ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, June 4, 2016

"รำลึก 27 ปี การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน" รายการ World Events, 4 มิถุนายน 2559 วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)

"รำลึก 27 ปี การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน"
รายการ World Events, 4 มิถุนายน 2559 
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)

No comments:

Post a Comment