ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 31, 2015

ปฏิวัติประเทศไทย#50 อ.สุรชัย แซ่ด่าน 31-7-58

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.