ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 13, 2015

กฎหมายหมิ่น ทำลายประชาธิปไตย อย่างไร? (ภาษาอังกฤษ) Giles Ungpakorn - Lese Majeste and why it destroys democracy


กฎหมายหมิ่น ทำลายประชาธิปไตย อย่างไร? (ภาษาอังกฤษ) Giles Ungpakorn - Lese Majeste and why it destroys democracy Giles Ungpakorn - Lese Majeste and why it destroys democracy


No comments:

Post a Comment