง บินกาซัน

ต้นตอของสามศาสนา
บรรจง บินกาซัน

ปัจจุบันคือผลของอดีต หากใครจะเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใครคนนั้นต้องศึกษาประวัติศาสตร์

ไม่มีใครสามารถเข้าใจปัญหาตะวันออกกลางที่กำลังเป็นชนวนไปสู่สงครามใหญ่ได้ ถ้าไม่เข้าใจประวัติศาสตร์และศาสนาของคนในภูมิภาคนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ชาวยิวและคริสเตียน กลุ่มชนทั้งสามนี้มีบรรพบุรุษทางศาสนาคนเดียวกัน นั่นคือ อิบรอฮีม หรือ อับราฮัม ผู้มีลูกหลานเป็นศาสดาคนสำคัญของโลกเช่น โมเสส เยซัส และมุฮัมมัด

หลายคนอาจสงสัยว่าชาวยิว ชาวคริสเตียน และมุสลิม มีบรรพบุรุษแห่งความศรัทธาคนเดียวกัน นับถือพระเจ้าเหมือนกัน แต่ทำไมถึงนับถือศาสนาแตกต่างกัน

ความจริงแล้ว ศาสนาที่ชาวยิว ชาวคริสเตียน และชาวมุสลิม นับถือ คือศาสนาที่มาจากพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกัน แต่ชาวยิวได้เลือกนับถือศาสดาบางคนที่พวกตนเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง เช่น โมเสส และเดวิด   และต่อต้านศาสดาบางคนที่ขัดผลประโยชน์ของพวกตน เช่น พระเยซู 
ศาสนาของชาวยิวคือ ศาสนายูดาย ที่นับถือคัมภีร์ที่ปุโรหิตย์ชาวยิวเขียนขึ้นมาใหม่

ส่วนชาวคริสเตียนคือผู้ที่นับถือพระเยซู ผู้มายืนยันธรรมบัญญัติของโมเสส และให้ความเคารพศาสดาก่อนหน้าพระเยซูทั้งหมด แต่ไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัด  ถึงแม้คัมภีร์ไบเบิลได้พูดถึงการมาของนบีมุฮัมมัดไว้ก็ตาม

ส่วนชาวมุสลิมนั้น หลักศรัทธาขั้นพื้นฐานกำหนดว่าต้องศรัทธาในนบีทั้งหมด และถือว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้าย
 
เหตุผลที่ต้องศรัทธาเช่นนั้นก็เพราะ ศาสดา หรือนบีทั้งหมด ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานล้วนนำคำสอนจากพระเจ้าองค์เดียวกันมาเผยแผ่สั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติ   พื้นฐานหลักคำสอนของศาสดาเหล่านี้ทุกคนล้วนเหมือนกัน   นั่นคือ ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและการฟื้นคืนชีพหลังความตาย   แต่ที่มุสลิมต้องศรัทธาว่า นบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้าย  ก็เพราะคำสอนของพระเจ้าที่ถูกประทานมายังมนุษย์ผ่านทางศาสดาต่างๆมากมายนับเป็นแสนคนนั้น ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมุฮัมมัดในรูปของศาสนาอิสลาม

ก่อนจะจบการละหมาดประจำวัน 5 เวลา นบีมุฮัมมัดได้สอนให้มุสลิมอ่านข้อความตอนหนึ่งซึ่งมีความหมายว่า "โอ้อัลลอฮฺฺ ขอพระองค์ได้โปรดอำนวยพรแก่มุฮัมมัด และลูกหลานของมุฮัมมัด เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้อำนวยพรแก่อิบรอฮีม ละลูกหลานของ อิบรอฮีม   และโปรดประทานความจำเริญแก่มุฮัมมัด และลูกหลานของมุฮัมมัด เช่นเดียวกับที่ประองค์ประทานความจำเริญแก่  อิบรอฮีมและลูกหลานของอิบรอฮีม ด้วยเถิด....."
 
