ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 15, 2016

พวกมัน กำลังรวมหัวกันปล้นบัลลังก์ --Red USA

พวกมัน
กำลังรวมหัวกันปล้นบัลลังก์

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อ 15.52 นาฬิกา
ของวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
นับจากบัดนั้นตราบจนบัดนี้ยังไม่มีการสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่

ราชบัลลังก์จึงว่างลง
โดยไม่มีการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาล
อันเป็นความผิดใหญ่หลวงของทั้งนายกรัฐมนตรี ของทั้งคณะรัฐมนตรี ของทั้งประธานรัฐสภาและเป็นความผิดใหญ่หลวงของสมาชิกรัฐสภาทุกคน ที่ละเลยไม่สถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่ ตามขั้นตอนของกฎมณเฑียรบาล และไม่ประกาศให้ประชาชนทราบ

ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467
แก้ไขเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534
ระบุไว้ใน มาตรา ๒๑ ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว 

ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ได้สวรรคตและเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว 2-3 ทิวาราตรี
ทำไมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
ไม่อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

นอกจากไม่ทำตามขั้นตอนของกฎมณเฑียรบาลแล้ว
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังบังอาจออกมาให้สัมภาษณ์แทนองค์รัชทายาทว่าพระองค์ไม่พร้อมที่จะรับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป

ไม่มีใครรู้ว่าพระบรมฯผู้เป็นองค์รัชทายาท ได้ทรงตรัสตามที่ประยุทธ์ จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์หรือไม่ แต่ที่ประชาชนรู้กันทั้งประเทศก็คือ คสช.ทั้งคณะล้วนโกหกปลิ้นปล้อนเป็นสันดานจนเป็นที่รับรู้กันไปทั้งสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

หน้าที่ของประยุทธ์ จันทร์โอชามีเพียง
ประชุมคณะรัฐมนตรีและแจ้งให้ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานรัฐสภาทราบเท่านั้น จากนั้นประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไป และประกาศให้ประชาชนทราบ

ส่วนพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
จะทรงสละราชสมบัติเนื่องจากไม่พร้อมจะครองบัลลังก์หรือจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ก็ขอให้ทรงเป็นพระราชดำริของพระองค์ และให้พระองค์ตรัสด้วยองค์เองเท่านั้น ไม่ใช่ตามลมปากและตามคำให้สัมภาษณ์ของคนอย่างประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำให้สัมภาษณ์ของหัวหน้า คสช.
ถูกนำมาเป็นเหตุผลให้ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะพากันหยุดเรื่อง
ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎมณเฑียรบาลใช่หรือไม่ หรือว่าประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะมีวาระซ่อนเร้นอื่นที่ประชาชนไม่รู้ในการไม่ดำเนินการสถาปนาองค์รัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ให้ครบทุกขั้นตอน

มีคนไทยบางคน บางกลุ่มและบางคณะสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาปสางอันเป็นลางร้าย ว่าประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะจะก่อให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่ไม่ดำเนินการแต่งตั้งรัชกาลที่ 10

วิษณุ เครืองาม ข้าหลายเจ้า บ่าวหลายนาย
ผู้มีตำแหน่งเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรี กลับออกอาการบังอาจมากกว่าประยุทธ์ จันทร์โอชาเสียอีก ถึงกับกล่าวว่าเปรม ติณสูลานนท์เป็นผู้สำเร็จราชการฯไปแล้วโดยอัตโนมัติ ส่วนพระบรมฯนั้นเป็นรัชทายาทโดยสมบูรณ์ ซึ่งฟังดูแปลกแปล่งและทำให้ประชาชนรู้สึกถึงลางร้าย 

ตามคำให้สัมภาษณ์ของวิษณุ เครืองาม ระบุว่าเปรมติณสูลานนท์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการฯโดยอัตโนมัติ จะเป็นผู้สำเร็จราชการฯไปพลางก่อนจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมจึงจะอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป

ตาม มาตรา 21 วรรค 2 ระบุว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

ตามสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตราที่ 21 ทั้งวรรคที่ 1 และวรรคที่  2 จึงมีคำถามถึงนิติบริกรวิษณุ เครืองามว่า
1. มีบัญญัติไว้ในกฏหมายฉบับใดที่ว่าบุคคลใด บุคคลหนึ่งสามารถเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้โดยอัตโนมัติ 
2. ที่เปรม ติณสูลานนท์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยอัตโนมัตินั้น ถามว่าเปรม ติณสูลานนท์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วและอีกทั้งยังไม่มีการสถาปนาพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
3. ที่ระบุว่าเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการฯไปพลางก่อนนั้น จะเป็นเวลานานเท่าใด ทั้งๆที่ในปัจจุบันพระบรมฯมีพระชนมายุ 64 ชันษาแล้ว
4. ทำไมวิษณุ เครืองามจึงย้ำว่าพระบรมฯเป็นรัชทายาทโดยสมบูรณ์ทั้งๆที่พระองค์ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทมาแล้ว 44 ปี โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2515 หรือว่าจะให้เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการฯโดยอัตโนมัติซึ่งมีอายุ 94 ปีในปัจจุบันตายจากไปก่อนจึงจะเปิดทางให้พระบรมฯ

ข้อเขียนนี้ขอส่งคำถามไปยัง ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน) - เปรม ติณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรีผู้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ) - พรเพชร วิชิตชลชัย (ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน)  และ วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ จันทร์โอชา) ว่า....พวกท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ หรือว่ากำลังสุมหัววางแผนร่วมกันปล้นราชบัลลังก์

หากเป็นเช่นนั้น
ประชาชนไทยไม่ว่าสีเสื้อใดคงรับไม่ได้ 
การนองเลือดก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

RED USA
October 16, 2016  

No comments:

Post a Comment