ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, December 20, 2015

หมายเหตุประเพทไทย ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2015 "‘สมบัติผู้ดี’ ที่แท้คือมารยาทฝรั่ง"

หมายเหตุประเพทไทย ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2015

"'สมบัติผู้ดี' ที่แท้คือมารยาทฝรั่ง"

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำผกา และอรรถ บุนนาค หยิบยกเรื่อง 'สมบัติผู้ดี' ซึ่งปัจจุบันที่ถูกตีความไปถึงลักษณะของความประพฤติแบบจารีตนิยมไทยโบราณ ขณะที่กำเนิดของหนังสือ 'สมบัติของผู้ดี' ซึ่งแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) กลับเขียนถึงวิธีการปฏิบัติตัวของคนสยามที่กำลังเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ให้เป็นแบบชาวตะวันตก โดยเฉพาะตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษ และถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยในโรงเรียน ส่งอิทธิพลต่อการศึกษาของไทยในระยะต่อมาเป็นอย่างมาก ก่อนจะถูกตีความใหม่โดยใส่แนวคิด 'ความเป็นไทย' ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในลักษณะที่เป็นชาตินิยมและอนุรักษ์นิยมซึ่งส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน


east meet west การลอกเลียนแบบและผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของการผูกขาดทางอำนาจ

No comments:

Post a Comment