เพื่อที่จะเข้าใจถึงสามสายธารศาสนาใหญ่ของโลกที่มีต้นกำเนิดเดียวกัน  เราต้องรู้ว่า  อับราฮัม มีภรรยาคนแรกคือนางซาราห์  ทั้งสองอพยพออกจากเมืองอูร์ในอิรัก ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดิน กันอาน หรือ ปาเลสไตน์  โดยที่ยังไม่มีลูก ต่อมา ทั้งสองได้อพยพไปที่แผ่นดินไอยคุปต์ หรือ อียิปต์โบราณ  ขณะที่อยู่ที่นั่น  อับราฮัมได้มีภรรยาคนที่สองเป็นหญิงชาวอาหรับพื้นเมืองชื่อว่า ฮาการ์ หรือ ฮาญัรฺ  และมีลูกคนแรกกับนางชื่อ  อิสมาอีล หรือ อิชมาเอล
 
เนื่องจากสังคมไอยคุปต์ในเวลานั้นมีสภาพไม่ต่างไปจากสังคมในอิรักที่ผู้คนเชื่อในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์ และกราบไหว้บูชาสารพัดเจว็ด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิญญาณของอิสมาอีล ดังนั้น อิบรอฮีมจึงนำ นางฮาญัรฺ และอิสมาอีลลูกน้อยไปยังหุบเขาบักก๊ะฮฺ ที่ไร้ผู้คนในคาบสมุทรอาหรับ   คัมภีร์ไบเบิลเรียกหุบเขาแห่งนี้ว่า "เบกา" และทิ้งภรรยากับลูกไว้ที่นั่นตามลำพัง

หลังจากนั้น อิบรอฮีมได้เดินทางกลับไปหานางซาราห์ และมีลูกกับนางในตอนแก่ ชื่ออิสฮาก หรือ อิชอัก ต่อมา อิชอัก มีลูกคนหนึ่งชื่อ ยาโกบ หรือ ยะกู๊บ ผู้ได้ฉายาว่าอิสราเอล หรือ อิสรออีล   ยะกู๊บ มีลูก 12 คน และเนื่องจากยาโกบ ได้ฉายาว่า อิสราเอล ลูกหลานของยะกู๊บจึงถูกเรียกว่า "ลูกหลานของอิสราเอล" ซึ่งในคัมภีร์กุรอานเรียกว่า "บนีอิสรออีล"

ส่วนอิสมาอีล เติบโตขึ้นในหุบเขาบักก๊ะฮฺ และได้แต่งงานกับหญิงชาวอาหรับพื้นเมือง และมีลูกหลายคน คนหนึ่งชื่อเคดาร์  เป็นต้นตระกูลของเผ่ากุเรช  เผ่าที่นบีมุฮัมมัดถือกำเนิดขึ้นมา

ในตอนสร้างก๊ะอฺบ๊ะฮฺ นบีอิบรอฮีมได้วิงวอนขอต่อพระเจ้าให้ลูกหลานของท่านได้เป็นผู้นำทางมนุษยชาติไปสู่พระองค์  พระเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของท่านด้วยการให้มีศาสดาหรือนบีเกิดขึ้นมากมายในหมู่ลูกหลานอิสราเอล เช่น ยูซุฟ(โยเซฟ)  มูซา(โมเสส)  ฮารูน(อารูน)  ดาวิด(ดาวูด)  สุลัยมาน (ซาโลมอน)  อีซา(พระเยซู)

ลูกหลานของอิสราเอลนับถือศาสนาอะไร?  คัมภีร์กุรอาน กล่าวไว้ดังนี้ :
 
ก่อนจะเสียชีวิต ยะกู๊บได้ถามลูกๆว่า "หลังจากฉันแล้ว พวกเจ้าจะเคารพภักดีผู้ใด?" ลูกๆของเขากล่าวว่า "เราจะเคารพภักดีพระเจ้าที่พ่อและบรรพบุรุษของพ่อ นั่นคือ
อิบรอฮีม  อิสมาอีล(อิชมาเอล) และอิสฮาก(อิสอัค)  ยอมรับว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเราเป็นมุสลิม" (กุรอาน 2:131-133)

ศาสนาของลูกหลานอิสราเอล จึงมิใช่ศาสนาใดนอกไปจากศาสนาที่มาจากพระเจ้า หรืออิสลามนั่นเอง 

แต่เมื่อชาวอาหรับชื่อมุฮัมมัด อ้างตัวเป็นนบี ลูกหลานของอิสราเอลต่างพากันปฏิเสธเป็นพัลวัน เหตุผลก็เพราะลูกหลานอิสราเอลทะนงในเชื้อสายของตัวเอง  จนถึงกับเชื่อว่า  หากพระเจ้าจะให้มีนบีเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ นบีผู้นั้นต้องเกิดในเชื้อสายของอิสราเอล ไม่ใช่ชาวอาหรับ  ที่ไม่เคยมีนบีหรือคัมภีร์ศาสนามาก่อน  โดยลืมไปว่าบรรพบุรุษของนบีมุฮัมมัดก็คือ นบีอิบรอฮีม