ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 19, 2015

คนรู้จริง ดร.อดิศร เพียงเกษ วิพากษ์การเมืองแบบรัฐธรรมนูญโจร







No comments:

Post a Comment